S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 28103-2017

25/01/2017    S17

Slovensko-Košice: Služby sochárov

2017/S 017-028103

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Košice
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00691135
Poštová adresa: Trieda SNP 48/A
Mesto/obec: Košice-Západ
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 040 11
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anna Tarhaničová
E-mail: anna.tarhanicova@kosice.sk
Telefón: +421 556419314
Fax: +421 556436288
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.kosice.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6915
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6915
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Pamätník Björnstjerne Björnson.

Referenčné číslo: MK/A/2017/02688
II.1.2)Hlavný kód CPV
92312230 Služby sochárov
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom verejného obstarávania je vybrať vhodný návrh na vytvorenie umelecké diela a to busty alebo sochy prozaika, dramatika, básnika a publicistu Björnstjerne Björnson (pamätník osobnosti Björnstjerne Martinius Björnson) a osadenie tejto sochy v Mestskom parku v Košiciach autorom, ktorého návrh porota vyberie z návrhov s ocenením.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: BFN16-PD-001.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu: Sochár.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

1. Vhodnosť umeleckého stvárnenia diela – max. 50 bodov.

2. Výpovedná hodnota diela – max. 35 bodov.

3. Trvanlivosť diela a jednoduchá údržba – max. 15 bodov.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/03/2017
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

1. Miesto – 1. Cena: 350 EUR.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

Navrhuje sa jedna cena a to účastníkovi, ktorí sa umiestni na prvom mieste v poradí podľa hodnotenia návrhov porotou na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov a spôsobom uvedeným v súťažných podmienkach. Navrhovaná cena je vo výške: 350 EUR. Pre návrhy neocenené, ktoré splnili súťažné podmienky, sa stanovuje k možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 1 000 EUR.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Elisabeth Tetens Jahn
Ing. arch. Jela Plencnerová
Mgr. Peter Tajkov, PhD.
Ing. arch. Michal Hladký
Ing. arch. Štefan Zahatňanský

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejného obstarávania v rámci súťaže návrhov sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti podľa súťažných podmienok. Spolu s návrhom je potrebné predložiť aj požadované doklady na preukázanie podmienok účasti podľa súťažných podmienok.

2.3. S oceneným víťazným účastníkom alebo jedným z ocenených víťazných účastníkov (ak sa na prvom mieste umiestnia viacerí účastníci) bude uzavretá zmluva priamym rokovacím konaním podľa § 81 písmena h) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za vyhotovenie diela nesmie prekročiť sumu 26 340 EUR (aj s DPH).

4. Ak víťaznému účastníkovi / víťazným účastníkom nebude porotou udelená cena, vyhlasovateľ nie je takýmto víťazným návrhom viazaný a zmluva nebude s takýmto víťazným účastníkom podpísaná.

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo účastníkmi sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/01/2017