Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 281310-2021

04/06/2021    S107

Danmark-Højbjerg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 107-281310

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
CVR-nummer: 12 75 89 28
Postadresse: Lyseng Allé 1
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Iben Held Jensen
E-mail: ihj@komoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kommissarius.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
CVR-nummer: 26 14 51 71
Postadresse: Rentemestervej 8
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Iben Held Jensen
E-mail: ihj@komoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.komoe.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303081&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303081&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ekspropriationsforretninger

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftaler om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger (ledende landinspektør)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kommissariaterne ved Statens Ekspropriationer varetager administrationen af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven) og leder i den forbindelse ekspropriationer for statslige myndigheder, koncessionerede selskaber og statslige selskaber. Kommissariaterne fungerer som sekretariat for ekspropriationskommissionerne og forestår forberedelse og indvarsling, udbetaling af erstatninger samt matrikulær og tingbogsmæssig berigtigelse af ekspropriationerne. Udbuddet er opdelt i 3 separate delaftaler. De 2 første delaftaler omfatter landinspektørydelser i forbindelse med alle andre sager end banesager i henholdsvis Jylland og på Øerne. Den tredje delaftale omfatter landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger i hele Danmark, der involverer banesager. Der tildeles 3 separate rammeaftaler, således at der beskikkes én ledende landinspektør for hver delaftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftaler om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger i Jylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71355000 Opmålingstjenester
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører den bistand til ekspropriationskommissionerne, som ydes af en landinspektør i forbindelse med ekspropriationsforretninger i Jylland, dog med undtagelse af sager vedrørende jernbaner. Der henvises til denne udbudsbekendtgørelses punkt II.I.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger på Øerne

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71355000 Opmålingstjenester
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører den bistand til ekspropriationskommissionerne, som ydes af en landinspektør i forbindelse med ekspropriationsforretninger på Øerne, dog med undtagelse af sager vedrørende jernbaner. Der henvises til denne udbudsbekendtgørelses punkt II.I.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlængelse 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlængelse 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om landinspektørydelser ifm. ekspropriationsforretninger vedr. jernbanesager

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører den bistand til ekspropriationskommissionerne, som ydes af en landinspektør i forbindelse med ekspropriationsforretninger vedrørende jernbanesager. Der henvises til denne udbudsbekendtgørelses punkt II.I.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlængelse 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlængelse 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Oplysninger, der dokumenterer at minimumskravet om minimum 3 landinspektører er opfyldt i form af oplysninger om navne på de pågældende landinspektører.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ordregiver forventer ikke at anmode om yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at verificere oplysningernes rigtighed, herunder at rette henvendelse til tilbudsgiver eller de pågældende landinspektører.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves, at virksomheden dokumenterer at have mindst 3 landinspektører (indehavere eller ansatte). Minimumskravet skal være opfyldt for hver delkontrakt. Kravet kan opfyldes ved angivelse af de samme 3 landinspektører for alle de delkontrakter, der gives tilbud på.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Lovbekendtgørelse 20. november 2008 nr. 1161 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse 17. juni 2013 nr. 680 om landinspektørvirksomhed (landinspektørloven), § 1, stk. 1.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ca. 10 måneder inden rammeaftalens udløb den 31. december 2023, medmindre optionen på forlængelse udnyttes.

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Der henvises til oplysninger herom i udbudsbetingelserne, herunder bemærkningen om, at der ikke kan forventes at blive besvaret spørgsmål i uge 28-30.

— Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.3). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

— Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. 11.1.5) og pkt. 11.2.6) bemærkes, at den anslåede værdi er et skøn baseret på det historiske forbrug, og forventninger om et fremtidigt behov. Det faktiske indkøb kan afvige væsentligt derfra, da omfanget af bistand vil bero på omfanget af ekspropriationsforretninger, herunder nye projekter i 2022-2023, der politisk kommer tilslutning til.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2021