Услуги - 281206-2019

18/06/2019    S115

Пopтyгaлия-Лисабон: Поръчка за услуги за SAT-AIS данни

2019/S 115-281206

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по морска безопасност
Пощенски адрес: Praça Europa 4
Град: Lisbon
код NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Пощенски код: 1249-206
Държава: Португалия
Лице за контакт: Mr Leendert Bal
Електронна поща: OPEN62019@emsa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.emsa.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4917
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4917
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поръчка за услуги за SAT-AIS данни

Референтен номер: EMSA/OP/6/2019
II.1.2)Основен CPV код
35631200 Спътници за наблюдение
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕАМБ планира да продължи да предоставя услуги за SAT-AIS данни на потребителите си чрез осигуряване на глобално снабдяване със SAT-AIS данни в реално време.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72319000 Услуги по доставка на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят трябва да предостави следните 4 типа услуги:

— лицензи за осигуряване на глобално снабдяване със SAT-AIS данни в реално време за потребителите на ЕАМБ;

— лицензи за осигуряване на глобално снабдяване със SAT-AIS данни в реално време под формата на S2S за държавите — членки на ЕС;

— лицензи за осигуряване на глобално снабдяване със SAT-AIS данни в реално време за определени конкретни области на интерес (AOI);

— техническа подкрепа — сервизна настройка, тестване и валидиране, сервизно обслужване и отчитане и предоставяне на услугите за данни SAT-AIS.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/08/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/03/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/08/2019
Местно време: 11:00
Място:

Европейска агенция по морска безопасност, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, ПОРТУГАЛИЯ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: ECJ.Registry@curia.eu.int
Факс: +352 433766
Интернет адрес: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Интернет адрес: www.curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2019