Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 281598-2019

18/06/2019    S115

Polonia-Varsovia: Equipo de red

2019/S 115-281598

Anuncio de información previa

El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dirección postal: ul. Szamocka 3, 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-748
País: Polonia
Persona de contacto: Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C, 1 piętro, pokój 104
Correo electrónico: sekretariatDZP@zus.pl
Teléfono: +48 226671703
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zus.pl
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Ubezpieczenia Społeczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa infrastruktury systemowo-sprzętowej środowisk Access Point (AP) i RINA w Centrali ZUS

II.1.2)Código CPV principal
32420000 Equipo de red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Rozbudowa infrastruktury systemowo-sprzętowej środowisk Access Point (AP) i RINA w Centrali ZUS. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu na potrzeby środowisk Access Point (AP) i RINA dla systemu EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000 Servidores
30236000 Equipo informático diverso
32424000 Infraestructura de red
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
80510000 Servicios de formación especializada
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa sprzętu na potrzeby środowisk Access Point (AP) i RINA dla systemu EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

1. Sprzęt:

— serwer - 4 szt,

— biblioteka taśmowa - 2szt,

— przełącznik LAN - 4 szt,

— Wkładki: wkładki SFP+10G SR 68 szt., wkładki SFP 10 G miedziane 8 szt., wkładki SFP 1G miedziane - 53 szt,

— Firewall - 4 szt,

— Loadbalancer - 2 szt,

— przełącznik SAN - 2 szt,

— system do zarządzania kluczami kryptograficznymi KMS - 2 szt,

— sprzętowy moduł bezpieczeństwa HSM - 2 szt. wraz z oprogramowaniem do zarządzania dostarczonym rozwiązaniem HSM.

2. Serwis gwarancyjny (min. 12-miesięczny)

3. Usługi szkoleniowe z zakresu dostarczonego sprzętu (minimum 40 godzin w formie następujących po sobie 5 dniowych warsztatów dla maksymalnie 14 osób (dwie grupy po 7 osób) przez nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie).

4. Usługi konsultacji w formie wsparcia technicznego na żądanie Zamawiającego w wymiarze do 75 godzin do wykorzystania przez okres obowiązywania umowy jednak nie wcześniej niż od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołu dostawy i uruchomienia sprzętu. Wykonawca zapewni gotowość do świadczenia usług konsultacji w trybie dni roboczych Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00, z czasem potwierdzenia do 60 minut od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy sprzętu / Ponderación: 14
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja/wsparcie / Ponderación: 26
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020. Umowa nr INEA/CEF/ICT/A2016/1193624

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa oprogramowania na potrzeby środowisk Access Point (AP) i RINA dla systemu EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
72268000 Servicios de suministro de software
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostarczenie bezterminowej licencji na oprogramowanie wyspecyfikowane poniżej wraz z 12-miesięcznym wsparciem:

1 VMWARE – 8 licencji na Vmware vSphere Enterprise Plus lub rozwiązanie równoważne.

2. Usługi wsparcia zaoferowanego oprogramowania (min. 12-miesięcy).

3. Usługi szkoleniowe z zakresu dostarczonego oprogramowania (minimum 40 godzin w formie następujących po sobie 5 dniowych warsztatów dla maksymalnie 14 osób (dwie grupy po 7 osób) przez nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie).

4. Usługi konsultacji w formie wsparcia technicznego na żądanie w wymiarze do 75 godzin, do wykorzystania przez okres obowiązywania umowy jednak nie wcześniej niż od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołu dostawy i uruchomienia oprogramowania. Wykonawca zapewni gotowość do świadczenia usług konsultacji w trybie dni roboczych Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00, z czasem potwierdzenia do 60 minut od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy oprogramowania / Ponderación: 14
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja/wsparcie / Ponderación: 26
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020. Umowa nr INEA/CEF/ICT/A2016/1193624.

II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
22/07/2019

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostaną zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.5)Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/06/2019