Services - 281265-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Utrecht: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting

2022/S 101-281265

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProRail B.V.
Nationaal identificatienummer: 381962604
Postadres: Moreelsepark 3
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Michel Ju
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4def899d85e60fef1ef07edb66d9b022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: via TenderNed
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4def899d85e60fef1ef07edb66d9b022
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: via TenderNed
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Landelijk - Maintenance, Repair & Operating (MRO) goederen

Referentienummer: TN344952
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50200000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst met één (1) partij op basis van landelijke (interprovinciale dekking) levering van MRO-goederen en aanverwante dienstverlening.

Levering van maintenance, repair en operating goederen, inclusief onderhoud en keuringen op

keuringsplichtig materiaal. Kortom, zogeheten MRO-goederen waaronder bijvoorbeeld verschillende

Handgereedschappen, persluchtslangen, veiligheidsmateriaal, hydraulische apparatuur, smeer-

en schoonmaakmiddelen, grosso modo +300 artikelen onder verdere verwijzing naar tabel B5.A.

(Zie Bijlage 5)

Leverancier dient tevens te beschikken over een webshop die voor ProRail specifiek kan worden ingericht

en een afgeschermde- en beveiligde omgeving biedt om bestellingen te kunnen plaatsen.

De Webshop van Inschrijver vereist geen aanvullende (software)-installaties door ProRail en

ProRail verlangt dat uiterlijk 6 maanden na contract-ingangsdatum de Webshop operationeel is.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71631100 Diensten voor keuring van machines
44316400 Handgereedschappen
43830000 Elektrisch gereedschap
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landelijke levering/ uitvoering dienstverlening.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Raamovereenkomst kent een looptijd van vier (4) jaar met aanvullend vier (4) keer de mogelijkheid deze te verlengen voor de periode van één (1) jaar. De maximale duur van de Raamovereenkomst is 8 jaar en kent een maximale waarde van € 3.500.000, =

Levering van maintenance, repair en operating goederen, inclusief onderhoud en keuringen op

keuringsplichtig materiaal. Kortom, zogeheten MRO-goederen waaronder bijvoorbeeld verschillende

Handgereedschappen, persluchtslangen, veiligheidsmateriaal, hydraulische apparatuur, smeer-

en schoonmaakmiddelen, grosso modo +300 artikelen onder verdere verwijzing naar tabel B5.A.

(Zie Bijlage 5 in de leidraad en hieronder):

Sub

Artikel Categorieën MRO-goederen

1

Niet keuring plichtige (hand)gereedschappen;

Keuring plichtige (hand)gereedschappen;

2

Accu-gereedschappen (accu-schroefmachine, accu-slijpmachine, etc.);

Verbruiksartikelen (zaagjes, slijpschijven, bitjes, etc.)

3

Draagbare Klimmiddelen (ladders, trappen, bordes, etc.);

4

Valbeveiliging systemen en valbeschermingsmiddelen (harnassen, haken, lijnen, etc.);

5

Bos- en parkgereedschappen (motorkettingzagen, bosmaaiers, bladblazers, hark, snoeischaar, etc.);

6

Aggregaten;

7

Watervoerende- of dragende- armaturen (rug spuit, emmers, pompjes, slangen, koppelingen etc.);

8

IJzerwaren en bindmiddelen (bouten, moeren, schroeven, bundelbandjes, ijzerdraad, tape, etc.);

9

Verlichting (zaklampen, transportlampen, stationaire lampen);

10

Oliën, smeermiddelen, vetten en brandstoffen (kruipolie, 2- en 4-takt brandstof, zaagolie, etc.);

11

Reinigingsmiddelen (zepen, desinfectantia, borstels, doeken, etc.);

12

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) (mondkapjes, zaagbroek, helmen, handschoenen, veiligheidsbrillen, wegwerp overalls, gehoorbescherming);

13

Transportmiddelen (palletwagens, karren, kratten, bakken);

14

Sjor- hijs- en hefmiddelen.

15

Kijkgrijp voorraad (Never Ending Supply NES/ 2BIN systeem) op de lokale magazijnen in de regio’s.

16

Diverse food- en drinks. (Blikjes frisdrank, chocolade repen, koeken)

17

Persoonlijke beschermingsmiddelen. (PBM’s)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomst kent de mogelijkheid deze te verlengen voor de periode van (4) vier maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Raamovereenkomst kent de mogelijkheid deze te verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

De Raamovereenkomst kent een looptijd van vier (4) jaar met aanvullend vier (4) keer de mogelijkheid deze te verlengen voor de periode van één (1) jaar.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 24/06/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883620000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022