Services - 280696-2019

17/06/2019    S114    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 114-280696

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 112-275176)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brussels Planningsbureau
Nationaal identificatienummer: 0664.820.875_547977
Postadres: Naamsestraat 59
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Pauline De Bo
E-mail: pdebo@perspective.brussels
Telefoon: +32 4354269

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://perspective.brussels/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344062

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstenopdracht met als voorwerp de aanstelling van een bouwmeester- maître architecte (BMA) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een periode van 5 jaar.

Referentienummer: B.B.P.-CSC/043/PDB-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft betrekking op de aanstelling van een bouwmeester maître architecte (BMA) die ermee belast wordt toe te zien op de architectuurkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en rechtstreeks ressorteert onder de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor een periode van 5 jaar.

Alle informatie over de functie en de opdracht van de huidige bouwmeester maître architecte (januari 2015 tot december 2019): http://bma.brussels/nl/home/

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 112-275176

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Bestek