Услуги - 281210-2019

18/06/2019    S115    Съвет на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: UCA 19/029 Помощен отдел за управление на съоръжения

2019/S 115-281210

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз — Secrétariat général
Пощенски адрес: Rue de la Loi 175
Град: Brussels
код NUTS: BE1
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

UCA 19/029 Помощен отдел за управление на съоръжения

Референтен номер: UCA 19/029
II.1.2)Основен CPV код
79512000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Технически услуги за гореща телефонна линия в контекста на управлението на сгради/управлението на съоръжения. Общият работен обем не е определен предварително, но въз основа на осредните данни за периода 2012—2017 г. и предвид добавената новоизградена сграда Europa се изчислява, че прогнозният годишен брой на заявките за услуги ще бъде 15 000. Трябва да се има предвид, че услугата за гореща телефонна линия в областта на сградите не е ограничена само до задачи, свързани с гореща телефонна линия, които са изцяло с технически характер, но може да включва допълнителни задачи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71315200
71315210
71326000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Технически услуги за гореща телефонна линия в контекста на управлението на сгради/управлението на съоръжения. Общият работен обем не е определен предварително, но въз основа на осредните данни за периода 2012—2017 г. и предвид добавената новоизградена сграда Europa се изчислява, че прогнозният годишен брой на заявките за услуги ще бъде 15 000.Трябва да се има предвид, че услугата за гореща телефонна линия в областта на сградите не е ограничена само до задачи, свързани с гореща телефонна линия, които са изцяло с технически характер, но може да включва допълнителни задачи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възможност за подновяване за 2 периода с продължителност от 1 година всеки.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозираният обем на услугите фигурира в тръжните спецификации.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/07/2019
Местно време: 00:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/07/2019
Местно време: 15:00
Място:

Отварянето на офертите ще се състои на 22.7.2019 г. в 15:00 ч. в помещенията на Съвета на Европейския съюз, General Secretariat, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да бъде представляван от не повече от 1 лице, чието име трябва да се изпрати по електронна поща (tendering@consilium.europa.eu) не по-късно от 18.7.2019 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца, трябва да бъде подадена жалба до Общия съд. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

Сроковете подлежат на удължаване на основание отдалеченост с фиксиран период от 10 дни, независимо от мястото на установяване или обичайното местопребиваване на съответното лице.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Пощенски адрес: Rue de la Loi 175
Град: Brussels
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 22818062
Факс: +32 22800262

Интернет адрес: https://tendering.consilium.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2019