Tjänster - 281210-2019

18/06/2019    S115    Europeiska unionens råd - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: UCA 19/029 Helpdesk för fastighetsförvaltning

2019/S 115-281210

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd – Secrétariat général
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

UCA 19/029 Helpdesk för fastighetsförvaltning

Referensnummer: UCA 19/029
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79512000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tekniska helpdesktjänster inom förvaltning av byggnader och fastigheter. Den totala arbetsomfattningen är inte fastställd i förväg, men enligt uppskattade uppgifter från år 2012–2017 och med tanke på den nyligen uppförda Europa-byggnaden uppskattar man att antalet serviceärenden kommer att uppgå till 15 000 per år. Observera att helpdesktjänsten för byggnadsförvaltning inte är begränsad till uppgifter inom teknisk helpdesk utan också kan innefatta andra uppgifter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71315200
71315210
71326000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniska helpdesktjänster inom förvaltning av byggnader och fastigheter. Den totala arbetsomfattningen är inte fastställd i förväg, men enligt uppskattade uppgifter från år 2012–2017 och med tanke på den nyligen uppförda Europa-byggnaden uppskattar man att antalet serviceärenden kommer att uppgå till 15 000 per år. Observera att helpdesktjänsten för byggnadsförvaltning inte är begränsad till uppgifter inom teknisk helpdesk utan också kan innefatta andra uppgifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Med möjlighet till 2 förlängningar på 1 år vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Den uppskattade omfattningen av tjänsterna anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/07/2019
Lokal tid: 00:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/07/2019
Lokal tid: 15:00
Plats:

Anbudsöppningen kommer att äga rum den 22.7.2019 kl. 15:00 i lokalerna för Europeiska unionens råd, General Secretariat, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Varje anbudsgivare får representeras av högst 1 person, vars namn ska skickas via e-post till tendering@consilium.europa.eu senast den 18.7.2019.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En begäran om överklagande ska lämnas in till Tribunalen inom 2 månader från den dag, då käranden fick meddelande eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett överklagande till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överklagande inleds.

Tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en fast period på 10 dagar, oavsett var den berörda personens etableringsort eller stadigvarande hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetadress: https://tendering.consilium.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/06/2019