Services - 281302-2021

Submission deadline has been amended by:  520161-2021
04/06/2021    S107

Slovakia-Bratislava: Hire of buses and coaches with driver

2021/S 107-281302

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská inovačná a energetická agentúra
National registration number: 00002801
Postal address: Bajkalská 27
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 827 99
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Vladimír Pokojný
E-mail: vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Telephone: +421 258248207
Internet address(es):
Main address: www.siea.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431914
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.ezakazky.sk
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom

Reference number: NL 032021
II.1.2)Main CPV code
60172000 Hire of buses and coaches with driver - CB44
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon, bližšie špecifikovaného v súťažných podkladoch v opise predmetu zákazky. Autobus bude využívaný v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely statickej a dynamickej prezentácie bezemisných hromadných dopravných prostriedkov, autobusov, a prezentovať ich možnosti využitia v hromadnej doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach organizovaných v rámci NP ŽE. Pre účely prezentácie vyššie uvedených aktivít, verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku autobusu, ktorý bude určený buď na dopravu v meste, ako napríklad mestský autobus, alebo určený na dopravu v okolí miest, ako napríklad prímestský autobus, alebo autobus určený na diaľkovú dopravu cestujúcich.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 381 500.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Územie Slovenskej republiky na základe výziev na pristavenie autobusu podľa Prílohy súťažných podkladov č. 7 Detailný harmonogram podujatí

II.2.4)Description of the procurement:

Autobus na vodíkový pohon vhodný na prepravu 30 a viac osôb (okrem vodiča) jednopodlažný s dĺžkou minimálne 9 metrov a maximálne 18 metrov.

Verejný obstarávateľ pripúšťa nasledovné možnosti pohonu autobusu:

— elektromotorom, ktorého zdrojom elektrickej energie bude vodíkový palivový článok

— alebo elektromotorom, ktorého zdrojom elektrickej energie bude vodíkový palivový článok a súčasne elektrická batéria (hybridný vodíkový) pohon.

Minimálny dojazd autobusu na plnú nádrž 200 km.

Vodík v autobuse uskladnený v plynnom skupenstve v palivovej nádrži, ktorá je taktiež neoddeliteľnou súčasťou autobusu.

Produkcia emisí CO2 autobusu na úrovni 0 g/km.

Autobus musí byť homologizovaný podľa príslušných predpisov Európskej únie a musí mať platné osvedčenie o evidencii časť I a II vydané v Slovenskej republike alebo rovnocenný doklad vydaný v inom členskom štáte EÚ. Taktiež musí spĺňať náležitosti v zmysle všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov pre vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, a to najmä podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný predpis platný v krajinách EÚ. Autobus musí počas celého obdobia spĺňať požiadavky na spôsobilosť na prevádzku v cestnej premávke v SR, resp. EÚ.

Predpokladaný nájazd autobusu na prezentačných podujatiach je približne 8 000 km/rok. Do predpokladaného nájazdu podľa predchádzajúcej vety sa nezapočítavajú km nevyhnutné na dopravu autobusu na miesto podujatia a z miesta podujatia

Súčasťou zabezpečenia autobusu je aj zabezpečenie povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia (KASKO) a poistenie každého miesta na sedenie počas trvania prezentačných podujatí.

Miesto dodania predmetu zákazky: územie Slovenskej republiky na základe výziev na pristavenie autobusu podľa Prílohy súťažných podkladov č. 7 Detailný harmonogram podujatí.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v Časti C.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 381 500.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2021
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Národný projekt Žiť energiou

ITMS kód projektu: 310041J746

II.2.14)Additional information

Zdôvodnenie nerozdelenia:

Rozdelenie zákazky na časti nie je možné, nakoľko predmetom zákazky je zabezpečenie jedného kusu autobusu na aktivity verejného obstarávateľa uvedené v Podrobnom harmonograme podujatí a ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie (logistická, koordinačná či personálna) jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky v požadovanom termíne.

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponúk vo výške 19 000,00 EUR.

Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch v časti A1 v bode 13.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, získa uchádzač alebo záujemca doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní v listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a predkladá podľa bodu 15 súťažných podkladov.

Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme vo formáte PDF podpísané elektronicky inštitúciou, ktorá potvrdenie vydala. V prípade, ak inštitúcia nevydáva predmetný doklad v elektronickej podobe, ale len v listinnej podobe, uchádzač predloží sken príslušného dokladu v needitovateľnej podobe vo formáte PDF. Ak uchádzač predkladá JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte PDF. Dokumenty uvedie v Krycom liste ponuky.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/07/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/07/2021
Local time: 13:30
Place:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky (ďalej tiež on-line) a na adrese verejného obstarávateľa podľa bodu I.1).

Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v Časti IV v bode 22.

Information about authorised persons and opening procedure:

Účasť na elektronickom otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.

1.) Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom eZákazky na https://www.ezakazky.sk.

2.) Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu je uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa umiestnenom na webovej stránke www.uvo.gov.sk, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.

3.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému eZákazky. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4.) Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED.

5.) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky) vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/05/2021