Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 280670-2019

17/06/2019    S114

Polska-Warszawa: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

2019/S 114-280670

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 064-149398)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Sprawiedliwości
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-567
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Jankowicz
E-mail: rafal.jankowicz@ms.gov.pl
Tel.: +48 225212334
Faks: +48 225212353
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych

Numer referencyjny: BF-II.3710.7.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 064-149398

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: