Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 281598-2019

18/06/2019    S115

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2019/S 115-281598

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C, 1 piętro, pokój 104
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Tel.: +48 226671703
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ubezpieczenia Społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury systemowo-sprzętowej środowisk Access Point (AP) i RINA w Centrali ZUS

II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa infrastruktury systemowo-sprzętowej środowisk Access Point (AP) i RINA w Centrali ZUS. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu na potrzeby środowisk Access Point (AP) i RINA dla systemu EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
30236000 Różny sprzęt komputerowy
32424000 Infrastruktura sieciowa
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu na potrzeby środowisk Access Point (AP) i RINA dla systemu EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

1. Sprzęt:

— serwer - 4 szt,

— biblioteka taśmowa - 2szt,

— przełącznik LAN - 4 szt,

— Wkładki: wkładki SFP+10G SR 68 szt., wkładki SFP 10 G miedziane 8 szt., wkładki SFP 1G miedziane - 53 szt,

— Firewall - 4 szt,

— Loadbalancer - 2 szt,

— przełącznik SAN - 2 szt,

— system do zarządzania kluczami kryptograficznymi KMS - 2 szt,

— sprzętowy moduł bezpieczeństwa HSM - 2 szt. wraz z oprogramowaniem do zarządzania dostarczonym rozwiązaniem HSM.

2. Serwis gwarancyjny (min. 12-miesięczny)

3. Usługi szkoleniowe z zakresu dostarczonego sprzętu (minimum 40 godzin w formie następujących po sobie 5 dniowych warsztatów dla maksymalnie 14 osób (dwie grupy po 7 osób) przez nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie).

4. Usługi konsultacji w formie wsparcia technicznego na żądanie Zamawiającego w wymiarze do 75 godzin do wykorzystania przez okres obowiązywania umowy jednak nie wcześniej niż od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołu dostawy i uruchomienia sprzętu. Wykonawca zapewni gotowość do świadczenia usług konsultacji w trybie dni roboczych Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00, z czasem potwierdzenia do 60 minut od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja/wsparcie / Waga: 26
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020. Umowa nr INEA/CEF/ICT/A2016/1193624

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania na potrzeby środowisk Access Point (AP) i RINA dla systemu EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostarczenie bezterminowej licencji na oprogramowanie wyspecyfikowane poniżej wraz z 12-miesięcznym wsparciem:

1 VMWARE – 8 licencji na Vmware vSphere Enterprise Plus lub rozwiązanie równoważne.

2. Usługi wsparcia zaoferowanego oprogramowania (min. 12-miesięcy).

3. Usługi szkoleniowe z zakresu dostarczonego oprogramowania (minimum 40 godzin w formie następujących po sobie 5 dniowych warsztatów dla maksymalnie 14 osób (dwie grupy po 7 osób) przez nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie).

4. Usługi konsultacji w formie wsparcia technicznego na żądanie w wymiarze do 75 godzin, do wykorzystania przez okres obowiązywania umowy jednak nie wcześniej niż od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołu dostawy i uruchomienia oprogramowania. Wykonawca zapewni gotowość do świadczenia usług konsultacji w trybie dni roboczych Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00, z czasem potwierdzenia do 60 minut od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy oprogramowania / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja/wsparcie / Waga: 26
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020. Umowa nr INEA/CEF/ICT/A2016/1193624.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
22/07/2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostaną zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2019