Services - 281195-2017

20/07/2017    S137    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 137-281195

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Елена Караманова — юрисконсулт
Телефон: +359 32656800
Електронна поща: todor_todorov@plovdiv.bg
Факс: +359 32660571
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.plovdiv.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170717BaAr5124761
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на Консултант за оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнение на Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020“.

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е оценка на съответствието, осъществяване на строителен надзор и извършване на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, съгласно изискванията и в обема, предвиден в чл. 166 и чл. 168 от Закона за устройство на територията.

Дейностите по изпълнение на настоящата обществена поръчка обхващат:

Обособена позиция 1 — Оценка на съответствието и строителен надзор за обект „Предгаров площад“ и булевард „Христо Ботев“, гр. Пловдив;

Особена позиция № 2 — Строителен надзор за обекти, включени в обществена поръчка с предмет „Извършване на строителни-монтажни работи за подобряване на градската среда в община Пловдив по три обособени позиции“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 624 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оценка на съответствието и строителен надзор за обект „Предгаров площад“ и булевард „Христо Ботев“, гр. Пловдив

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Оценка на съответствието и строителен надзор при проектиране и строителство за обект „Предгаров площад“ и бул. „Христо Ботев“ по Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Компетентност на персонала / Тежест: 40 т.
Цена - Тежест: 60 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 55 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020“ , Приоритетна ос 1 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителен надзор за обекти, включени в обществена поръчка с предмет „Извършване на строителни-монтажни работи за подобряване на градската среда в община Пловдив по три обособени позиции“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителен надзор при извършване на СМР за обществена поръчка, в която са включени обекти, обособени в 3 позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 — включваща обект Г1: Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски площадки по южния бряг на р. Марица в УПИ I, II, III, IV, V, VI, кв. 417 по плана на Първа градска част — север, гр. Пловдив, обект: рехабилитация и реконструкция с въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на бул. „Марица – юг” в зоната от транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, в Първа градска част — север, обект Г3: рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „Княгиня Мария Луиза” — от кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза” и ул. „Петко Д. Петков” до бул. „Източен”, озеленяване и благоустрояване на прилежащи зелени площи, озеленена площ за широко обществено ползване на пл. „Света Петка”- УПИ I — озеленяване, кв. 130 по плана на Първа градска част — юг, гр. Пловдив.

Обособена позиция № 2 — включваща обект Г2: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част — юг: ул. „Стойчо Мушанов”, ул. „Макгахан” (в участъка от ул. „Митрополит Панарет” до ул. „Ген. Скобелев”), ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Пулпудева”, ул. „Козлодуй”, ул. „Брестовица”, ул. „Цар Иван Страцимир”. — 1 285 516,42, обект Г5: Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ III — комплексно жилищно застрояване (имоти с кадастрален №520.1368, №520.1344) в кв. 130; УПИ I — за комплексно жилищно застрояване, археологически разкопки (имот с кадастрален № 520.1343) в кв. 495, и УПИ I — за комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален № 520.1338) в кв. 459, всички по плана на Първа градска част — юг, гр. Пловдив; обект Г8: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част — юг: ул. „Марагидик”, ул. „Лъджене”, ул. „Георги Мамарчев”, ул. „Неофит Бозвели” (м/у ул. „Марагидик” и ул. „Стойчо Мушанов”), ул. „Д-р Селимински”, ул. „Сава Филаретов”, ул. „Княз Черказки” (южно от ул. „Марагидик”), ул. „3ахарий Зограф”, ул. „Емил Зола”, ул. „Лясковец”, пл. „Александър Малинов“; обект Г10: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част — юг: ул. „Балкан” (кадастрален № 520.1403 и 520.1409), ул. „Мортагон”, ул. „Княз Черказки” (северно от ул. „Марагидик” до ул. „Балкан“

Обособена позиция № 3 — включваща обект Г4: Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „6-ти септември” в участъка от бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите му зелени площи; обект Г6: Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I — комплексно жилищно строителство и УПИ III — комплексно жилищно строителство, търговия, услуги, клубове и зеленина (имот с кадастрален № 520.1278) в кв. 443 по плана на Първа градска част — север, гр. Пловдив; обект Г9: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част — север: ул. „Асен Златаров”, ул. „Хеброс”, ул. „Панайот Пипков”, ул. „Калофер”, ул. „Хъшовска”, ул. „Артилерийска”, ул. „Никола Сапунов”, ул. „Весела”, ул. „Тополница”, ул. „Ламартин”, ул. „Лютиче“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Компетентност на персонал / Тежест: 40 т.
Цена - Тежест: 60 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 569 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитив 2014-2020“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава Удостоверение/Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Удостоверението/ лицензът да бъде придружен от списъка на екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват услугата.

При участие на обединение, което не е юридическо лице доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на услугите.

Доказване на посоченото изискване.

Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение/Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Важно: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума както следва:

За обособена позиция № 1 — Застраховка „Професионална отговорност за оценка на съответствието “ — 100 000 BGN, „Професионална отговорност за строителен надзор“ — 100 000 BGN.

За обособена позиция № 2 — Застраховка „Професионална отговорност за строителен надзор“ — 100 000 BGN.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

При подаване на офертата участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“, т. 5 от ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват консултантска дейност и строителен надзор. Всяко от лицата, изпълняващо тази дейност, трябва да има съответната застраховка.

Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Доказване на посоченото изискване

Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ с изискуемото покритие — копие от застрахователна полица или еквивалент, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, свързани с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил услуги, свързани с консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството на елементи/зони/части.

За обособена позиция № 1 поне 1 услуга да включва и оценка на съответствието с основните изисквания към строежите за обекти „трета категория“ по смисъла на чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Доказване на поставеното изискване

Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на услугите за консултантска дейност и строителен надзор, които съдържат стойността, датите и получателите, придружени с доказателства за извършената услуга. Списъкът се попълва в част IV, раздел ,,В“, т. 1б от ЕЕДОП.

При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на обществената поръчка трябва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на Възложителя, както и съгласно приложимото законодателство. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както и правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/08/2017
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/08/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, ет. 3, зала № 36.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 и обстоятелствата по 107 ЗОП (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП не се прилага при условията на чл. 55, ал. 4 от ЗОП). Когато участникът е обединение от ФЛ или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато участник предвижда използване на подизпълнител или се позовава на капацитета на трети лица, основанията за отстраняване се прилагат и за тях. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява и участник, когато Възложителят установи, че участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер на 3% (три процента) от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/07/2017