Roba - 280799-2017

20/07/2017    S137

Hrvatska-Zagreb: Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

2017/S 137-280799

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Not specified
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0015055
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Rezervni dijelovi i servis za vozila marke Mercedes – teretni program (4 grupe).

Referentni broj: 2017-390
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34330000 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Sukladno točki 4. Opis predmeta nabave Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 11 600 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1. Rezervni dijelovi i servis upravljačkog, prijenosnog, ovjesnog i kočnog sustava za vozila marke Mercedes

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34330000 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Sukladno točki 4. Opis predmeta nabave Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: T. 27. DON-a / Ponder: T. 27. DON-a
Kriterij troška - Naziv: T. 27. DON-a / Ponder: T. 27. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 240 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2. Rezervni dijelovi i servis motornog, rashladnog, elektro i klima sustava za vozila marke Mercedes

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34330000 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Sukladno točki 4. Opis predmeta nabave Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: T. 27. DON-a / Ponder: T. 27. DON-a
Kriterij troška - Naziv: T. 27. DON-a / Ponder: T. 27. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 240 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3. Rezervni dijelovi i servis karoserije, stakla kabina, retrovizora te ostalih dijelova za vozila marke Mercedes

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34330000 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Sukladno točki 4. Opis predmeta nabave Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: T. 27. DON-a / Ponder: T. 27. DON-a
Kriterij troška - Naziv: T. 27. DON-a / Ponder: T. 27. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 120 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4. Rezervni dijelovi i servis specijalnih vozila marke Mercedes – Benz Unimog

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34330000 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Sukladno točki 4. Opis predmeta nabave Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: T. 27. DON-a / Ponder: T. 27. DON-a
Kriterij troška - Naziv: T. 27. DON-a / Ponder: T. 27. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/08/2017
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/08/2017
Lokalno vrijeme: 9:00
Mjesto:

Grad Zagreb, Ured za javnu nabavu, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15/1. kat, dvorana 101.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/07/2017