Bauleistung - 281813-2022

Submission deadline has been amended by:  334423-2022
27/05/2022    S102

România-București: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

2022/S 102-281813

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
Număr naţional de înregistrare: 14273221
Adresă: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9, Punct de lucru Str Povernei nr 1-3 sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
Persoană de contact: IOANA-ROXANA MAHU
E-mail: daniel.popescu@cni.ro
Telefon: +40 0213167383/+40 0213167384
Fax: +40 0213167381
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100145123
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: sub autoritatea MRDAP
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire bazin de înot multifuncţional - structură, Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna”

Număr de referinţă: 14273221_2022_PAAPD1322224
II.1.2)Cod CPV principal
45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire bazin de înot multifuncţional - structură, Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna”

Valoarea estimata este de 94.321.620,59 lei, fara TVA, si este compusa din:

- Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 92.236.047,68 lei, din care:

subcap. 4.1 Lucrari constructii si instalatii – 66.468.586,98 lei;

subcap. 4.1.1 Arhitectura 20.727.199,00 lei;

subcap. 4.1.2 Rezistenta – 35.328.804,04 lei;

subcap. 4.1.3 Instalatii – 10.060.329,29 lei;

subcap. 4.1.4 Lucrari conform expertiza tehnica –352.254,65 lei.

- Cap. 4.2 - Montaj utilaje – 3.050.510,70 lei, din care:

subcap. 4.2.1 Montaj utilaje echipamente in spatii tehnice – 226.360,48 lei;

subcap. 4.2.2 Montaj utilaje si echipamente in bazine – 2.824.150,22 lei.

- Cap. 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj – 20.415.700,00 lei;

- Cap. 4.5 – Dotari – 2.301.250,00 lei;

- Cap. 5 – Alte cheltuieli: 2.085.572,91 lei din care:

subcap. 5.1 Organizare de santier – 2.085.572,91 lei;

subcap. 5.1.1 Organizare de santier – 1.737.977,42 lei;

subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizare de santier – 347.595,49 lei.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 94 321 620.59 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213300 Computer de birou
30232110 Imprimante laser
33128000 Laser medical, diferit de cel chirurgical
33141620 Truse medicale
33155000 Aparate de fizioterapie
33157400 Aparate medicale respiratorii
33192100 Paturi medicale
33192200 Mese medicale
33192300 Mobilier medical, cu excepţia paturilor şi a meselor
33197000 Echipament medical computerizat
39112100 Scaune pentru sălile de mese
39113100 Fotolii
39113400 Şezlonguri
39132100 Dulapuri de arhivare
39156000 Mobilier pentru săli de primire şi de recepţie
39713200 Maşini de spălat rufe şi maşini de uscat rufe
39721100 Aparate de uz casnic pentru gătit
44421710 Dulăpioare de depozitare a bagajelor
45212200 Lucrări de construcţii de complexe sportive
45212212 Lucrări de construcţii de piscine
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire bazin de înot multifuncţional - structură, Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna”

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor – P2 / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 72
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire.

Aceste documente pot fi:

• • certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; pentru sediile secundare/punctele de lucru, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local).

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz.

Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Nota: Informatii privind accesarea si completarea DUAE se regasesc pe site-ul ANAP - www.anap.gov.ro, in sectiunea Documente utile - Notificari - Notificare privind utilizarea DUAE integrat SEAP.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

Manuela Irina Patrascoiu – Director General;

Daniela Ileana Orodel – Director Economic;

Luiza Andrei – Director Directia Juridica si Contractare;

Felicia-Carmen Stoica – Sef Serviciu Avizare si Asistenta Juridica;

Andra-Catalina Dragomir – Sef Serviciu Contractare si Monitorizare Contracte;

Georgiana Alexandra Vasilescu –Director Directia Promovare Investitii;

Robert Alexandru Ivorciuc - Inspector Tehnic Departamentul Promovare Investitii Majore

Ioana – Roxana Mahu – Sef Serviciu Achizitii;

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire , întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, care sa cuprinda informatii reale/actuale la momentul prezentarii.

