Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 280911-2021

Submission deadline has been amended by:  378699-2021
04/06/2021    S107

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 107-280911

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000844772020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000844772020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szeged-Szabadka tram-train engedélyezési tervek

Hivatkozási szám: EKR000844772020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szeged-Szabadka tram-train rendszer Magyarország területére eső kiépítéséhez szükséges engedélyezési tervek készítése. A vasúti pálya, biztosítóberendezés és városi vasút tervdokumentációk készítése és a hozzájuk kapcsolódó építési engedélyek megszerzése, továbbá a Szeged MJV HÉSZ módosítás megalapozó munkarésze elkészítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő (AK) mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „Szeged-Rendező-Szeged-Személy pu. villamosvégállomás között tram-train bekötés fejlesztési terve” című műszaki tanulmányban (továbbiakban: Masterplan) szereplő „B” jelű nyomvonal „B1” és „B2” jelű nyomvonal változatainak további vizsgálata szükséges a Szabadka és Hódmezővásárhely közötti tram-train hálózaton a kötöttpályás közlekedés átszállásmentes biztosíthatóságára vonatkozóan. Az elkészült vizsgálatot döntésre kell felterjeszteni az ITM Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, valamint Hódmezővásárhely-Szeged tram-train megépítéséért, valamint a regionális jelentőségű, határon átnyúló, Szeged-Szabadka-Baja vonal kialakításáért felelős kormánybiztos részére. Ezt követően az elfogadott nyomvonalváltozat véglegesített műszaki tartalmára vonatkozó, minden szakágra kiterjedő engedélyezési tervcsomagot elkészíteni és a szükséges engedélyeket megszerezni szükséges az alábbiak szerint;

Szeged-Szabadka tram-train rendszer Magyarország területére eső kiépítéséhez szükséges engedélyezési tervek készítése. A vasúti pálya, biztosítóberendezés és városi vasút tervdokumentációk készítése és a hozzájuk kapcsolódó építési engedélyek megszerzése, továbbá a Szeged MJV HÉSZ módosítás megalapozó munkarésze.

A tervezendő műszaki tartalom főbb paraméterei:

— A Szeged-Szabadka magyarországi szakaszára (egybefüggő 13 vkm) engedélyezési tervek készítése,

— kapcsolódó közúti tervek elkészítése,

— tervezési feladat keretében az összes nagy- és kisműtárgy komplex engedélyezési tervei elkészítendők,

— forgalmi üzemi vizsgálat, valós idejű számítógépes vasútüzemi szimuláció elvégzése,

— 3,5 vkm új vasúti pálya Szeged belterületén (ebből 1,8 vkm egyvágányú), felsővezeték létesítéssel,

— az új pályaszakaszon 2 db új megállóhely és 1 db hurokvégállomás kialakítása,

— 2,1 vkm meglévő villamosvonal rekonstrukciója a meglévő felsővezeték-rendszer korszerűsítésével együtt és ezen belül 1,1 vkm kétvágányúsítás,

— 8 db átépülő megállóhely a meglévő villamosvonalon,

— csatlakozó útépítések, közműépítések, zöldfelületi beavatkozások a vasúti pályaépítéssel érintett szakaszokon,

— 1 db más projekt keretén belül megtervezendő közúti műtárgyon való átvezetés,

— új nyíltvonali kiágazás kialakítása a 136-os vasútvonalon,

— közúti vasúti jelzőberendezés és nagyvasúti biztosítóberendezés létesítése, fejlesztése a beavatkozással érintett szakaszokon, a két rendszer illesztése,

— közmű genplán elkészítése.

A nyertes ajánlattevő feladata a létesítéshez szükséges környezetvédelmi munkarész, előzetes régészeti dokumentáció, engedélyezési terv és kisajátítási terv elkészítése, a megvalósításhoz szükséges engedélyek (pl. környezetvédelmi, építési, vízjogi, stb.) megszerzése.

A feladatokat részletesen a szerződéstervezet és a feladatleírás tartalmazza.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

A projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, a meglévő és újonnan tervezendő vonalakon szükséges a meglévő Szeged-Hódmezővásárhely tram-train műszaki specifikációja alapján, a Szegedi Közlekedési Társaság villamos hálózati rendszeréhez kapcsolódva egy új tram-train rendszert tervezni, ezért a tervezés során is egy rendszerként, komplexen kell kezelni a projektet.

Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzés tárgyában jelzett kapcsolódó tervezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez es vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. pontra bemutatott szakember vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén projektvezetőként szerzett alk. köv.-en (M/2.1. b) ponton) felüli többlettapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. pontra bemutatott szakember vasúti pálya tervezése területén szerzett alk. köv.-en (M/2.2. b) ponton) felüli többlettapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. pontra bemutatott szakember vasúti biztosítóberendezések tervezése területén szerzett alk. köv.-en (M/2.3. b) ponton) felüli többlettapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.4. pontra bemutatott szakember vasúti forgalmi tervezés területén szerzett alk. köv.-en (M/2.4. b) ponton) felüli többlettapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Wellmann-Kiss Katalin ügyvéd, lajstromszám: 00241

Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései is irányadóak.

Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve.

Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kr. 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem (mellékletei nélkül) és annak érkeztetési igazolása. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.

A III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alk. köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós, a (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.).

Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:

SZT/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:

Amennyiben a tervezői szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplő a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1.:

A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti tervezési feladatok ellátása) árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

1. Előzetes igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α (alfa) pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.

A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (11-12), 69. § (11a) és a Kr. 19. § (3), (5) és (7) bek. is megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:

P/1.:

Amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében nem éri el a nettó 400 000 000 HUF összeget.

AK:

„vasút” alatt a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében a 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 2.16. pontja szerinti fogalmat érti, beleértve az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet szerinti „közúti vasút” fogalmat is.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások (ig.) benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell ig-ni az alk. köv-eknek való megfelelést:

M/1.:

A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint igazolt ismertetését (Kr. 21.§ (3a) bek. b) pont szerint), amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a szerz-t kötő másik fél nevét, székhelyét,

— az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (az alk. minimum-köv-nek megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerz. telj.-nek idejét (időtartamát), azaz a telj. kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap részletességgel/,

— a ref.ig. vagy nyil. kiállítójának nyil-atát arról, hogy a telj. és az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.

Ha az AT a ref-át közös AT-ként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref. ig-ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a ref. mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.

A Kr. 22.§ (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó. Ha az AT a referenciát közös AT-ként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Ha a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2.:

A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, a végzettséget (v.) és/vagy képzettséget (k.) igazoló okirat, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz (öé.) és rendelkezésre állási nyil. egyszerű másolati példányának csatolásával. (Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja)

Az öé-nak tartalmaznia kell az adott szakember (SZE) gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott SZE által ellátott feladat, tev. ismertetését, a tev. kezdő és bef. idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott SZE az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A rendelkezésre állási nyil-nak tartalmaznia kell a szakember nyil-át arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbesz. elj. eredményeként kötött szerz. teljesítése alatt rend-re fog állni.

AK a gyak., ill. a gyak-i idő meglétét az öé. alapján ellenőrzi.

A v. és/vagy k. egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége.

Az időben párhuzamos gyak-i idők csak egyszer számítanak bele az adott SZE gyak. idejébe az alk. köv-nek történő megfelelés, és az ért-i szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

Ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

M/1-M/2.:

1. Előzetes igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT(kapacitást biztosító szervezet) aj-ában köteles az EEKD-ba foglalt nyil-át benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja AT-k egyszerű nyil-át (az alk. köv-eknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyil-ni az EEKD-ban, hogy megfelel az alk. köv-eknek, azaz az EEKD IV. Részének α (alfa) pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

2. Igazolási mód az aj-ok elbírálásához:

AK a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.

A Kbt. 65. § (7) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az aj-ban be kell nyújtani a kapacitásait rendelk-re bocs. szerv. részéről az EEKD-ot, az ig-ok benyújtásának előírásakor pedig e szerv-nek - kizárólag az alk. köv-ek tekintetében - az előírt ig-i módokkal azonos módon kell ig-nia az adott alk. felt-nek történő megfelelést.

A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT, közös AT-k, ha:

M/1.:

Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával/referenciákkal:

Legalább 1 db, egybefüggően legalább 8 vkm hosszúságú, vasúti pályára vonatkozó, hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terv és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terv elkészítése és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával, amely tartalmazza:

a) vasúti pálya átépítését és/vagy építését és

b) vasúti áramellátás átépítését és/vagy építését és

c) biztosítóberendezés átépítését és/vagy építését.

Fogalmak az M/1. pont tekintetében:

— „biztosítóberendezés” olyan jelfogófüggéses vagy elektronikus biztosítóberendezés, amely biztosítja, hogy a vonatok a hálózatra meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően közlekedhessenek, és korlátozott üzemmód esetén is biztosítsák a közlekedni engedélyezett vonatok biztonságos áthaladását,

— „engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet érti,

— „kiviteli terv” alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

Az M/1. pont szerinti követelmények egy vagy kettő referenciával is igazolható.

M/2.:

Nem rendelkezik min. az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

M/2.1.

Legalább 1 fő projektvezető, aki:

a) rendelkezik felsőfokú mérnöki szakképzettséggel, valamint

b) rendelkezik vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 60 hónap szakmai gyakorlattal, és azon belül min. 36 hónap projektvezetői gyakorlattal, továbbá

c) részt vett olyan kötöttpályás tervezési projektben projektvezetőként, mely tartalmazott engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó munkarészt

M/2.2.

Legalább 1 fő vasúti pályatervező szakemberrel, aki

a) rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

b) rendelkezik vasúti pálya tervezése területén szerzett min. 36 hónap gyakorlattal, továbbá

c) részt vett vasúti pályatervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás építésének és/vagy átépítésének tervezését tartalmazta.

M/2.3.

