Строителство - 281607-2022

Submission deadline has been amended by:  348810-2022
27/05/2022    S102

България-Априлци: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2022/S 102-281607

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Национален регистрационен номер: 000291627
Пощенски адрес: кв.ЦЕНТЪРА ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №.109
Град: гр.Априлци
код NUTS: BG315 Ловеч / Lovech
Пощенски код: 5641
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Николаев Колев
Електронна поща: k.kolev190@gmail.com
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.obshtina-apriltsi.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2377
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/212824
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/212824
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци- Етап 3

II.1.2)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци- Етап 3 „Реконструкция на водопроводна мрежа кв.Острец по ул.”Мара Гидик” ,  ул.”Ковашка”  и ул. "Събевска" с дължина 4,8 км.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 842 099.93 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Ловеч / Lovech
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци- Етап 3 „Реконструкция на водопроводна мрежа кв.Острец по ул.”Мара Гидик” , ул.”Ковашка” и ул.”Събевска”

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: • Техническо предложение за строителство (ТП) / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 842 099.93 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 9
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Изисква се участникът в процедурата, да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на строежи от Четвърта група, първа категория;

За чуждестранни лица се изисква регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от поне едно от лицата, включени в обединението, на основание разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/07/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197 и следващи от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/05/2022