Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 281157-2018

30/06/2018    S124

Taliansko-Parma: Organizačné a logistické služby

2018/S 124-281157

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 083-185943)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: Via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Not specified
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Organizačné a logistické služby

Referenčné číslo: OC/EFSA/CORSER/2018/01
II.1.2)Hlavný kód CPV
79992000 Recepčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je určiť dodávateľa na poskytovanie týchto služieb:

1) správa zasadacej miestnosti;

2) správa kancelárie;

3) správa aktív;

4) kancelárske potreby;

5) archivácia a zápis;

6) služby recepcie, organizačné a logistické služby;

7) dodatočné služby v prípade potreby v špičke počas pracovných hodín/mimo pracovných hodín.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/06/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 083-185943

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.5)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaná celková hodnota
Namiesto:

3 800 000

má byť:

3 150 000

Číslo oddielu: II.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Informácie o častiach
Namiesto:

3 800 000

má byť:

3 150 000

Číslo oddielu: II.2.4)
Miesto, kde má byť text upravený: Opis obstarávania
Namiesto:

Pozri špecifikácie obstarávania v oddiele 1.2.

má byť:

Pozri špecifikácie obstarávania v oddiele 1.2 a 1.3.

Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 20/07/2018
Miestny čas: 14:30
má byť:
Dátum: 05/09/2018
Miestny čas: 14:30
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 23/07/2018
Miestny čas: 14:30
má byť:
Dátum: 06/09/2018
Miestny čas: 14:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Nasledujúci súťažné podklady boli aktualizované s jasným uvedením zmien pomocou funkcie „sledovanie zmien – track changes“ a zverejnené na portáli pre elektronické predkladanie ponúk E-Tendering:

— špecifikácie obstarávania (anglická a talianska verzia),

— návrh rámcovej zmluvy,

— výzva na súťaž,

— príloha 1 – predloha finančnej ponuky,

— príloha 11 – vyhlásenie o zachovaní dôvernosti.