Služby - 281213-2019

18/06/2019    S115

Irsko-Dunsany: Zajištění služeb péče o děti pro Evropskou komisi v jejích jeslích v Dunsany, hrabství Meath, Irsko

2019/S 115-281213

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise – DG Sante
Poštovní adresa: Co. Meath, Grange
Obec: Dunsany
Kód NUTS: IE062 Mid-East
Země: Irsko
Kontaktní osoba: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4913
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění služeb péče o děti pro Evropskou komisi v jejích jeslích v Dunsany, hrabství Meath, Irsko

Spisové číslo: SANTE/2019/F6/08
II.1.2)Hlavní kód CPV
85312110 Péče o děti
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropská komise má v úmyslu uzavřít smlouvu týkající se zajištění služeb péče o děti potřebných pro její jesle / zařízení péče o děti umístěné v Grange, Dunsany, hrabství Meath, Irsko.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: IE062 Mid-East
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lokalita se nachází přibližně 45 kilometrů severozápadně od města Dublin. Nachází se na hlavní silnici z Dublinu do města Trim (R154).

II.2.4)Popis zakázky:

V budově sídlí generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin.

Cílem zakázky je zajištění péče o děti v lokalitě Grange pro maximálně 32 dětí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 450 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

1 možné prodloužení o 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Dotazy lze vznášet pouze na adrese uvedené v oddílu I.3). Konečné datum pro vznesení otázek je 7 kalendářních dní před konečným termínem pro podání nabídek, jak je uvedeno v oddíle IV.2.2).

Přihlášky je nutno podávat elektronicky na adrese SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 31/07/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 01/04/2020

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

2022-2023

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

1) Upozorňujeme zainteresované strany, že cílem tohoto oznámení je vybrat uchazeče, kteří obdrží specifikace a budou vyzváni k předložení nabídky. Řízení se skládá ze 2 různých fází. V první fázi výběrová komise vyhodnotí žádosti o účast zaslané v reakci na toto oznámení na základě kritérií uvedených v dokumentaci výběrového řízení. Všichni uchazeči, kteří splňují uvedené normy, budou vybráni do užšího řízení a následně vyzváni k předložení nabídky. Zájemcům, kteří nebudou vybráni do užšího řízení po fázi 1, budou sděleny důvody jejich vyloučení z řízení.

2) Poznámka: od zainteresovaných stran se vyžaduje přísné dodržení podmínek stanovených v dokumentaci výběrového řízení při podání své žádosti o účast. Kromě toho musí zainteresované strany:

– zaslat svou přihlášku poštou před uplynutím konečné lhůty uvedené v bodě IV.2.2). Přihlášky, které budou odeslány po uplynutí lhůty uvedené v bodě IV.2.2), budou automaticky vyřazeny,

– přiložit veškeré dokumenty a informace požadované v dokumentaci výběrového řízení.

Uchazeči musí zaslat své žádosti o účast na adresu: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu, jak je uvedeno v bodě I.1). Veškerá dokumentace bude důvěrná a budou k ní mít přístup pouze členové výběrové komise.

3) Zainteresované strany se vyzývají, aby v této fázi upustily od zadávání požadavků na další informace. Webová stránka uvedená v bodě I.3) bude pravidelně aktualizována a je tedy povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu doby trvání výběrového řízení.

4) Aby si mohli vybraní uchazeči dané prostory prohlédnout, bude uspořádána prohlídka areálu v Grange. Nicméně Evropská komise nemůže proplácet jakékoliv náklady, jež uchazečům v tomto ohledu vzniknou. Návštěvy místa se mohou účastnit maximálně 3 zástupci jednoho uchazeče. Prohlídka místa je nepovinná.

5) TUPE nebo směrnice o převodu podniků z roku 1977, která se stala součástí irského práva na základě nařízení o Evropských společenstvích (ochrana práv zaměstnanců týkající se převodu podniků) z roku 1980, chrání práva zaměstnanců v případě, kdy podnik, v němž jsou zaměstnáni, je převeden na nového majitele, a vztahuje se na tuto zakázku.

Mezi klíčovou související legislativu v Irsku patří:

– směrnice Evropské rady 2001/23/ES, provedená v Irsku jako nařízení o Evropských společenstvích (ochrana zaměstnanců týkající se převodu podniků) SI 131/2003 – příloha VI,

– zákon o zaměstnancích (poskytování informací a poradenství) z roku 2006 – příloha VII.

6) v souladu s čl. 104 písm. f) finančního nařízení a čl. 104 písm. f) a čl. 134 odst. 1 písm. e) a čl. 134.4 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení si generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin vyhrazuje právo vyjednávat s případnými poskytovateli služeb v případě nových služeb nebo prací spočívajících v opakování služeb, které se podobají službám nebo pracím svěřeným hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku. Pokud orgány zadávají zakázky samostatně, pak toto řízení lze uplatnit jen v průběhu provádění původních zakázek, a to nanejvýš v průběhu 3 let od podpisu.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Jako v bodě VI.4.1)
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/06/2019