Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 28103-2017

25/01/2017    S17

Slovensko-Košice: Služby sochárov

2017/S 017-028103

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Košice
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00691135
Poštová adresa: Trieda SNP 48/A
Mesto/obec: Košice-Západ
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 040 11
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anna Tarhaničová
E-mail: anna.tarhanicova@kosice.sk
Telefón: +421 556419314
Fax: +421 556436288
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.kosice.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6915
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6915
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Pamätník Björnstjerne Björnson.

Referenčné číslo: MK/A/2017/02688
II.1.2)Hlavný kód CPV
92312230 Služby sochárov
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom verejného obstarávania je vybrať vhodný návrh na vytvorenie umelecké diela a to busty alebo sochy prozaika, dramatika, básnika a publicistu Björnstjerne Björnson (pamätník osobnosti Björnstjerne Martinius Björnson) a osadenie tejto sochy v Mestskom parku v Košiciach autorom, ktorého návrh porota vyberie z návrhov s ocenením.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: BFN16-PD-001.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu: Sochár.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

1. Vhodnosť umeleckého stvárnenia diela – max. 50 bodov.

2. Výpovedná hodnota diela – max. 35 bodov.

3. Trvanlivosť diela a jednoduchá údržba – max. 15 bodov.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/03/2017
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

1. Miesto – 1. Cena: 350 EUR.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

Navrhuje sa jedna cena a to účastníkovi, ktorí sa umiestni na prvom mieste v poradí podľa hodnotenia návrhov porotou na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov a spôsobom uvedeným v súťažných podmienkach. Navrhovaná cena je vo výške: 350 EUR. Pre návrhy neocenené, ktoré splnili súťažné podmienky, sa stanovuje k možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 1 000 EUR.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Elisabeth Tetens Jahn
Ing. arch. Jela Plencnerová
Mgr. Peter Tajkov, PhD.
Ing. arch. Michal Hladký
Ing. arch. Štefan Zahatňanský

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejného obstarávania v rámci súťaže návrhov sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti podľa súťažných podmienok. Spolu s návrhom je potrebné predložiť aj požadované doklady na preukázanie podmienok účasti podľa súťažných podmienok.

2.3. S oceneným víťazným účastníkom alebo jedným z ocenených víťazných účastníkov (ak sa na prvom mieste umiestnia viacerí účastníci) bude uzavretá zmluva priamym rokovacím konaním podľa § 81 písmena h) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za vyhotovenie diela nesmie prekročiť sumu 26 340 EUR (aj s DPH).

4. Ak víťaznému účastníkovi / víťazným účastníkom nebude porotou udelená cena, vyhlasovateľ nie je takýmto víťazným návrhom viazaný a zmluva nebude s takýmto víťazným účastníkom podpísaná.

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo účastníkmi sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/01/2017