Usługi - 281210-2019

18/06/2019    S115

Belgia-Bruksela: Infolinia zarządzania obiektem UCA 19/029

2019/S 115-281210

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej — Secrétariat général
Adres pocztowy: Rue de la Loi 175
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Infolinia zarządzania obiektem UCA 19/029

Numer referencyjny: UCA 19/029
II.1.2)Główny kod CPV
79512000 Centrum obsługi klienta
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi infolinii technicznej w kontekście zarządzania budynkami/zarządzania obiektem. Całkowite obciążenie pracą nie jest z góry ustalone, jednak, zgodnie ze uśrednionymi danymi z lat 2012-2017 oraz biorąc pod uwagę dodatkowy, niedawno wzniesiony budynek Europa, szacuje się roczną liczbę 15 000 wniosków o usługę. Należy zauważyć, że obsługa infolinii dla budynków nie ogranicza się jedynie do zadań czysto technicznych, ale może również obejmować dodatkowe zadania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71315200 Budowlane usługi doradcze
71315210 Usługi doradcze w zakresie budownictwa
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi infolinii technicznej w kontekście zarządzania budynkami/zarządzania obiektem. Całkowite obciążenie pracą nie jest z góry ustalone, jednak, zgodnie ze uśrednionymi danymi z lat 2012-2017 oraz biorąc pod uwagę dodatkowy, niedawno wzniesiony budynek Europa, szacuje się roczną liczbę 15 000 wniosków o usługę. Należy zauważyć, że obsługa infolinii dla budynków nie ogranicza się jedynie do zadań czysto technicznych, ale może również obejmować dodatkowe zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Możliwe 2-krotne wznowienie, każdorazowo na okres 1 roku.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacowany wymiar usług znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2019
Czas lokalny: 00:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2019
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się 22.7.2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie Rady Unii Europejskiej, General Secretariat, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

każdy oferent może być reprezentowany przez nie więcej niż 1 przedstawiciela; imię i nazwisko przedstawiciela należy wysłać pocztą elektroniczną (na adres tendering@consilium.europa.eu) do 18.7.2019.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie można wnieść do Sądu w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia uzyskania tej wiadomości przez stronę skarżącą. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Terminy procesowe zostały przedłużone o ustalony 10-dniowy termin uwzględniający odległość, bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania zainteresowanej strony.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Adres pocztowy: Rue de la Loi 175
Miejscowość: Brussels
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Faks: +32 22800262
Adres internetowy: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2019