Services - 280665-2019

17/06/2019    S114    Services - Design contest - Open procedure 

Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services

2019/S 114-280665

Design contest notice

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Mestna občina Ljubljana
National registration number: 5874025000
Postal address: Mestni trg 1
Town: Ljubljana
NUTS code: SI041
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: natecaji@zaps.si
Telephone: +386 12420672

Internet address(es):

Main address: http://www.zaps.si

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
National registration number: 1913433000
Postal address: Vegova ulica 8
Town: Ljubljana
NUTS code: SI
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: natecaji@zaps.si
Telephone: +386 12420672

Internet address(es):

Main address: http://www.zaps.si

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
National registration number: 1913433000
Postal address: Vegova ulica 8
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Telephone: +386 12420672
E-mail: natecaji@zaps.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.zaps.si

Address of the buyer profile: http://www.zaps.si

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Javni natečaj za odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Kopališče Vevče

Reference number: 430-1389/2019
II.1.2)Main CPV code
71000000
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000
II.2.4)Description of the procurement:

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Kopališče Vevče.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.10)Criteria for the selection of participants:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Participation is reserved to a particular profession: yes
Indicate profession:

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Open
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. Kakovost urbanistične, arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove

— celovita ureditev območja (promet, dostopi, orientacija funkcij, kakovost pogledov)

— prepričljiv odgovor na prostorski, kulturni in naravni kontekst lokacije

— funkcionalnost in izvirnost zasnove objektov in ureditev odprtega prostora

— upoštevanje OPN MOL ID in usmeritev ter mnenj nosilcev urejanja prostora

2. Merila gospodarnosti, trajnosti in energetske učinkovitosti

— gospodarna gradnja, enostavno vzdrževanje objektov, opreme, naprav in ureditev

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 27/08/2019
Local time: 16:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Slovenian
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:

1. nagrada 10 800,00 EUR

2. nagrada 8 640,00 EUR

3. nagrada 6 500,00 EUR

Tri priznanja po 3 220,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 35 600,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Details of payments to all participants:

Podatki o odškodninah:

10 odškodnin po 400,00 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 4 000,00 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, MOL, podžupan Mestne občine Ljubljana
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Aleš Vodopivec univ.dipl.inž.arh, Stvar projektiranje d.o.o.
Članica (naročnik): Milena Todorić Toplišek, MOL, Služba za razvojne projekte in investicije
Član (naročnik): Marko Kolenc, MOL, Oddelek za šport
Član (ZAPS): Blaž Babnik Romaniuk mag.inž.arh,
Namestnik članov (naročnik): Drago Banović, Javni zavod Šport Ljubljana
Namestnik članov (ZAPS): Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalec A: Marko Mahnič, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka KA: Nika Cigoj Sitar, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za investicijo: Robert Pangršič
Skrbnica natečaja: Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 12.7.2019

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 19.7.2019

Rok za postavljanje formalnih vprašanj

(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 14.8.2019

Rok za odgovore na formalna vprašanja

(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 20.8.2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije torek 27.8.2019 do 16:00 ure

Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma: 27.9.2019

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma oktober 2019

Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom predvidoma izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.8.2019 23:59:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Mestna občina Ljubljana
Postal address: Mestni trg 1
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/06/2019