Werken - 281600-2022

27/05/2022    S102

Nederland-Appingedam: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

2022/S 102-281600

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Eemsdelta
Nationaal identificatienummer: 382062369
Postadres: Wilhelminaweg 14
Plaats: Appingedam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9901 CM
Land: Nederland
Contactpersoon: Marleen van der Ziel
E-mail: inkoop@eemsdelta.nl
Telefoon: +31 596140596
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eemsdelta.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Warmtenet Loppersum

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese aanbesteding betreft het contracteren van één of meerdere contractpartijen voor het realiseren en exploiteren van een warmtenet in Loppersum voor gemeente Eemsdelta.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aanleg en exploitatie Warmtenet Loppersum

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
09320000 Stoom, warm water en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL112 Delfzijl en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loppersum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

10000000

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/09/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De gemeente heeft op 24 mei 2022 een vooraankondiging van de aanbestedingsprocedure warmtenet Loppersum voor de gemeente Eemsdelta op de website van TenderNed geplaatst met als doel partijen vroegtijdig te informeren over de naderende aanbesteding en informatie te verkrijgen van de potentiële gegadigden. Partijen krijgen via TenderNed de mogelijkheid de documentatie met bijbehorende bijlagen te downloaden.

Geïnteresseerde partijen kunnen allereerst gebruik maken van de schriftelijke vragenronde. Op 29 juni 2022 om 13.15 organiseert de gemeente een digitale marktbijeenkomst. Tot slot is er een fysieke bijeenkomst op 12 juli 2022 om 10.00 in Loppersum. De details over het aanmelden staan in de documenten bij deze publicatie.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/05/2022