Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 281154-2018

30/06/2018    S124

Belgien-Bryssel: Ramavtal för de studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s vatten, med undantag av Medelhavet och Svarta havet, i två delar.

2018/S 124-281154

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Postadress: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 12/012
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3563
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3563
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för de studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s vatten, med undantag av Medelhavet och Svarta havet, i två delar.

Referensnummer: EASME/EMFF/2018/011
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71241000 Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, med syfte att sluta 1 multipelt ramavtal i kaskadform per del, för studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för implementeringen av den gemensamma fiskeripolitiken i:

– Del 1: EU:s vatten i Östersjön och Nordsjön

– Del 2: EU:s västliga vatten i Atlanten och EU:s yttersta randområden.

För varje del kommer 1 multipelt ramavtal i kaskadform att slutas med högst 3 utvalda anbudsgivare.

Det allmänna syftet för dessa multipla ramavtal är att ge Europeiska kommissionen ett flexibelt verktyg för att kunna erhålla specifika, punktliga vetenskapliga råd avseende fiske eller andra särskilda tjänster som efterfrågas för stöd till den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s vatten, inklusive övergripande frågor men exklusive specifika frågor gällande Medelhavet och Svarta havet. De sistnämnda omfattas av ramavtalet EASME/EMFF/2016/032.

De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 1: Vetenskaplig rådgivning till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s vatten i Östersjön och Nordsjön.

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
98362100 Stödtjänster för marinbas
73210000 Forskningsrådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetsuppgifterna ska utföras i de lokaler som uppdragstagaren utser, utom då möten ska hållas i Easme:s eller Europeiska kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, med syfte att sluta ett multipelt ramavtal i kaskadform för studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för implementeringen av den gemensamma fiskeripolitiken i:

– Del 1: Östersjön och Nordsjön

Det multipla ramavtalet i kaskadform kommer att slutas med högst 3 utvalda anbudsgivare.

Det allmänna målet för detta multipla ramavtal är att ge Europeiska kommissionen ett flexibelt verktyg för att kunna erhålla specifika vetenskapliga råd i rätt tid avseende fiske eller andra särskilda tjänster som efterfrågas, för att ge råd till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s vatten i Östersjön och Nordsjön.

De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Europeiska havs- och fiskerifondens arbetsprogram för 2018. Åtgärden i arbetsprogrammet 1.3.2.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 2: Vetenskaplig rådgivning till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s västliga vatten i Atlanten och EU:s yttersta randområden.

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
98362100 Stödtjänster för marinbas
73210000 Forskningsrådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetsuppgifterna ska utföras i de lokaler som uppdragstagaren utser, utom då möten ska hållas i Easme:s eller Europeiska kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, med syfte att sluta ett multipelt ramavtal i kaskadform för studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för implementeringen av den gemensamma fiskeripolitiken i:

– Del 2: EU:s västliga vatten i Atlanten och EU:s yttersta randområden.

Det multipla ramavtalet i kaskadform kommer att slutas med högst 3 utvalda anbudsgivare.

Det allmänna målet för detta multipla ramavtal är att ge Europeiska kommissionen ett flexibelt verktyg för att kunna erhålla specifika vetenskapliga råd i rätt tid avseende fiske eller andra särskilda tjänster som efterfrågas, för att ge råd till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s västliga vatten i Atlanten och EU:s yttersta randområden.

De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Europeiska havs- och fiskerifondens arbetsprogram för 2018. Åtgärden i arbetsprogrammet 1.3.2.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 6
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/08/2018
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/09/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme),

Covent Garden 2,

Place Charles Rogier 16

1210 Brussels

Belgien

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/06/2018