Leveringen - 28155-2019

21/01/2019    S14    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Pardubice: Draagbare computers

2019/S 014-028155

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Nationaal identificatienummer: 69153361
Postadres: nám. Republiky 12
Plaats: Pardubice
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
Postcode: 53021
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Lada Kratochvílová
E-mail: lada.kratochvilova@rrapk.cz
Telefoon: +420 734757586

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://rrapk.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/regionalni-rozvojova-agentura-pardubickeho-kraje

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – počítače a notebooky“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2019