Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 281598-2019

18/06/2019    S115

Polonia-Varsovia: Equipo de red

2019/S 115-281598

Anuncio de información previa

El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dirección postal: ul. Szamocka 3, 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-748
País: Polonia
Persona de contacto: Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C, 1 piętro, pokój 104
Correo electrónico: sekretariatDZP@zus.pl
Teléfono: +48 226671703
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zus.pl
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Ubezpieczenia Społeczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa infrastruktury systemowo-sprzętowej środowisk Access Point (AP) i RINA w Centrali ZUS

II.1.2)Código CPV principal
32420000 Equipo de red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Rozbudowa infrastruktury systemowo-sprzętowej środowisk Access Point (AP) i RINA w Centrali ZUS. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu na potrzeby środowisk Access Point (AP) i RINA dla systemu EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000 Servidores
30236000 Equipo informático diverso
32424000 Infraestructura de red
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
80510000 Servicios de formación especializada
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa sprzętu na potrzeby środowisk Access Point (AP) i RINA dla systemu EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

1. Sprzęt:

— serwer - 4 szt,

— biblioteka taśmowa - 2szt,

— przełącznik LAN - 4 szt,

— Wkładki: wkładki SFP+10G SR 68 szt., wkładki SFP 10 G miedziane 8 szt., wkładki SFP 1G miedziane - 53 szt,

— Firewall - 4 szt,

— Loadbalancer - 2 szt,

— przełącznik SAN - 2 szt,

— system do zarządzania kluczami kryptograficznymi KMS - 2 szt,

— sprzętowy moduł bezpieczeństwa HSM - 2 szt. wraz z oprogramowaniem do zarządzania dostarczonym rozwiązaniem HSM.

2. Serwis gwarancyjny (min. 12-miesięczny)

3. Usługi szkoleniowe z zakresu dostarczonego sprzętu (minimum 40 godzin w formie następujących po sobie 5 dniowych warsztatów dla maksymalnie 14 osób (dwie grupy po 7 osób) przez nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie).

4. Usługi konsultacji w formie wsparcia technicznego na żądanie Zamawiającego w wymiarze do 75 godzin do wykorzystania przez okres obowiązywania umowy jednak nie wcześniej niż od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołu dostawy i uruchomienia sprzętu. Wykonawca zapewni gotowość do świadczenia usług konsultacji w trybie dni roboczych Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00, z czasem potwierdzenia do 60 minut od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy sprzętu / Ponderación: 14
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja/wsparcie / Ponderación: 26
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020. Umowa nr INEA/CEF/ICT/A2016/1193624

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa oprogramowania na potrzeby środowisk Access Point (AP) i RINA dla systemu EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
72268000 Servicios de suministro de software
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostarczenie bezterminowej licencji na oprogramowanie wyspecyfikowane poniżej wraz z 12-miesięcznym wsparciem:

1 VMWARE – 8 licencji na Vmware vSphere Enterprise Plus lub rozwiązanie równoważne.

2. Usługi wsparcia zaoferowanego oprogramowania (min. 12-miesięcy).

3. Usługi szkoleniowe z zakresu dostarczonego oprogramowania (minimum 40 godzin w formie następujących po sobie 5 dniowych warsztatów dla maksymalnie 14 osób (dwie grupy po 7 osób) przez nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie).

4. Usługi konsultacji w formie wsparcia technicznego na żądanie w wymiarze do 75 godzin, do wykorzystania przez okres obowiązywania umowy jednak nie wcześniej niż od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołu dostawy i uruchomienia oprogramowania. Wykonawca zapewni gotowość do świadczenia usług konsultacji w trybie dni roboczych Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00, z czasem potwierdzenia do 60 minut od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy oprogramowania / Ponderación: 14
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja/wsparcie / Ponderación: 26
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020. Umowa nr INEA/CEF/ICT/A2016/1193624.

II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
22/07/2019

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostaną zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.5)Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/06/2019