Werken - 281593-2022

27/05/2022    S102

Nederland-Arnhem: Bouwwerkzaamheden

2022/S 102-281593

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: TenneT TSO B.V.
Nationaal identificatienummer: 09155985
Postadres: Utrechtseweg 310
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6812 AR
Land: Nederland
Contactpersoon: Joost de Vries
E-mail: joost.de.vries@tennet.eu
Telefoon: +31 647680828
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tennet.eu
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200325
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Nutsbedrijf
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Civiele werkzaamheden masten Zuidwest 380kV Oost

Referentienummer: ZWO-WP1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze vooraankondiging ziet op de civiele werkzaamheden voor de hoogspanningsmasten van project Zuidwest 380kV Oost, die worden uitgevoerd binnen Werkpakket 1 (WP1). WP1 omvat de realisatie van de fundaties en bijbehorende werkterreinen van nieuwe 380kV masten (veelal gecombineerd met 150kV). De werkzaamheden betreffen ca. 240 mastlocaties.

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 90 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Rilland – Moerdijk (ca. 100 mastfundaties)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45000000 Bouwwerkzaamheden
45236000 Aanbrengen van verharding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuidwest Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding wordt verwacht in 2023 te starten en wordt toegelicht in de bijlage (PDF).

De aanbesteding zal plaatsvinden binnen categorie C2 van de erkenningsregeling “EU-367” (erkenningsregeling Civiele werkzaamheden voor hoogspanningslijnenprojecten, Negometrix nr. 146115). Aanmelden voor deze erkenningsregeling is nog steeds mogelijk. Partijen dienen er rekening mee te houden dat de erkenningsprocedure een bepaalde doorlooptijd vergt.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Meer informatie is te vinden in de bijlage die beschikbaar is in Negometrix nr. 200325.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Moerdijk – Tilburg (ca. 140 mastfundaties)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45236000 Aanbrengen van verharding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuidwest Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding wordt verwacht in 2023 te starten en wordt toegelicht in de bijlage (PDF).

De aanbesteding zal plaatsvinden binnen categorie C2 van de erkenningsregeling “EU-367” (erkenningsregeling Civiele werkzaamheden voor hoogspanningslijnenprojecten, Negometrix nr. 146115). Aanmelden voor deze erkenningsregeling is nog steeds mogelijk. Partijen dienen er rekening mee te houden dat de erkenningsprocedure een bepaalde doorlooptijd vergt.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Meer informatie is te vinden in de bijlage die beschikbaar is in Negometrix nr. 200325.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
13/03/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/05/2022