С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 281572-2020

17/06/2020    S116

България-София: Химически реактиви

2020/S 116-281572

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росица Христова Соня Апостолова
Електронна поща: rhristova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/68
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

II.1.2)Основен CPV код
33696300 Химически реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на химикали, реактиви, разтворители, тест-набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейност на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешно-лабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД, както и поддържане на необходимото качество, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 744 778.24 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Буфери

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ по ред Наименование Срок на годност след доставка Брой

1 Буфер рН=1,68 /25?С/, 500 мл 1,5 години 4

2 Буфер рН=2,00 /25?С/, 500 мл 1,5 години 15

3 Буфер рН=4,01 /25?С/, 500 мл 2 години 27

4 Буфер рН=7,00 /25?С/, 500 мл 1,5 години 27

5 Буфер рН=10,00 /25?С/, 500 мл 1,5 години 20

6 Буфер рН=12,00 /25?С/, 500 мл 1,5 години 13

7 Буфер рН=13,00 /25?С/, 500 мл 1,5 години 3

8 Редокс буфер 124 mV при 25?С, 250 мл 1,5 години 4

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтвори с определена концентрация

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Азотна киселина 1N ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 3

EДТА динатриева 0,1 mol/l ампула/ готов разтвор-1л 2 години 37

EДТА динатриева 0,01 mol/l ампула/ готов разтвор-1л 1,5 години 5

Йод 0,1 N ампула/ готов разтвор-1л 1,5 години 3

Калиев бихромат 1N, ампула/ готов разтвор-1л 2 години 11

Калиев перманганат 0,1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 24

Калиев перманганат 1N, ампула/готов разтвор 1л 1,5 години 14

Калиев перманганат 0,01N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 1

Натриев оксалат 0,1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 6

Натриева основа 1N ампула/готов разтвор-1 л 1,5 години 18

Натриев тиосулфат 1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 4

Натриев хлорид 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л 2 години 3

Оксалова к-на 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л 1,5 години 6

Оксалова к-на 1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 4

Солна к-на 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л 1 година 16

Солна к-на 1N ампула/готов разтвор- 1 л 2 години 16

.....

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтвори за електропроводимост

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Стандартен разтвор за електропроводимост 0,147mS/cm при 25?С, 500 мл 1 година 25

Стандартен разтвор за електропроводимост 1,41 mS/cm при 25?С, 500 мл 1,5 години 25

Стандартен разтвор за електропроводимост 12,8 mS/cm при 25?С, 500 мл 1,5 години 17

Стандартен разтвор за електропроводимост 141 mS/cm при 25?С, 500 мл 1 година 1

Стандартен разтвор за електропроводимост 277 mS/cm при 25?С, 500 мл 1 година 3

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тестове, съвместими с апарат Nova 60

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тест амоний 0,01-3,0mg/l-500 теста 2 години 3

БПК стандарт-BOD Standard- min 200 mg/l, 10 бр./оп. 1 година 11

Тест нитрати -морски води 0,1-3,0 mg/l- 25 теста 2 години 4

Тест за определяне на сулфиди с обхват 0,02-1,5mg/l- 220 теста 2 години 11

Тест за определяне на флуориди с обхват от 0,1-20 mg/l- 100 теста 2 години 13

Тест за определяне на хлор с обхват от 0.010 - 6.00mg /l- 200 теста 2 години 6

Тест лента за определяне на хлор с обхват 0,5-10 mg/l -50 теста 1

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 4-40 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 1 година 136

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 10-150 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 1 година 108

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 15-300 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 1,5 години 55

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 25-1500 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 2 години 44

Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 300-3500 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16м

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Химикали със специфична чистота

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Азотна к-на, мин. 65 %, съдържание на Hg <0,0000005 %, 2.5л 1,5 години 28

Азотна к-на suprapur, мин. 65 %, с нормирани As ?0,5ppb, Hg ?1ppb, 1л 1,5 години 52

