Usluge - 281210-2019

18/06/2019    S115    Vijeće Europske unije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: UCA 19/029 služba za pomoć za upravljanje objektima

2019/S 115-281210

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Vijeće Europske unije, secrétariat général
Rue de la Loi 175
Brussels
1048
Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
NUTS kod: BE1

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

UCA 19/029 služba za pomoć za upravljanje objektima

Referentni broj: UCA 19/029
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79512000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge linije za tehničku pomoć u kontekstu upravljanja zgradama/objektima. Ukupni opseg posla nije unaprijed određen; međutim, prema prosječnim podacima tijekom razdoblja 2012.–2017. te uzimajući u obzir dodavanje nedavno izgrađene zgrade Europa, godišnji broj zahtjeva za usluge procjenjuje se na 15 000. Potrebno je napomenuti da usluga linije za pomoć za zgrade nije ograničena samo na zadatke linije za tehničku pomoć, već može uključivati i dodatne zadatke.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71315200
71315210
71326000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1
II.2.4)Opis nabave:

Usluge linije za tehničku pomoć u kontekstu upravljanja zgradama/objektima. Ukupni opseg posla nije unaprijed određen; međutim, prema prosječnim podacima tijekom razdoblja 2012.–2017. te uzimajući u obzir dodavanje nedavno izgrađene zgrade Europa, godišnji broj zahtjeva za usluge procjenjuje se na 15 000. Potrebno je napomenuti da usluga linije za pomoć za zgrade nije ograničena samo na zadatke linije za tehničku pomoć, već može uključivati i dodatne zadatke.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Mogućnost obnavljanja za 2 x jednogodišnje razdoblje.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Procijenjeni obujam usluga nalazi se u uputama za nadmetanje.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/07/2019
Lokalno vrijeme: 00:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/07/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Otvaranje ponuda održat će se 22.7.2019. u 15:00 u prostorijama Vijeća Europske unije, General Secretariat, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Svakog ponuditelja može predstavljati najviše 1 osoba, čije se ime mora poslati e-poštom (tendering@consilium.europa.eu) najkasnije 18.7.2019.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Opći sud
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se može podnijeti Općem sudu u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu to se razdoblje ne obustavlja niti se ne otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi.

Vremenska se ograničenja povećavaju zbog udaljenosti u utvrđenom razdoblju od 10 dana neovisno o mjestu poslovnog nastana ili uobičajenom boravištu dotične osobe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Vijeće Europske unije, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Rue de la Loi 175
Brussels
1048
Belgija
Telefon: +32 22818062
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefaks: +32 22800262

Internetska adresa: https://tendering.consilium.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/06/2019