Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 281339-2021

04/06/2021    S107

Danmark-Odense: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 107-281339

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Dollerup
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af Facility Monitoring System (FMS) til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH)

Sagsnr.: DP114
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Syddanmark ønsker at indkøbe et Facility Monitoring System (FMS) i forbindelse med opførelsen af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 700 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30237475 Elektriske sensorer
33195200 Central monitorstation
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
38341500 Apparatur til monitorering af kontamination
38344000 Apparatur til monitorering af forurening
38931000 Temperatur/fugtmålere
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71700000 Overvågning og kontrol
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72228000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af maskinel
72250000 System- og supporttjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72268000 Levering af programmel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med opførelsen af Nyt OUH skal der anskaffes et Facility Monitoring System (FMS) med IoT Teknologi. Anskaffelsen vedrører levering og implementering af et FMS, herunder konfiguration, installation, validering, test, uddannelse og dokumentation af systemet, levering og kalibrering af udstyr (sensorer mv.) samt vedligeholdelse og support. Formålet med anskaffelsen er at få etableret et Facility Monitoring System til GxP og CNC rum samt artikler på Nyt OUH med alle de bestanddele et sådan FMS-system består af. FMS-systemet skal sikre data til at godkende et rums eller artikels egnethed iht. rummets eller udstyres funktion, samt kunne advisere personale i tilfælde af kritiske niveauer og værdier fra omgivende miljø bliver overskredet. FMS-anlægget skal kunne påvise revisionsspor på alle loggede data, hvorved akkrediteret data kan fremvises for lovgivende myndigheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers sammenlignelige referencer jf. punkt 2.2.4 i udbudsbetingelserne.

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere vil der maksimalt blive prækvalificeret 3 ansøgere. Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav om egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) Referenceområde 1: I hvor høj grad referencerne modsvarer og omhandler levering, implementering og vedligeholdelse af tilsvarende FMS-funktionalitet, herunder IoT Teknologi.

2) Referenceområde 2: I hvor høj grad referencerne modsvarer og omhandler levering af FMS-funktionalitet til hospitaler og sygehuse, farmaceutisk og/eller forhandler af medicin

3) Referenceområde 3: I hvor høj grad referencerne modsvarer og omhandler levering af FMS-funktionalitet med et tilsvarende antal sensorer (ca. 1 500 eller derover).

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på timebaseret ydelser og ekstra udstyr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Jf. angående kontraktsværdi er der tale om et tidsubegrænset kontrakt med mulighed for opsigelse jf. kontraktens bestemmelser herom.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af ansøgningen fremsende ”Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument” (herefter ”ESPD”), i udfyldt stand. Dette dokument er et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at ansøger opfylder eventuelle minimumskrav til egnethed og formåen. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at indhente supplerende oplysninger m.v.

Ansøger skal udfylde ESPD-formularen direkte i udbudsportalen via det afleveringskrav, som er oprettet til udbuddet.

De udelukkelsesgrunde, der finder anvendelse i udbuddet, er de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der nævnes i udbudslovens § § 135, 136 samt 137, nr. 1, 2 og 4.

Det bemærkes, at en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i ESPDets afsnit IV.B oplyse økonomiske nøgletal:

— Årsomsætning i det 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår

— Egenkapital

— Soliditesgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at få sin ansøgning taget i betragtning:

Økonomisk og finansiel formåen:

— Gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 9 mio. DKK

— Positiv egenkapital

— Soliditetsgrad på 10 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i ESPDets afsnit IV.C oplyse sine betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført in-den for de seneste 3 år.

Referencer, der er påbegyndt for mere end 3 år bagud, men hvor hele eller dele af ansøgers ydelser er leve-ret i perioden inden for de seneste 3 år, kan medtages. Referencer, som endnu ikke er afsluttet, beskrives kun for den del af leverancen, som allerede er udført.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen, kan der kun angives det maksimale antal referencer for den pågældende delaftale.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første angivne referencer i ESPDet.

Hver reference bør maksimalt fylde, hvad der svarer til 3 normalsider (2 400 typeenheder med mellemrum).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at få sin ansgning taget i betragtning:

Teknisk og faglig formåen:

— Én reference, hvor der er leveret et FMS med IoT teknologi.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underentreprenører/underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af

de inden for det pågældende fagområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De nærmere forpligtelser fremgår af udbudsmaterialet, hvor vilkårene indgår som et bilag.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 030-071755
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/08/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikation afholdes elektronisk via Byggeweb. Dette medfører, at ansøgning om prækvalifikation kun kan afleveres via login på Byggeweb udbud, jf. nærmere herom i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning og spørgsmål til prækvalifikation, samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til udbudsbetingelserne, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er frit tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - Byggewebnummer TN454868A.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2021