Азотна к-на, suprapur, мин. 60 %, с нормиран Zn< 100ppt, 1л 2 години 27

"Калаен дихлорид 2H2O, (свободен от Hg max 0,000001 %), 250 гр

" 3 години 52

Калиев бихромат със съдържание на Hg<0,000001 %, 500 гр 3 години 2

Калиев бромат (свободен от Hg), 250 гр 2 години 15

Калиев бромид, 99,999 % suprapur (свободен от Hg), 100 гр 3 години 9

Калиев хлорид със съдържание на азот ?0,001 %, 500 гр 3 години 79

Kaлциев карбонат 99,95 %, 250 гр 3 години 15

Литиев бромид анхидрид (Lithium bromide anhydrous, beards-10 mesh, 99,999 % trace metals basis), 5 гр 3 години 2

Натриев пирофосфат 10 Н2О, с махсимално съдържание на Cl 0,001 %, 500 гр 3 години 10

"Натриев сулфат анхидрид, с махсимално съдържание на Cl 0,001 %, 1 кг

" 3 години 1

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Акцизни продукти

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Етанол 99,8 %, 1л 3 години 100

Етанол 95 -96 %, 1л 2 години 87

Толуен за GC, 2.5 л 2,5 години 161

Хексан за GC, 2.5 л 2 години 215

n-Декан, 1л 3 години 1

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтворители за обща употреба

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Ацетон, 1л 3 години 23

Метанол, 2.5 л 3 години 20

Петролев етер с интервал на кипене 40-60oС, 1 л 3 години 17

Формалдехид 37 %, 1 л 1,5 години 46

Хлороформ, 1 л 2 години 92

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтворители и химикали за газова и течна хроматография

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Амоняк за HPLC, 100 мл 1 година 10

Амониев формиат за LC- MS, 100 гр 2 година 10

Ацетон за GC, 2.5 л 2 години 56

Ацетон за HPLC, 2.5 л 2 години 13

Ацетонитрил за HPLC, 2.5л 2 години 14

Ацетонитрил за HPLC- MS, 1л 2 години 5

Ацетонитрил за UHPLC- MS, 1л 2 години 10

Вода за HPLC- MS с 0,1 % мравчена киселина, 1 л 1 година 36

Диетилов етер за GC, 2.5л 3 години 4

Дихлорметан за GC, 2.5 л 2,5 години 202

Етилацетат за GC, 2.5л 2,5 години 62

Етилацетат за HPLC -MS, 2.5л 2 години 10

Изо-пропилов алкохол за HPLC, 2.5 л 3 години 21

Метанол за GC, 2.5 л 2 години 84

Метанол за HPLC- MS 2.5 л 2 години 57

Метанол за UHPLC- MS 1 л 2 години 10

Мравчена киселина 99 % за HPLC -MS grade, ампула 1 мл 2 години 30

Петролев етер с интервал на кипене 40-60oС за GC, 2.5 л 3 години 20

Циклохексан за GC, 2.5 л 2 години 21

Оцетна киселина за LC -MS, 1 л 2 години 10

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Соли

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Алуминиев сулфат 18H2O, 500 кг 3 години 2

Амониев ацетат, 1 кг 2 години 37

Амониев дихидроген фосфат (NH4H2PO4), 500 гр 3 годинии 8

Амониев хептамолибдат 4H2O, 250 гр 3 години 24

Амониев монованадат, 100 гр 3 години 7

Амониев персулфат (пероксодисулфат), 500 гр 3 години 10

Амониев сулфат, 1 кг 3 години 8

Амониев флуорид, 500г 2 години 2

Амониев хлорид, 500 гр 3 години 24

Бариев хлорид 2Н2О, 500 гр 3 години 27

EДТА динатриева 2Н2О, 250 гр 3 години 17

EДТА динатриева 2Н2О, 1 кг 3 години 12

EДТА тетранатриева 4Н2О, 250 гр 3 години 1

Железен трихлорид 6H2O, 250 гр 2,5 години 11

Живачен сулфат, 50 гр 3 години 35

Калиев антимонил тартарат 3H2O, 250 гр 3 години 17

Калиев бихромат, 500 гр 3 години 25

Калиев йодид, 250 гр 3 години 7

Калиев карбонат, 500 гр 3 години 2

Калиев нитрат, 500 гр 3 години 9

Калиево-натриев тартрат 4H2O, 500 гр 3 години 12

Калиев перманганат, 250 гр 3 години 7

Калиев пероксидисулфат, 250 гр 3 годи

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Киселини и основи

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Азотна киселина 65 %, 2.5 л 2 години 28

Амоняк 25 %, 1л 3 години 35

Аскорбинова киселина, 100 гр 3 години 58

Барбитурова киселина, 100 гр 3 години 3

Борна киселина, 500 гр 3 години 23

L-Винена киселина (тартарова киселина) анхидрид, 250 гр 1,5 години 2

Водороден пероксид, 1 л 2,5 години 35

Калиева основа, 1кг 2,5 години 17

L-Глутаминова киселина, 250 гр 2 години 9

Ледена оцетна киселина, 2.5 л 2,5 години 19

Натриева основа, 1 кг 2 години 204

Оксалова киселина 2Н2О, 500 гр 3 години 13

Ортофосфорна киселина, мин. 85 %, 2.5 л 3 години 11

Оцетен анхидрид, мин. 99 %, 1 л 3 години 12

Салицилова киселина, 1кг 3 години 1

Солна киселина 37 %, 2.5 л 3 години 53

Сулфаминова киселина, 250 гр 3 години 2

Сярна киселина 95- 97 %, 2.5 л 3 години 72

Янтърна киселина, 250 гр 2,5 години 11

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реагенти и реактиви

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

4-аминоантипирин 10 гр 3 години 26

Активен въглен на гранули, с размер на частиците 2,5 мм, 1 кг 2 години 2

Активен въглен, 250 гр 3 години 5

N-Алилтиокарбамид (АТИ), 50 гр 3 години 9

Алуминиев триоксид за хроматографски цели / неутрален/, 1 кг 3 години 6

Алуминиев триоксид за хроматографски цели, кисел, ниво на активност I, 1kg 3 години 1

Ванадат молибдат реагент, 500 мл 3 години 102

Глицерин, 1 л 3 години 7

D-Глюкоза, 250 гр 3 години 17

Диметил-р-фенилен диаминдихидрохлорид, 25 гр 1,5 години 2

1,5 Дифенилкарбазид, 100 гр 3 години 12

Етаноламин, 1л 3 години 3

Желатин свободен от S, SO2, SO3, 1 кг 3 години 11

Имидазол (C3H4N2), ?99 %, 100 гр 3 години 17

Карбамид/Урея, 500 гр 4 години 9

Лантанов нитрат 6H2O, 100 гр 3 години 1

Лантанов оксид, 50 гр 3 години 3

Лантанов хлорид 7H2O, 100 гр 2,5 години 3

Магнезиев нитрат модификатор за ААS, Mg(NO3)2 в разредена HNO3, 50 мл 2,5 години 2

N-1-нафтил етилендиамин дихидрохлорид

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Индикатори

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Ализарин ред S, 100гр 3 години 2

Арсеназо III, 5 гр 3 години 1

Бромкрезол грийн, 5 гр 3 години 7

Бромкрезол виолет (пурпур), кисела форма, 25 гр 3 години 1

Бромтимол синьо, 5гр 3 години 7

Ериохром чеpно Т, 25 гр 3 години 13

Калконкарбонова киселина, 5 гр 3 години 11

Калцеин, 5гр 3 години 5

Метил оранж, 25 гр 3 години 4

Метиленово синьо, 10 гр 3 години 7

Метилред, 25 гр 3 години 4

Метилтимолблау, 5 гр 3 години 2

Фенолфталейн, 25 гр 3 години 4

Хлорамин Т, 250 гр 1,5 години 4

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтворител за апарат OCMA-310

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Брой

"Разтворител екстрагент за анализатор

За мазнини (S-316) или еквивалентно, 1.5 kg" 15

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Продукти за PCR анализ

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Рекомбинантна Протеиназа К с чистота за PCR приложение, концентрация минимум 20мг/мл, опаковка от 5 мл. 1,5 години 5

Рибонуклеаза А, без ДНази и протеази, концентрация минимум 10мг/мл, опаковка 10 mg 2 години 4

"Двойка праймери за качествен PCR анализ (прав и обратен), в отделни епруветки, лиофилизиран, до 30 бази, скала минимум 0.05 мкмол, HPLC пречистени.

(Секвенциите се задават допълнително)" 1 година 8

Готов микс / 2Х / за real time PCR анализ по технология с худролизираща се спец. сонда, съдържащ: «hot start»Taq-ДНК полимераза, оптимизиран буфер с калиев хлорид, амониев сулфат и MgCl2, смес dATP, dCTP, dGTP, dTTP/dUTP, референтно багрило ROX и вода без нуклеази в отделна епруветка; за употреба с апарат Applied Biosystems StepOne и работа с матрици геномна ДНК /до 500нг/ и плазмидна ДНК / до 10нг/; достатъчен за 1000 реакции от 25мкл всяка 1,5 години 8

Комплект от два небелязани праймера за real-time PCR анализ в отделни е

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за ГМО,

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършатфранко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка

Сертифициран референтен материал немодифицирана рапица, опаковка 10 g 8 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана рапица MON88302, опаковка 10 g 8 месеца

Сертифициран референтен материал немодифицирана царевица, опаковка 10 g 8 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана царевица MON88017, опаковка 10 g 8 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана царевица MIR162, опаковка 10 g 8 месеца

Сертифициран референтен материал немодифицирана соя, опаковка 10 g 8 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87701, опаковка 10 g 8 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87705, опаковка 10 g 8 месеца

Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87403, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца 8 месеца

Комплект съдържащ сертифициран референтен материал от немодифицирана царевица 5307, опаковка 10 g, и сертифициран

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Материали за микробиологични анализи

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Контактни плаки Еnvirocheck Contact E(Enterobacteriaceae), 10 теста 3 месеца 3

Анаеротест за микробиология, 50 теста 1,5 години 1

Бактидент Оксидаза -50 тест ленти 1 година 1

BPLA агар (Brilliant green-phenol red-lactose-sucrose agar), 500 гр 3 години 2

Нутриент агар, 500 гр 3 години 2

Буферирана пептонна вода, 500 гр 3 години 2

Контактни плаки Еnvirocheck Contact YM(R)(Yeasts and Moulds), 10 теста 1,5 години 1

Месен екстракт сух, гранулиран, 500 гр 1,5 години 1

Рингеров разтвор, 100 таблетки в опаковка 1,5 години 1

Salmonella enrichment broth acc. to RAPPAPORT and VASSILIADIS (RVS broth), 500 гр 3 години 2

Селективна добавка с новобиоцин, 10 шишенца по 10мг за приготвяне на 500мл готова среда 1,5 години 2

XLD агар, 500 гр агар с ксилоза, лизин и дезексихолат 3 години 2

Лаурил сулфатен бульон за микробиология с MUG, 500 гр 1,5 години 2

L-cystein hydrochloride monohydrate, 99 %, 25 гр. 1,5 години 2

Пептон от соя, 500 гр 1,5

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали и референтни материали за ICP

Обособена позиция №: 19
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал на уран 1000mg/l в HNO3, 125мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 10

Сертифициран референтен материална живак за ICP 10mg/l в разредена азотна киселина, 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 22

"Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, U, Zn с концентрация 10mg/l на всички елементи, в разредена азотна киселина, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025

" 1,5 години 20

Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Li6, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi, с концентрация 10μg/ml, в разредена азотна киселина, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година 5

Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Fe, K, Ca, Na, Mg -1000mg/l, Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за йон-хроматография

Обособена позиция №: 20
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко складаа на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал на амоняк за йон-хроматография (1000mg/l NH4+ във H2O,), 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 16

Сертифициран референтен материал на калий за йон-хроматография (КNO3 във H2O, 1000mg/l, К+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 14

Сертифициран референтен материал на калций за йон-хроматография (CаCO3 във H2O, 1000mg/l Са2+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 14

Сертифициран референтен материал на литий за йон-хроматография (LiCO3 във H2O, 1000mg/l Li), 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 2

Сертифициран референтен материал на магнезий за йон-хроматография (Mg във H2O, 1000mg/l Mg2+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 14

Сертифициран референтен материал на натрий за йон-хроматография (NaNO3 във H2O, 1000mg/l Na), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 3

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за ААS

Обособена позиция №: 21
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал на алуминий Al3+, 1000mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година 1

Сертифициран референтен материал на арсен- As3+ 1000mg/l разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 4

Референтен материал на желязо-Fe3+ 1000mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 16

Референтен материал на живак -Hg2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 3

Референтен материал на кадмий- Cd2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 4

Референтен материал на кобалт - Co2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 5

Референтен материал на манган- Mn2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 5

Стандартен разтвор на мед- Cu2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 4

Референтен материал на ник

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за оргатични замърсители

Обособена позиция №: 22
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпредзелението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал 4-chlorphenol, 0,5 gh, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 6

Сертифициран референтен материал 2,4-dinitrophenol, 100ug/ml, 1ml, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал 17-алфа-Етинилестрадиол (ЕЕ2), 0.25g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал 17-бета-Естрадиол (Е2), 0.25g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал Аклонифен, 0,25г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал ацетохлор, 0,1 г., произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал бифенокс, 0,25г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1

Сертифициран референтен материал циперметрин, 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2

Сертифициран референтен материал фенитротион, 0,25 г, произведе

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали за седименти и утайки

Обособена позиция №: 23
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал за PAHs в седименти BCR 535 или еквивалентно, 40гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 5

Сертифициран референтен материал за PCBs в седименти BCR 536 или еквивалентно, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025, 40гр 10 месеца 5

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в седименти – CRM015 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 26

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в утайки - CRM029 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 7

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в утайки от отпадни води -CRM031 или еквивалентно, 40 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 7

Сертифициран референтен материал за метали, общ фосфор и азот в седименти -CNS301 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/I

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали и референтни материали за биота

Обособена позиция №: 24
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал за тежки метали в планктон BCR 414 или еквивалентнен, 5гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 11 месеца 1

Сертифициран референтен материал за тежки метали в риба DORM 4 или еквивалентнен, 20 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 1

Сертифициран референтен материал за хексахлорбензен и хексахлорбутадиен в риби ERM CЕ100 или еквивалентнен, 40 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 4

Сертифициран референтен материал за органични замърсители в риби NIST1946 или еквивалентнен, 5 по 10 гр 1,5 години 3

Сертифициран референтен материал за органични замърсители в миди NIST1974с или еквивалентнен, 5 по 10 гр 1,5 години 2

Референтен материал за органични замърсители в риби CIL-EDF-2524 или еквивалентнен, 10 гр. 1 година 2

Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в растения NIST-1547 или еквивалентно, 50 гр 2 години 1

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали за определяне на показатели във води

Обособена позиция №: 25
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтeн материал за определяне на ПАВ 1000mg/l, MBAs1000-100 или еквивалентен, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 15

Сертифициран референтeн материал за определяне на БПК MDL- 003 или еквивалентен, 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 16

Сертифициран референтeн материал за определяне на флуориди MDL- 009 или еквивалентен, 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 13

Сертифициран референтeн материал за определяне на минерали във води QC1041 или еквивалентен, 2 ампули по 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 15

Сертифициран референтeн материал за определяне на минерали в морски води - QC3136 или еквивалентен, 500мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 4

Сертифициран референтен материал за нутриенти QC1195 или еквивалентен, 20 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали и референтни материали за определяне на показатели в почви

Обособена позиция №: 26
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал за PAHs в индустриални почви BCR 524 или еквивалентен, 40гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 7

Сертифициран референтeн материал за хербициди в почви -CRM817 или еквивалентен, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 6

Сертифициран референтeн материал за пестициди в почви -CRM860 или еквивалентен, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 7

Сертифициран референтен материал за определяне на аниони в почви -SQC013 или еквивалентен, 30 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 13

Сертифициран референтен материал за определяне на нутриенти в почви -SQC014 или еквивалентен, 100 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 10

Референтен материал за метали в почви METRANAL 31 или еквивалентен, 80 гр 1,5 години 13

Референтен материал за метали в почви METRANAL 34 или еквивалентен, 80

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали за определяне на показатели в прах

Обособена позиция №: 27
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка Брой

Сертифициран референтен материал за тежки метали в градски прахови частици NIST 1648а или еквивалентно, 2 гр. 2 години 10

Сертифициран референтен материал за РАН във фин прах (РМ 10 like) ERM-CZ или еквивалентно, 0.5 гр 10 месеца 29

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Аналитичен стандарт за определяне нанефтопродукти

Обособена позиция №: 28
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка

Аналитичен стандарт QC за нефтопродукти, 9377-2 или еквивалентно, 1мл води 1 година

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали за ХПК и калциев карбонат

Обособена позиция №: 30
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Наименование Срок на годност след доставка

Сертифициран референтен материал за ХПК 20мг/л. -100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година

Сертифициран референтен материал за ХПК 600мг/л, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година

Сертифициран референтен материал за ХПК 2000мг/л. -100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години

Сертифициран референтен материал на калциев карбонат 25 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 3 години

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 199-483020
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3891
Обособена позиция №: 16
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Антисел България ЕООД
Национален регистрационен номер: 121152973
Пощенски адрес: ул. Индустриална 11, Бизнес сити Василев плаза, ет. 8
Град: Софиа
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: antisel@antisel.bg
Телефон: +359 29531224
Факс: +359 29524183
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 52 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 47 520.95 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3893
Обособена позиция №: 2,8,9,10,11,12,20,21,22
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Лабимекс АД
Национален регистрационен номер: 204542274
Пощенски адрес: ж.к. Гоце Делчев, бл. 261, ет. партер, ап. офис Ч
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: labimex@mail.bg
Телефон: +359 24224160
Факс: +359 29621501
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 470 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 284 555.09 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3895
Обособена позиция №: 18
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДИАХИМ ЕАД
Национален регистрационен номер: 201574968
Пощенски адрес: ж.к. Дружба 2, бул. проф. Цветан Лазаров № 110
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1582
Държава: България
Електронна поща: office@diachim.bg
Телефон: +359 29963601
Факс: +359 29963601
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 9 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 686.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3897
Обособена позиция №: 4
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: МЕРК България ЕАД
Национален регистрационен номер: 200836780
Пощенски адрес: жк Сердика-офиси, бул. Ситняково № 48
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: merck@merck.bg
Телефон: +359 24461111
Факс: +359 24461100
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 75 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 74 749.70 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3901
Обособена позиция №: 1,7,13,15,17,19,23,24,25,26,27,28,30
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ФОТ ООД
Национален регистрационен номер: 131025586
Пощенски адрес: бул. Овча купел № 13
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: info@fot.bg
Телефон: +359 29506660
Факс: +359 29559551
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 491 200.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 331 266.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3
Наименование:

Разтвори за електропроводимост

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 6
Наименование:

Химикали със специфична чистота

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в 10-дневен срок, считано от настъпване на обстоятелствата, съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/06/2020