Legalább 1 fő vasúti biztosítóberendezési tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VV” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

b) vasúti biztosítóberendezések tervezése területén szerzett min. 36 hónap szakmai gyakorlattal.

M/2.4.

Legalább 1 fő vasúti forgalmi tervezővel, aki:

a) rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

b) rendelkezik vasúti forgalmi tervezés területén szerzett min. 36 hónap szakmai gyakorlattal, továbbá

c) részt vett vasúti tervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás forgalmi üzemi vizsgálatát tartalmazta.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

Fogalmak az M/2. pont tekintetében:

AK:

— „vasúti közlekedési létesítmények tervezése” alatt kötöttpályás közlekedési infrastruktúra legalább egy szakágára vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek készítését érti,

— „projektvezetői gyakorlat” a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata tervezői oldalon, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására,

— „vasúti pálya tervezése” alatt a vasúti pálya alépítményére (töltések / bevágások / műtárgyak) és felépítményére (ágyazat, vágány) vonatkozó; a vasúti pálya vízelvezetését is tartalmazó engedélyezési és/vagy kiviteli tervek készítését érti,

— „vasúti biztosítóberendezések tervezése” alatt olyan jelfogófüggéses vagy elektronikus biztosítóberendezés tervezését érti, amely biztosítja, hogy a vonatok a hálózatra meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően közlekedhessenek, és korlátozott üzemmód esetén is biztosítsák a közlekedni engedélyezett vonatok biztonságos áthaladását,

— „vasúti forgalmi tervezés” alatt kötöttpályás közlekedés forgalom lebonyolításának üzemi és/vagy forgalmi tervezésben szerzett tapasztalatot, vagy kötöttpályás közlekedés menetrendi koncepciójának, vasúti menetvonalak, forgalmi-üzemi technológia tervezését érti,

— „engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet érti,

— „kiviteli terv” alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

A Kbt. 65. § (6) bek-ének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Kr.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerz. bizt. köt.:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a.

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi

0,5 %. (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15 %-a).

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a (rész)teljesítés nettó tervezői díj 15 %-a.

Jótállási idő: 36 hónap.

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap) + 45 nap.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a.

Közreműködési biztosíték: nettó tervezői díj 1 %-a.

Fiz. felt-ek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés devizaneme: HUF

A finanszírozás tervezett forrása: hazai

A szerződés kedvezményezetti finanszírozású.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (4)-(6), (11) bek., 27/A. §

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek,

— 2007. évi CXXVII. tv.

AK a szerződés teljesítése során a részszámlázás lehetőségét a szerz. tervezet szerint biztosítja.

A feltételek részleteit a szerz. tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/07/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/07/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő a hiánypótlás (hp.), valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bek.).

2) Valamennyi alk feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

3) A közbesz. dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.

4) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához kötött, melynek mértéke: 5 500 000 Ft. Az AB teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben foglaltak szerint. Átutalás esetén Ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 (IBAN:HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalás esetén: Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét; az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Garancia szerződés, készfizető kezesség esetén: az okirat a Kbt. 41/A. § (2) bek. szerint; biztosítási szerződés esetén: a kötelezvény a Kbt. 41/A. § (2) bek. szerinti formában. Az AB-ra von. részletes szabályokat a közbesz. dok-ok tartalmazzák.

5) A nyertes ajánlattevő köteles a szerz. kötés időpontjára a szerz. tervezetben rögzítettnek megfelelően tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Szerz. szerinti szolgáltatásokra. Mértéke: 100 mFt/káresemény és 200 mFt/év.

6) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja ajánlattevő/közös ajánlattevő(k) vonatkozásában.

7) Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.

Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont.

Értékelés módszere:

(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. útmutatója szerint) a(z):

— „Ár” - fordított arányosítás,

— „A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány” - egyenes arányosítás.

A megajánlás legkedvezőbb szintje a 2-5. minőségi értékelési szempont esetén legfeljebb 36 hónap, azzal hogy ezen értékelési szempontokra 0 hónap megajánlás is tehető.

8) Szerz.kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakember(ek) a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal:

M/2.2.: KÉ-VA; M/2.3.: KÉ-VV; M/2.4.: KÉ-VK

9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

10) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

11) Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

12) AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

13) AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.

14) AK rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

15) AK alkalmazza a Kbt. 69. § (7) bekezdését, így az M/2.1-M/2.4 pontban foglalt alkalmassági követelmények igazolása érdekében a szakemberek önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának és a végzettséget igazoló dokumentumoknak a benyújtása a bírálat első szakaszában szükséges.

16) A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező munka teljes pénzügyi fedezetét biztosító összeg nem áll rendelkezésre.

17) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, a meglévő és újonnan tervezendő vonalakon szükséges a meglévő Szeged-Hódmezővásárhely tram-train műszaki specifikációja alapján, a Szegedi Közlekedési Társaság villamos hálózati rendszeréhez kapcsolódva egy új tram-train rendszert tervezni, ezért a tervezés során is egy rendszerként, komplexen kell kezelni a projektet.

Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzés tárgyában jelzett kapcsolódó tervezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez es vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/05/2021