Tjänster - 281213-2019

18/06/2019    S115

Irland-Dunsany: Tillhandahållande av barnomsorgstjänster till Europeiska kommissionen vid dess förskola i Dunsany, grevskapet Meath, Irland

2019/S 115-281213

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen – DG Sante
Postadress: Co. Meath, Grange
Ort: Dunsany
Nuts-kod: IE062 Mid-East
Land: Irland
Kontaktperson: Laura Cahill
E-post: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4913
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av barnomsorgstjänster till Europeiska kommissionen vid dess förskola i Dunsany, grevskapet Meath, Irland

Referensnummer: SANTE/2019/F6/08
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85312110 Barnomsorg inom förskola
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska kommissionen avser att teckna ett kontrakt avseende barnomsorgstjänster till dess förskola/barnomsorgslokal som är belägen i Grange, Dunsany, grevskapet Meath, Irland.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IE062 Mid-East
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lokalen ligger ungefär 45 kilometer nordväst om Dublin stad. Den finns vid huvudvägen från Dublin till Trim (R154).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fastigheten inhyser Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Kontraktet består av tillhandahållande av barnomsorg vid Grangelokalen för högst 32 barn.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 450 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning på 12 månader är möjlig.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Frågor kan endast lämnas till adressen som anges i punkt I.3). Sista datum för inlämning av frågor är 7 kalenderdagar före sista datum för inlämning av anbud som anges i punkt IV.2.2).

Ansökningar ska skickas in elektroniskt till: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/07/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/04/2020

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

2022–2023

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

(1) Berörda parter görs uppmärksamma på syftet med detta meddelande, dvs. att välja ut de sökande som kommer att erhålla förfrågningsunderlaget och uppmanas att lämna in anbud. Förfarandet består av 2 skilda etapper. Under den första etappen kommer ansökningar om att delta som har skickats som svar på detta meddelande att bedömas av en urvalskommitté på grundval av de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten. Alla sökande som uppfyller de standarder som anges kommer att bli förhandsuttagna och därefter uppmanas att lämna anbud. Sökande som inte är förhandsuttagna efter etapp 1 kommer att informeras om orsakerna till att de uteslutits från förfarandet.

(2) Obs: Berörda parter uppmanas att noga följa de villkor som anges i upphandlingsdokumenten när de lämnar in sina anbudsansökningar. Dessutom ska intresserade parter:

– Skicka sin ansökan före den tidsfrist som anges i punkt IV.2.2). Ansökningar som skickas efter den tidsfrist som anges i punkt IV.2.2) kommer automatiskt att avslås.

– Bifoga alla de handlingar och upplysningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Sökande ska skicka sina anbudsansökningar till: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu i enlighet med punkt I.1). Alla dokument kommer att vara konfidentiella och endast medlemmar i urvalskommittén kommer att ha tillgång till dessa dokument.

(3) Berörda parter uppmanas att inte begära någon ytterligare information i detta skede. Webbplatsen som anges i punkt I.3) kommer att uppdateras regelbundet, och det åligger därför de sökande att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

(4) Ett besök vid anläggningen i Grange kommer att anordnas så att förhandsuttagna sökande kan se lokalerna. Kostnader som uppstår för de sökande i samband med detta kommer dock inte att ersättas av Europeiska kommissionen. Högst 3 företrädare per anbudsgivare får delta vid platsbesöket. Deltagande vid ett platsbesök är inte obligatoriskt.

(5) 1977 års direktiv om företagsöverlåtelser (TUPE), vilket införlivades i irländsk lag genom Europeiska gemenskapernas (skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag) förordningar 1980, skyddar arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av det företag i vilket de är anställda och är tillämpligt på detta kontrakt.

Den viktigaste relevanta lagstiftningen i Irland inbegriper följande:

– Europeiska rådets direktiv 2001/23/EG som infördes i Irland genom Europeiska gemenskapernas förordningar (om skydd av de anställdas rättigheter vid överlåtelse av företag), SI 131/2003 – bilaga VI.

– Lagen om arbetstagare (tillhandahållande av information och rådgivning) från 2006 – bilaga VII.

(6) Enligt artikel 104 (f) i budgetförordningen och med stöd av artiklarna 104 (f), 134.1 (e) och 134.4 i tillämpningsföreskrifterna till budgetförordningen, förbehåller generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet sig rätten att förhandla med den eventuella uppdragstagaren eller uppdragstagarna om nya tjänster eller arbeten, som består av en upprepning av liknande tjänster eller arbeten som har anförtrotts den ekonomiska aktör, till vilken samma upphandlande myndighet tilldelade ett ursprungligt avtal. När institutionerna tilldelar kontrakt för egen räkning får detta förfarande endast användas under genomförandet av det ursprungliga avtalet, och senast under de 3 år som följer efter tecknande av avtalet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Enligt VI.4.1)
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/06/2019