Lieferungen - 280969-2019

17/06/2019    S114

Polen-Katowice: Gasspürgeräte

2019/S 114-280969

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 104-253941)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcel Bielecki
E-Mail: m.bielecki@pgg.pl
Telefon: +48 327161471

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

2. Dostawa mierników pomiaru stężeń gazów kopalnianych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 332-17

Referenznummer der Bekanntmachung: 701802241
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38431100 Gasspürgeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 104-253941

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 08:45
muss es heißen:
Tag: 26/06/2019
Ortszeit: 08:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 16/08/2019
muss es heißen:
Tag: 26/08/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 26/06/2019
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: