Services - 281196-2017

20/07/2017    S137    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Велинград: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 137-281196

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Велинград
000351580
бул. „Хан Аспарух“ № 35
Велинград
4600
България
Лице за контакт: Мария Николова-мл. експерт в отдел УСНРОПЗ
Телефон: +359 35953140
Електронна поща: obshtina@velingrad.bg
Факс: +359 35954341
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.velingrad.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=67707&companyId=21202

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=67707&companyId=21202
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на пътен участък обект „Път с. Света Петка — с. Всемирци““.

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на пътен участък обект „Път с. Света Петка — с. Всемирци““.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Пътен участък обект „Път с. Света Петка — с. Всемирци“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта.

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж:

— Участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж;

— Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга;

— Изготвя и извежда заповедна книга за обекта и я предава на изпълнителя на строителството;

— Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.

— Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

— Да изготви и представи на Възложителя технически паспорт за обекта и Окончателен доклад за обекта по смисъла на Чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвени в съответствие с Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г — „Други основания за изключване…“/.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

На основание чл. 60 от ЗОП участниците следва да са вписани в регистъра при ДНСК за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ, а чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност”, т. 1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства.

Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителен надзор, както и онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителен надзор, също следва да са вписани в регистъра при ДНСК за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ, а чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ или Удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ, придружено със списъка на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от него - (заверено копие).

Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166 ЗУТ. или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. Когато за изпълнението на съответната услуга (строителен надзор), съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят изисква от него да докаже наличието на такова разрешение или членство.

Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г — „Други основания за изключване…“/.

Съобразно чл. 3, ал. 2, т. 6 и чл. 6, ал. 2 ЗМИП Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са задължителни за лица, организиращи възлагането на обществени поръчки. Последните идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент — юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице. Повече информация в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „Б“, „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП. Към декларираните данни, участникът следва да приложи декларация в свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на предмета на настоящата поръчка.

* Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана — тя касае само „консултантът, упражняващ строителен надзор“ /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да участва при упражняването на строителен надзор, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.

Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят копие на застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност“. За изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за консултант, извършващ строителен надзор по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителния надзор.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „Г“, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочения валиден сертификат или еквивалентен, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по упражняване на строителен надзор по време на строителството и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение.

Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, представят валиден сертификат или еквивалентен.

Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор.

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

I. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „упражняване на строителен надзор“.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/08/2017
Местно време: 11:00
Място:

Малката заседателна зала в административната сграда на община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

— парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Велинград: IBAN: BG 65RZBB91553320010530; BIC: RZBBBGSF; при банка: „Райфайзенбанк“ - клон Велинград.

— банкова гаранция;

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката — гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация от следните институции:

— Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите /НАП/:

Информационен телефон на НАП — 0700 18 700;

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg — обща информация.

/nap@nra.bg — само за кореспонденция, подписана с електронен подпис.

— Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/:

1000 София, бул.„Мария Луиза“ № 22 — Централна сграда.

1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67 — Втора сграда.

Телефон: 02/ 940 6000

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

— Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. „Триадица“ № 2.

Телефон: 02/ 8119 443

Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg

Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Велинград.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/07/2017