Services - 280637-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Tilburg: Diensten voor onderwijs en opleiding

2022/S 101-280637

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Nationaal identificatienummer: 231675315
Postadres: Stappegoorweg 183
Plaats: TILBURG
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5022DD
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: post@inkoopmeesters.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.onderwijsgroeptilburg.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderwijsdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het verzorgen van Onderwijsdiensten binnen het onderwijsconcept van NCVB.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tilburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft een raamovereenkomst waardoor de definitieve waarde van de opdracht niet is weer te geven.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: n.v.t. / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

NCVB Bedrijfsopleidingen is een onderdeel van Onderwijsgroep Tilburg. Vanuit de ambitie “het beste onderwijs van Nederland” geeft NCVB Bedrijfsopleidingen al jaren vorm aan haar onderwijs. Het onderwijs wordt middels een beproefd onderwijsconcept (Theorie/Werkvloerleren/Algemene vakken en BPV) voor zowel bekostigd als on-bekostigd onderwijs (3e leerweg) aangeboden aan werkgevers/werknemers in de branches Retail, Horeca, Logistiek, Beveiliging en Zorg. Daarnaast is NCVB samen met de andere scholen van OGT actief binnen Brabant Leert, Regionaal Mobiliteitsteam en Rangeerterrein.

Het onderwijsconcept van NCVB Bedrijfsopleidingen is extern getoetst op de kwaliteit en met goed resultaat afgesloten en de tevredenheid van klanten is groot.

NCVB maakt gebruik van een externe partij voor de verzorging van onderwijsdiensten ten behoeve van onder andere flexibiliteit, risicobeheersing en landelijke dekking.

Een opsomming in bijgevoegd bestand geeft weer waarom mededinging in de markt ontbreekt, waarom de gekozen procedure is ingezet en laat zien waarom 1 leverancier geschikt is voor uitvoering van deze opdracht.

Onderwijsgroep Tilburg gaat ervan uit dat er maar één geschikte leverancier is die de opdracht kan invullen voor Onderwijsdiensten voor NCVB Bedrijfsopleidingen. Onderwijsgroep Tilburg wil de markt middels deze aankondiging op de hoogte stellen en in de gelegenheid stellen om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Indien u bezwaar heeft tegen de voorgenomen contractering met TTC Projecten B.V., wordt u verzocht dit uiterlijk d.d. 20 mei 2022 10.00 uur via de berichtenmodule in TenderNed te melden. Gedurende de periode tot voornoemde datum en tijd gaat Onderwijsgroep Tilburg niet over tot ondertekening van de overeenkomst en/of tot opdrachtverlening voor de opdracht overgaan, zodat belangstellenden gedurende de deze termijn bezwaar aan kunnen maken tegen deze gunningsbeslissing. Als dit tijdens de bovengenoemde periode niet (succesvol) gebeurt, treedt rechtsverwerking op en kan Onderwijsgroep Tilburg over gaan tot contractering met TTC Projecten B.V.

** Vanwege het feit dat er nog geen overeenkomst gesloten is met de begunstigde partij, zijn er bij de datum van de sluiting van de overeenkomst en de totale waarde van de opdracht fictieve waarden ingevuld.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 087-237580
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Onderwijsdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TTC Projecten B.V.
Nationaal identificatienummer: 54161614
Postadres: Databankweg 26
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3821 AL
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Gezien de aard van de overeenkomst (raamovereenkomst) is het niet mogelijk vooraf de omvang van de opdracht in een bedrag uit te drukken, aangezien er niet bekend is hoeveel en wat er precies afgenomen gaat worden. Om deze reden is de fictieve waarde €1,00 meegegeven

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022