ATENTIE! Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaPentru a-si demonstra capacitatea economica si financiara ofertantul/candidatul va depune urmatoarele documente si va indeplini urmatoarele conditii:Cerinta 1Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 trei ani (2019, 2020, 2021) sa fie cel putin egala cu 180.000.000 lei. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare (bilant contabil ). Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie"- Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Autoritatea contractanta va respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea, sau se incadreaza printre motivele de excludere.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti ofertantii, daca este cazul se va prezenta si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerinta nr. 1: Experienta similara in lucrari Lista principalelor lucrari executate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei. Prin lista lucrarilor executate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura la nivelul unui contract, maximum 3 contracte, cu o valoare totala, fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 72.000.000 lei.Pentru demonstrarea experientei similare ofertantii vor prezenta:- un (1) contract avand ca obiect lucrari de constructii noi/ lucrari consolidare/ extindere/ modernizare/ reabilitare/ reparatii capitale aferente unei constructii civile cu destinatie sportiva, cum ar fi bazin artificial folosit pentru activitati de agrement si/sau sportive / piscina / statie de tratare apa potabila/parc acvatic/complex acvacultura / ansamblu arhitectural pentru practicarea activitatilor recreative sau sportive in apa;- in situatia in care pragul valoric nu este indeplinit prin contractul aferent unei constructii civile cu destinatie sportiva, se pot prezenta inca maxim 2 contracte care au avut ca obiect orice tipuri de lucrari aferente constructiilor civile, cum ar fi constructii noi/ consolidare/ extindere/ modernizare/ reabilitare/ reparatii capitale etc.Nota 1: Daca se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare.Nota 2:In ceea ce priveste completarea formularului DUAE, cu privire la informatiile aferente experientei similare, se vor completa toate sectiunile aferentei experientei (valoare, perioada, beneficiar etc) si descrierea lucrarilor executate.

Proportia de subcontractareAutoritatea contractantă solicita operatorilor economici să precizeze partea/părțile din contract pe care intentionează să o/le subcontracteze. In acordul de subcontractare se vor mentiona - Denumire subcontractant, date de identificare subcontractant, denumirea lucrarilor / serviciilor ce vor fi executate/prestate de subcontractant, procentul lucrarilor executate / serviciilor prestate de catre subcontract. Procentul va fi raportat la valoarea total ofertata.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii economici vor completa DUAE. Din documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare (recomandari, procese verbale de receptie intocmite conform prevederilor legale sau orice alte documente relevante) trebuie sa rezulte: executia lucrarii, valori, perioade de executie - data de inceput - data de finalizare, beneficiari - indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit. Aceste documente vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare însotite de traducere autorizata în limba română. Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: decembrie 2015: 1 euro = 4,44 lei etc). Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile mentionate anterior.Conform prevederilor art. 185 din Legea nr. 98/2016, in cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca este cazul, odata cu prezentarea DUAE se vor transmite si acordurile de subcontractare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/07/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/07/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/07/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică .

2. Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, Autoritatea contractantă asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante (AC), în scris. AC precizează ca orice solicitare suplimentară pentru necesitatea executării unor lucrări ca urmare a necunoașterii amplasamentului nu va fi luată în considerare.

3. Autoritatea contractantă informeaza oferantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.

4. Durata contractului mentionata la Sectiunea II 2.7 este compusa din: executie (36 luni) si perioada de garantie de buna executie a lucrarilor (36 luni).

Nota:

Pentru incarcarea documentelor in SEAP, recomandam operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maxim 48 MB semnate cu semnatura electronica extinsa , pentru a inlesni procesul de evaluare a ofertelor.

Nu se vor depune alte documente decat cele solicitate prin documentatia de atribuire.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prev. L.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, C.N.I. - S.A. - Serviciul Achizitii- Compartimentul Juridic Achizitii
Adresă: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tr. 2, sector 5, Punct de lucru - str. Povernei nr. 1 - 3, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050122
Țară: România
E-mail: office@cni.ro
Telefon: +40 213167383/84
Fax: +40 213167381
Adresă internet: www.cni.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/05/2022