Servicios - 280686-2019

17/06/2019    S114

Polonia-Varsovia: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 114-280686

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 105-256299)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Dirección postal: pl. Politechniki 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-661
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Kaczanowska
Correo electrónico: zp.ci@pw.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.ci.pw.edu.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modyfikacja systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS

Número de referencia: Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.

Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 105-256299

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 01/07/2019
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 01/07/2019
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: