Služby - 281302-2021

Submission deadline has been amended by:  520161-2021
04/06/2021    S107

Slovensko-Bratislava: Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom

2021/S 107-281302

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00002801
Poštová adresa: Bajkalská 27
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 827 99
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pokojný
E-mail: vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Telefón: +421 258248207
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.siea.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431914
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: www.ezakazky.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom

Referenčné číslo: NL 032021
II.1.2)Hlavný kód CPV
60172000 Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom - CB44
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon, bližšie špecifikovaného v súťažných podkladoch v opise predmetu zákazky. Autobus bude využívaný v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely statickej a dynamickej prezentácie bezemisných hromadných dopravných prostriedkov, autobusov, a prezentovať ich možnosti využitia v hromadnej doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach organizovaných v rámci NP ŽE. Pre účely prezentácie vyššie uvedených aktivít, verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku autobusu, ktorý bude určený buď na dopravu v meste, ako napríklad mestský autobus, alebo určený na dopravu v okolí miest, ako napríklad prímestský autobus, alebo autobus určený na diaľkovú dopravu cestujúcich.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 381 500.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Územie Slovenskej republiky na základe výziev na pristavenie autobusu podľa Prílohy súťažných podkladov č. 7 Detailný harmonogram podujatí

II.2.4)Opis obstarávania:

Autobus na vodíkový pohon vhodný na prepravu 30 a viac osôb (okrem vodiča) jednopodlažný s dĺžkou minimálne 9 metrov a maximálne 18 metrov.

Verejný obstarávateľ pripúšťa nasledovné možnosti pohonu autobusu:

— elektromotorom, ktorého zdrojom elektrickej energie bude vodíkový palivový článok

— alebo elektromotorom, ktorého zdrojom elektrickej energie bude vodíkový palivový článok a súčasne elektrická batéria (hybridný vodíkový) pohon.

Minimálny dojazd autobusu na plnú nádrž 200 km.

Vodík v autobuse uskladnený v plynnom skupenstve v palivovej nádrži, ktorá je taktiež neoddeliteľnou súčasťou autobusu.

Produkcia emisí CO2 autobusu na úrovni 0 g/km.

Autobus musí byť homologizovaný podľa príslušných predpisov Európskej únie a musí mať platné osvedčenie o evidencii časť I a II vydané v Slovenskej republike alebo rovnocenný doklad vydaný v inom členskom štáte EÚ. Taktiež musí spĺňať náležitosti v zmysle všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov pre vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, a to najmä podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný predpis platný v krajinách EÚ. Autobus musí počas celého obdobia spĺňať požiadavky na spôsobilosť na prevádzku v cestnej premávke v SR, resp. EÚ.

Predpokladaný nájazd autobusu na prezentačných podujatiach je približne 8 000 km/rok. Do predpokladaného nájazdu podľa predchádzajúcej vety sa nezapočítavajú km nevyhnutné na dopravu autobusu na miesto podujatia a z miesta podujatia

Súčasťou zabezpečenia autobusu je aj zabezpečenie povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia (KASKO) a poistenie každého miesta na sedenie počas trvania prezentačných podujatí.

Miesto dodania predmetu zákazky: územie Slovenskej republiky na základe výziev na pristavenie autobusu podľa Prílohy súťažných podkladov č. 7 Detailný harmonogram podujatí.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v Časti C.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 381 500.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/10/2021
Koniec: 30/06/2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Národný projekt Žiť energiou

ITMS kód projektu: 310041J746

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zdôvodnenie nerozdelenia:

Rozdelenie zákazky na časti nie je možné, nakoľko predmetom zákazky je zabezpečenie jedného kusu autobusu na aktivity verejného obstarávateľa uvedené v Podrobnom harmonograme podujatí a ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie (logistická, koordinačná či personálna) jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky v požadovanom termíne.

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponúk vo výške 19 000,00 EUR.

Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch v časti A1 v bode 13.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, získa uchádzač alebo záujemca doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní v listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a predkladá podľa bodu 15 súťažných podkladov.

Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme vo formáte PDF podpísané elektronicky inštitúciou, ktorá potvrdenie vydala. V prípade, ak inštitúcia nevydáva predmetný doklad v elektronickej podobe, ale len v listinnej podobe, uchádzač predloží sken príslušného dokladu v needitovateľnej podobe vo formáte PDF. Ak uchádzač predkladá JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte PDF. Dokumenty uvedie v Krycom liste ponuky.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/07/2021
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/07/2021
Miestny čas: 13:30
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky (ďalej tiež on-line) a na adrese verejného obstarávateľa podľa bodu I.1).

Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v Časti IV v bode 22.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Účasť na elektronickom otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.

1.) Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom eZákazky na https://www.ezakazky.sk.

2.) Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu je uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa umiestnenom na webovej stránke www.uvo.gov.sk, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.

3.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému eZákazky. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4.) Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED.

5.) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky) vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/05/2021