Services - 280665-2019

17/06/2019    S114    Storitve - Natečaj - Odprti postopek 

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2019/S 114-280665

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Mestna občina Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5874025000
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si

Internetni naslov profila kupca: http://www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Javni natečaj za odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Kopališče Vevče

Referenčna številka dokumenta: 430-1389/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Kopališče Vevče.

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. Kakovost urbanistične, arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove

— celovita ureditev območja (promet, dostopi, orientacija funkcij, kakovost pogledov)

— prepričljiv odgovor na prostorski, kulturni in naravni kontekst lokacije

— funkcionalnost in izvirnost zasnove objektov in ureditev odprtega prostora

— upoštevanje OPN MOL ID in usmeritev ter mnenj nosilcev urejanja prostora

2. Merila gospodarnosti, trajnosti in energetske učinkovitosti

— gospodarna gradnja, enostavno vzdrževanje objektov, opreme, naprav in ureditev

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 27/08/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:

1. nagrada 10 800,00 EUR

2. nagrada 8 640,00 EUR

3. nagrada 6 500,00 EUR

Tri priznanja po 3 220,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 35 600,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

Podatki o odškodninah:

10 odškodnin po 400,00 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 4 000,00 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, MOL, podžupan Mestne občine Ljubljana
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Aleš Vodopivec univ.dipl.inž.arh, Stvar projektiranje d.o.o.
Članica (naročnik): Milena Todorić Toplišek, MOL, Služba za razvojne projekte in investicije
Član (naročnik): Marko Kolenc, MOL, Oddelek za šport
Član (ZAPS): Blaž Babnik Romaniuk mag.inž.arh,
Namestnik članov (naročnik): Drago Banović, Javni zavod Šport Ljubljana
Namestnik članov (ZAPS): Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalec A: Marko Mahnič, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka KA: Nika Cigoj Sitar, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za investicijo: Robert Pangršič
Skrbnica natečaja: Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 12.7.2019

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 19.7.2019

Rok za postavljanje formalnih vprašanj

(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 14.8.2019

Rok za odgovore na formalna vprašanja

(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 20.8.2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije torek 27.8.2019 do 16:00 ure

Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma: 27.9.2019

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma oktober 2019

Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom predvidoma izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.8.2019 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Mestna občina Ljubljana
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/06/2019