Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 280885-2020

17/06/2020    S116

България-Белоградчик: Работи по рекултивация на замърсени земи

2020/S 116-280885

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Белоградчик
Национален регистрационен номер: 000159458
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 6
Град: Белоградчик
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3900
Държава: България
Лице за контакт: Николай Светланов Димитров
Електронна поща: kmet@belogradchik.bg
Телефон: +359 878486166
Факс: +359 93653017
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://belogradchik.bg
Адрес на профила на купувача: http://belogradchik.bg/?p=22507
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://belogradchik.bg/?p=22507
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на строително-монтажи работи за обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Белоградчик“

II.1.2)Основен CPV код
45112350 Работи по рекултивация на замърсени земи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-монтажи работи на обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“. Съществуващото общинско депо за ТБО се намира в област Видин, община Белоградчик, село Дъбравка (ЕКАТТЕ 24431), местност „Фусино селище“, подземелен имот 057009 с обща площ 16289 m2, собственост на община Белоградчик, съгласно АКТ № 254 за публична общинска собственост. За изпълнението на дейностите е изготвен Работен проект, в който е посочен начина за извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Белоградчик. Площта предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.Строежът е втора категория съгласно чл. 137, ал.1, т.2, б. „Г“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 4 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатура на видове строежи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 867 001.96 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45112350 Работи по рекултивация на замърсени земи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на село Дъбравка, област Видин, община Белоградчик.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-монтажи работи на обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“. Съществуващото общинско депо за ТБО се намира в област Видин, община Белоградчик, село Дъбравка (ЕКАТТЕ 24431), местност „Фусино селище“, подземелен имот 057009 с обща площ 16289 m2, собственост на община Белоградчик, съгласно АКТ № 254 за публична общинска собственост. За изпълнението на дейностите е изготвен Работен проект, в който е посочен начина за извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Белоградчик. Площта предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.

Подлежащи на разстилане, подравняване и уплътняване при предепонирането подлежат общо 13 382,20 m3 отпадъци. Разстилането е предвидено да се извършва върху площ от 6 090 m2 с булдозер с пробутване до 100 m, а уплътняването – чрез трикратно преминаване върху цялата площ с булдозер, компакор или с шиповиден валяк.

След окончателното оформяне на отпадъчното тяло, включително техническата рекултивация, то трябва да заема площ от 8399 m2.

Строежът е втора категория съгласно чл. 137, ал.1, т.2, б. „Г“ от ЗУТ (в сила от 31.03.2001г., обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016г.) и чл. 4, ал. 4 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатура на видове строежи (Обн. ДВ, бр. 72 от 15 август 2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 11 Декември 2012г.).

Издадено и влязло в сила Разрешение за строеж: №33/5.11.2018г.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 867 001.96 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект с рег. номер на договора BG16M1OP002-2.010-0009-С01 „Техническа рекултивация на депо за битови отпадъци в землището на с. Дъбравка, община Белоградчик“, ОП „Околна среда 2014-2020 г.”

II.2.14)Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерий: „оптимално съотношение качество/цена“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Четвърта група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда), Втора или по-висока категория или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“, т. 1).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейностите по строителство, покриваща минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 2 (400 000 лв.) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

2. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години (2017, 2018, 2019 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот;

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представянето на един или няколко от следните документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП:

— заверени копия на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— справка за общия оборот.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейностите по строителство, покриваща минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 2 (400 000 лв.) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

2. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години (2017, 2018, 2019 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот в размер на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди лева) лева;

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 5 години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на настоящата поръчка.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т.1а).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва със списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

2.1. Технически ръководител на обекта;

2.2. Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ);

2.3. Специалист по контрол на качеството;

Участниците следва да предлагат различни лица за минимално изискуемите позиции по т. 2.1. – 2.3.

При подаване на оферта, съответствието с изискванията се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6).

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, горното изискване се доказва с представянето на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или екв., с обхват строителство.

В случай на обединение, изискването се отнася за члена/членовете, който/които ще извършва/т дейностите по строителство.

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне заверено копие или оригинал на сертификат/и за EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват строителство.

Съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП ще бъдат приемани и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по не зависещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

4. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или екв., с обхват строителство.

В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, горното изискване се доказва с представянето на заверено копие или оригинал на валиден сертификат.

Съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП ще бъдат приемани и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За отговарящи на изискванията се приемат и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на настоящата поръчка.

За строителни дейности с предмет „сходен с тези на настоящата поръчка“ се приемат строителни дейности, свързани с изграждане и/или рекултивация на сметище/а и/или депо/а за отпадъци и/или изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на строеж от благоустройствената инфраструктура и/или опазването на околната среда, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

2.1. Технически ръководител на обекта:

— да отговаря на изискванията по чл. 163а, ал. 4, изр. 1 от ЗУТ, а именно да притежава висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „архитект“ или средно образование с професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“, а за чуждестранните лица – еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина,

— да притежава опит като Технически ръководител/Ръководител строеж/строителни дейности при изпълнението на минимум един обект за изграждане (ново строителство) и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строителен обект.

2.2. Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ):

— да притежава валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентно.

2.3. Специалист по контрол на качеството:

— да притежава валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

Участниците следва да предлагат различни лица за минимално изискуемите позиции по т. 2.1. – 2.3.

3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват строителство.

В случай на обединение, изискването се отнася за члена/членовете, който/които ще извършва/т дейностите по строителство.

4. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват строителство.

В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

Сертификатите по т. 3. и т. 4. трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (едно на сто) от общата цена на договора без ДДС. Гаранцията подлежи на частично поетапно освобождаване съгласно условията и по реда, предвидени в проекта на Договор. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Начинът на плащане на изпълнението на поръчката е посочен в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка, където е предвидена схема на плащанията.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/07/2020
Местно време: 10:00
Място:

Община Белоградчик, ул. „Княз Борис І” № 6

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява участник, когато преди или по време на провеждането на процедурата за него са възникнали обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и 55, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП; участник, за когото са приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от същия закон; участник, за когото са налице обст. по чл. 69 от ЗПКОНПИ, както и на оснванията по чл. 107 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/06/2020