Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 280674-2019

17/06/2019    S114

Polonia-Wałbrzych: Servicios de programación de software de aplicación

2019/S 114-280674

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 097-234749)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Dirección postal: al. Wyzwolenia 20-24
Localidad: Wałbrzych
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
Código postal: 58-300
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Morajko
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@powiatwalbrzyski.pl
Teléfono: +48 748460674
Fax: +48 748460674
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiat.walbrzych.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Número de referencia: WOS.272.1.13.2019
II.1.2)Código CPV principal
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie platformy wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawa niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 097-234749

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
En lugar de:

Minimalne warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) powyższy warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę odszkodowania min. 1 500 000 PLN,

b) wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN,

c) osiągnął średnio w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – średniorocznie w okresie prowadzenia działalności, obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN,

d) w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres, posiada:

— bieżącą płynność finansową na poziomie nie mniejszym niż 1,2, potwierdzoną wskaźnikiem bieżącej płynności liczonym jako iloraz aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe,

— szybką płynność finansową na poziomie nie mniejszym niż 1, potwierdzoną wskaźnikiem szybkiej płynności liczonym jako iloraz aktywa obrotowe zapasy/zobowiązania krótkoterminowe.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

2) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego

Léase:

Minimalne warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) powyższy warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę odszkodowania min. 1 500 000 PLN,

b) wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN,

c) osiągnął średnio w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – średniorocznie w okresie prowadzenia działalności, obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN,

d) w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres, posiada:

— bieżącą płynność finansową na poziomie nie mniejszym niż 1,2, potwierdzoną wskaźnikiem bieżącej płynności liczonym jako iloraz aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe,

— szybką płynność finansową na poziomie nie mniejszym niż 1, potwierdzoną wskaźnikiem szybkiej płynności liczonym jako iloraz aktywa obrotowe - (minus) zapasy/zobowiązania krótkoterminowe.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

2) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 25/06/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 01/07/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 25/06/2019
Hora local: 09:10
Léase:
Fecha: 01/07/2019
Hora local: 09:10
VII.2)Otras informaciones adicionales: