Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 281579-2022

Submission deadline has been amended by:  348551-2022
27/05/2022    S102

Duitsland-Karlsruhe: Vleugel M — Verwarming en ventilatie van de hoofdstructuur van vleugel M

2022/S 102-281579

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.G — Nucleare Überwachung und Sicherheit (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Postadres: PO Box 2340
Plaats: Karlsruhe
NUTS-code: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Postcode: 76125
Land: Duitsland
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11161
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11161
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderzoeksinstelling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vleugel M — Verwarming en ventilatie van de hoofdstructuur van vleugel M

Referentienummer: JRC/KRU/2022/OP/1063
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44620000 Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vleugel M — Verwarming en ventilatie van de hoofdstructuur van vleugel M

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44620000 Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming
39715200 Verwarmingsuitrusting
39717000 Ventilatoren en klimaatregelingsapparaten
42943400 Convectoren voor koeling en koeling/verwarming
42512300 Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingspakketten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

JRC Karlsruhe

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

DUITSLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De hoofdstructuur van het nieuwe bouwproject van vleugel M is bijna voltooid. De verdere ontwikkeling van het gebouw kan momenteel echter pas plaatsvinden nadat uitvoerende contractanten zijn gevonden en aangesteld. Om schade als gevolg van weersomstandigheden te voorkomen, moet het gebouw worden verwarmd, d.w.z. om te voorkomen dat de binnenmuren in de winter te koud worden en de warme vochtige buitenlucht tijdens de volgende lente/zomer op die koude muren condenseert. De maatregel moet worden genomen ter bescherming van reeds geïnstalleerde onderdelen (luchtkokers, gasleidingen, bekleding of verf, wanden, plafonds en vloeren).

Dit omvat de volgende activiteiten: Installatie en onderhoud van ventilatie- en verwarmingsinstallaties, met inbegrip van toebehoren en uitrusting voor de ventilatie en verwarming van de wand van vleugel M. De uitrusting wordt gehuurd en de contractant is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de regelmatige service, alsook voor de levering van stookolie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 072-191018
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

De opening van de inschrijvingen vindt elektronisch plaats op de datum en het tijdstip die vermeld staan in de aankondiging. De opening kan persoonlijk of via een videoconferentie worden bijgewoond.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 43031
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022