С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 280885-2020

17/06/2020    S116

България-Белоградчик: Работи по рекултивация на замърсени земи

2020/S 116-280885

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Белоградчик
Национален регистрационен номер: 000159458
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 6
Град: Белоградчик
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3900
Държава: България
Лице за контакт: Николай Светланов Димитров
Електронна поща: kmet@belogradchik.bg
Телефон: +359 878486166
Факс: +359 93653017
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://belogradchik.bg
Адрес на профила на купувача: http://belogradchik.bg/?p=22507
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://belogradchik.bg/?p=22507
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на строително-монтажи работи за обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Белоградчик“

II.1.2)Основен CPV код
45112350 Работи по рекултивация на замърсени земи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-монтажи работи на обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“. Съществуващото общинско депо за ТБО се намира в област Видин, община Белоградчик, село Дъбравка (ЕКАТТЕ 24431), местност „Фусино селище“, подземелен имот 057009 с обща площ 16289 m2, собственост на община Белоградчик, съгласно АКТ № 254 за публична общинска собственост. За изпълнението на дейностите е изготвен Работен проект, в който е посочен начина за извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Белоградчик. Площта предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.Строежът е втора категория съгласно чл. 137, ал.1, т.2, б. „Г“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 4 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатура на видове строежи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 867 001.96 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45112350 Работи по рекултивация на замърсени земи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на село Дъбравка, област Видин, община Белоградчик.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-монтажи работи на обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“. Съществуващото общинско депо за ТБО се намира в област Видин, община Белоградчик, село Дъбравка (ЕКАТТЕ 24431), местност „Фусино селище“, подземелен имот 057009 с обща площ 16289 m2, собственост на община Белоградчик, съгласно АКТ № 254 за публична общинска собственост. За изпълнението на дейностите е изготвен Работен проект, в който е посочен начина за извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Белоградчик. Площта предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.

Подлежащи на разстилане, подравняване и уплътняване при предепонирането подлежат общо 13 382,20 m3 отпадъци. Разстилането е предвидено да се извършва върху площ от 6 090 m2 с булдозер с пробутване до 100 m, а уплътняването – чрез трикратно преминаване върху цялата площ с булдозер, компакор или с шиповиден валяк.

След окончателното оформяне на отпадъчното тяло, включително техническата рекултивация, то трябва да заема площ от 8399 m2.

Строежът е втора категория съгласно чл. 137, ал.1, т.2, б. „Г“ от ЗУТ (в сила от 31.03.2001г., обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016г.) и чл. 4, ал. 4 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатура на видове строежи (Обн. ДВ, бр. 72 от 15 август 2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 11 Декември 2012г.).

Издадено и влязло в сила Разрешение за строеж: №33/5.11.2018г.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 867 001.96 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект с рег. номер на договора BG16M1OP002-2.010-0009-С01 „Техническа рекултивация на депо за битови отпадъци в землището на с. Дъбравка, община Белоградчик“, ОП „Околна среда 2014-2020 г.”

II.2.14)Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерий: „оптимално съотношение качество/цена“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Четвърта група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда), Втора или по-висока категория или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“, т. 1).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейностите по строителство, покриваща минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 2 (400 000 лв.) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

2. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години (2017, 2018, 2019 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот;

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представянето на един или няколко от следните документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП:

— заверени копия на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— справка за общия оборот.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейностите по строителство, покриваща минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 2 (400 000 лв.) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

2. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години (2017, 2018, 2019 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот в размер на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди лева) лева;

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 5 години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на настоящата поръчка.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т.1а).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва със списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

2.1. Технически ръководител на обекта;

2.2. Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ);

2.3. Специалист по контрол на качеството;

Участниците следва да предлагат различни лица за минимално изискуемите позиции по т. 2.1. – 2.3.

При подаване на оферта, съответствието с изискванията се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6).

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, горното изискване се доказва с представянето на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или екв., с обхват строителство.

В случай на обединение, изискването се отнася за члена/членовете, който/които ще извършва/т дейностите по строителство.

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне заверено копие или оригинал на сертификат/и за EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват строителство.

Съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП ще бъдат приемани и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по не зависещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

4. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или екв., с обхват строителство.

В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, горното изискване се доказва с представянето на заверено копие или оригинал на валиден сертификат.

Съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП ще бъдат приемани и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За отговарящи на изискванията се приемат и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на настоящата поръчка.

За строителни дейности с предмет „сходен с тези на настоящата поръчка“ се приемат строителни дейности, свързани с изграждане и/или рекултивация на сметище/а и/или депо/а за отпадъци и/или изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на строеж от благоустройствената инфраструктура и/или опазването на околната среда, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

2.1. Технически ръководител на обекта:

— да отговаря на изискванията по чл. 163а, ал. 4, изр. 1 от ЗУТ, а именно да притежава висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „архитект“ или средно образование с професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“, а за чуждестранните лица – еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина,

— да притежава опит като Технически ръководител/Ръководител строеж/строителни дейности при изпълнението на минимум един обект за изграждане (ново строителство) и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строителен обект.

2.2. Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ):

— да притежава валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентно.

2.3. Специалист по контрол на качеството:

— да притежава валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

Участниците следва да предлагат различни лица за минимално изискуемите позиции по т. 2.1. – 2.3.

3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват строителство.

В случай на обединение, изискването се отнася за члена/членовете, който/които ще извършва/т дейностите по строителство.

4. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват строителство.

В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

Сертификатите по т. 3. и т. 4. трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (едно на сто) от общата цена на договора без ДДС. Гаранцията подлежи на частично поетапно освобождаване съгласно условията и по реда, предвидени в проекта на Договор. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Начинът на плащане на изпълнението на поръчката е посочен в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка, където е предвидена схема на плащанията.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/07/2020
Местно време: 10:00
Място:

Община Белоградчик, ул. „Княз Борис І” № 6

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява участник, когато преди или по време на провеждането на процедурата за него са възникнали обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и 55, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП; участник, за когото са приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от същия закон; участник, за когото са налице обст. по чл. 69 от ЗПКОНПИ, както и на оснванията по чл. 107 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/06/2020