Dostawy - 281456-2020

17/06/2020    S116

Polska-Milicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 116-281456

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Rynek 21
Miejscowość: Milicz
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 56-300
Państwo: Polska
E-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl
Tel.: +48 713840987
Faks: +48 713840987
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgkdolinabaryczy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usług

Numer referencyjny: ZP-22/PN/PGK/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usług” realizowanego w ramach projektu pn. „E-usługi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. w Miliczu”. Zamówienie jest podzielone na dwa etapy i obejmuje:

— etap I: wykonanie sieci teleinformatycznej i wyposażenie serwerowni oraz zakup, dostawa i uruchomienie serwera wraz z bazą danych, zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych,

— etap II: zintegrowany system informatyczny – rozwiązania aplikacyjne wraz z wdrożeniem i szkoleniem pracowników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. III części I SIWZ – IDW oraz w części III SIWZ – OPZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ – Wzór umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 454 917.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o., Rynek 21, 56-300 Milicz, POLSKA; Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, POLSKA; Oczyszczalnia Ścieków w Żmigrodzie, ul. Wiejska 29, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opisane w opisie przedmiotu zamówienia dostawy wraz z transportem, montażem, uruchomieniem nowych, nieużywanych, nieeksploatowanych na wystawach lub imprezach targowych, sprawnych technicznie, bezpiecznych, kompletnych i gotowych do pracy, pełnowartościowych, niewadliwych, dopuszczonych do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także spełniających wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w OPZ oraz wolnych od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążonych prawami osób trzecich sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. III części I SIWZ – IDW oraz w części III SIWZ – OPZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ – Wzór umowy.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „E-usługi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. w Miliczu” i jest finansowany ze środków Regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

3. Termin realizacji zamówienia do dnia: 15 stycznia 2021 r., z tym, że termin zakończenia:

1) etapu I zamówienia – nie później niż do 30.11.2020;

2) etapu II zamówienia – nie później niż do 15.1.2021.

4. Miejsce dostaw i montażu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o., Rynek 21, 56-300 Milicz (stanowiska robocze stacjonarne – 15 szt., stanowisko robocze mobilne – 1 szt.); Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1 (stanowisko robocze – 1 szt.), 56-300 Milicz; Oczyszczalnia Ścieków w

Żmigrodzie, ul. Wiejska 29, 55-140 Żmigród (stanowisko robocze – 1 sztuka).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.02.01.01-02-0045/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 040-094269
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP-22/PN/PGK/2020
Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usług. Umowa nr U-14/PGK/2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: LogicSynergy Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Pod Sikornikiem 27a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-216
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 377 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 454 917.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 70 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Elektroniczny Obieg Dokumentów, działania informacyjno-promocyjne, strona Internetowa – www.pgkdolinabaryczy.pl; wykonanie sieci teleinformatycznej, sieci bezprzewodowej, wyposażenie serwerowni oraz zakup, dostawa i uruchomienie: serwera wraz z bazą danych, firewall, przełączników, zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych; instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego na serwerze

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g ustawy Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2020