Werken - 281595-2022

27/05/2022    S102

Nederland-Rotterdam: Bouwwerkzaamheden

2022/S 102-281595

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Nationaal identificatienummer: 381738089
Postadres: Henegouwerplein 14
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3021PM
Land: Nederland
Contactpersoon: Medewerker van OPPS
E-mail: aanbestedingen@opps.nl
Telefoon: +31 621366700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cvo.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Nieuwbouw Penta Mavo College (verwachte einddatum: 07-06-2022).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project betreft de nieuwbouw voor het Penta Mavo College (minimaal 4.700 m2 BVO) en een gymzaal (circa 364 m2 BVO). Het project zal worden gerealiseerd als onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproject Heijwegenlaan te Spijkenisse.

Voor het project is reeds een ontwerpteam (architect en adviseurs) geselecteerd die de opdracht heeft om het ontwerp tot niveau VO+ uit te werken.

Opdrachtgever is op zoek naar een partij (consortium) voor nadere Engineering en realisatie van het project. De opdracht betreft een twee-fasen-contract:

1. Ontwerpuitwerking vanaf VO+ op basis van een bouwteam-overeenkomst;

2. Realisatie op basis van een Engineer & Build UAV-GC overeenkomst.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spijkenisse

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

het Penta Mavo College (minimaal 4.700 m2 BVO) en een gymzaal (circa 364 m2 BVO)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/06/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2022