Services - 280640-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Eindhoven: Brandverzekeringen

2022/S 101-280640

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Eindhoven
Nationaal identificatienummer: 261529808
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5611 EM
Land: Nederland
Contactpersoon: Eric Schuit
E-mail: Eric.Schuit@willistowerswatson.com
Telefoon: +31 648415918
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eindhoven.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitgebreide brandverzekering gemeente Eindhoven

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515100 Brandverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De uitgebreide brandverzekering van de Gemeente Eindhoven vervalt per 1 januari 2022. Ter verkrijging van een nieuw contract wordt een Europese niet- openbare procedure uitgevoerd met als doel het verkrijgen van een contract voor de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2024 met de optie tot stilzwijgende verlenging. Willis Towers Watson gevestigd te Amstelveen begeleid de Gemeente Eindhoven bij dit traject.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

n.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Conform bestek

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 188-489527
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Uitgebreide brandverzekering gemeente Eindhoven

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Nationaal identificatienummer: 08053410
Postadres: Laan van Malkenschoten 20
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7333 NP
Land: Nederland
E-mail: Tenderdesk@achmea.nl
Telefoon: +31 555796643
Internetadres: http://www.achmea.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MS Amlin Insurance SE
Nationaal identificatienummer: 64815323
Postadres: Van Heuven Goedhartlaan 939
Plaats: AMSTELVEEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1181LD
Land: Nederland
E-mail: robin.visser@msamlin.com
Telefoon: +31 205031723
Internetadres: http://www.msamlin.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Allianz Benelux N.V.
Nationaal identificatienummer: 59395435
Postadres: Coolsingel 120
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011 AG
Land: Nederland
Telefoon: +31 885771471
Fax: +31 885771199
Internetadres: http://www.allianz.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: XL Insurance Company SE
Nationaal identificatienummer: 61290173
Postadres: De Cuserstraat 91
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1081CN
Land: Nederland
Telefoon: +31 205043500
Internetadres: http://www.axaxl.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Intermont Assuradeuren B.V.
Nationaal identificatienummer: 34076293
Postadres: Arcadialaan 36 C
Plaats: ALKMAAR
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1813KN
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@intermont.nl
Telefoon: +31 727113444
Internetadres: http://www.intermontassuradeuren.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veerhaven Assuradeuren B.V.
Nationaal identificatienummer: 24271341
Postadres: Lichtenauerlaan 202 220
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3062ME
Land: Nederland
E-mail: m.van.bekkum@veerhavenassuradeuren.nl
Telefoon: +31 102511297
Internetadres: http://www.veerhavenassuradeuren.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022