Servicii - 281210-2019

18/06/2019    S115

Belgia-Bruxelles: UCA 19/029 Biroul de asistență pentru gestionarea facilităților

2019/S 115-281210

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii europene — Secrétariat général
Adresă: Rue de la Loi 175
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

UCA 19/029 Biroul de asistență pentru gestionarea facilităților

Număr de referinţă: UCA 19/029
II.1.2)Cod CPV principal
79512000 Centre de apel
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de asistență tehnică în contextul gestionării clădirilor / gestionării facilităților. Volumul total de muncă nu este stabilit în avans, totuși - în funcție de datele medii din anii 2012-2017 și luând în considerare noua clădire Europa construită recent — se estimează un număr anual de 15 000 de solicitări de servicii. Trebuie remarcat faptul că serviciul de asistență pentru clădiri nu se limitează doar la sarcinile de asistență tehnică pur tehnice, însă poate include și sarcini suplimentare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71315200 Servicii de consultanţă în domeniul imobiliar
71315210 Servicii de consultanţă în instalaţii tehnice de construcţii
71326000 Servicii auxiliare de construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de asistență tehnică în contextul gestionării clădirilor / gestionării facilităților. Volumul total de muncă nu este stabilit în avans, totuși - în funcție de datele medii din anii 2012-2017 și luând în considerare noua clădire Europa construită recent — se estimează un număr anual de 15 000 de solicitări de servicii.Trebuie remarcat faptul că serviciul de asistență pentru clădiri nu se limitează doar la sarcinile de asistență pur tehnică, ci poate include și sarcini suplimentare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Posibilitatea reînnoirii pentru perioade de 2 x 1 an.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Volumul estimat al serviciilor este stabilit în caietul de sarcini al licitației.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/07/2019
Ora locală: 00:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/07/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

Deschiderea ofertelor va avea loc la 22.7.2019 la ora 15:00 la sediul Consiliului Uniunii Europene, General Secretariat, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate fi reprezentat de maximum 1 persoană, iar numele acesteia trebuie să fie trimis prin e-mail (tendering@consilium.europa.eu) nu mai târziu de 18.7.2019.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O cale de atac poate fi introdusă la Tribunal în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

Termenele sunt prelungite din cauza distanței cu o perioadă de timp fixă de 10 zile, indiferent de locul de domiciliu sau de reședință obișnuit al persoanei vizate.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Adresă: Rue de la Loi 175
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Adresă internet: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019