Usługi - 281877-2020

17/06/2020    S116

Polska-Gdańsk: Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

2020/S 116-281877

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Innobaltica Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: Polska
Adres pocztowy: ul. Równa 19/21
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-067
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bebłowski
E-mail: zamowienia@innobaltica.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.innobaltica.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/355154
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: tworzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wytworzenie i implementacja oprogramowania – rozbudowa funkcjonalności wdrożonej już bazy danych oraz pakietu narzędzi Interconnect dla pasażera podróżującego w relacjach międzynarodowych – z uwzględnieniem potrzeb osób słabowidzących i niewidomych

Numer referencyjny: ZP/PN/03/20
II.1.2)Główny kod CPV
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Wytworzenie i implementacja oprogramowania – rozbudowa funkcjonalności wdrożonej już bazy danych oraz pakietu narzędzi Interconnect dla pasażera podróżującego w relacjach międzynarodowych – z uwzględnieniem potrzeb osób słabowidzących i niewidomych.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego: własność kodów źródłowych, własność nośników, autorskie prawa majątkowe do tych utworów oraz prawo do dokonywania zmian w przekazanych utworach bez zgody Wykonawcy – na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich istniejących w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji.

3. Wykonawca zaprojektuje, stworzy i wdroży wszystkie objęte zamówieniem aplikacje mobilne w dwóch platformach: Android oraz iOS. Wszystkie wytworzone interfejsy, narzędzia i funkcjonalności, zostaną opracowane do obsługi przez użytkownika/administratora w dwóch językach: polskim i angielskim.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
73120000 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
72212610 Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych
72212170 Usługi opracowywania oprogramowania zapewniającego zgodność
72212720 Usługi opracowywania oprogramowania do kodów kreskowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo pomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

4. Wykonawca obejmie testami funkcjonalno-użytkowymi interfejsy wytworzone w drodze opisanego poniżej zamówienia. Celem testów będzie weryfikacja poprawności działania interfejsów w różnych schematach zachowania użytkownika. Testy każdorazowo zakończą się raportem.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do osadzenia przygotowanych przez siebie rozwiązań w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure, której zasoby zostaną mu udostępnione przez spółkę InnoBaltica na potrzeby instalacji, testów i ostatecznej konfiguracji wypracowanych w ramach umowy rozwiązań. Rozwiązanie powinno być tak opracowane i udokumentowane, aby istniała możliwość samodzielnego przeniesienia tej instalacji przez Zamawiającego do chmury obliczeniowej innego dostawcy.

6. Do realizacji zadania wymagana jest ponadto znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną korespondencję i rozmowę z partnerami zagranicznymi.

7. Realizacja Zamówienia polegać będzie na zaprojektowaniu i wytworzeniu dodatkowych modułów oprogramowania, zwiększających funkcjonalność wykorzystywanej bazy danych oraz narzędzi Interconnect. Nowe funkcjonalności powinny:

1) umożliwić wdrożenie przez Organizatorów i Operatorów publicznego transportu zbiorowego wspólnego biletu na przejazd w relacjach międzynarodowych na trasie Pomorskie–Blekinge;

2) ułatwić podróżowanie osobom słabowidzącym i niewidomym.

8. W toku dotychczasowej realizacji projektu wytworzono i zaimplementowano następujące rozwiązania (aplikacje www, aplikacje mobilne i moduły backendowe konieczne do utrzymania i rozwoju w ramach kolejnej fazy projektu):

1) pakiet aplikacyjno-narzędziowy pn.: portal organizatora, zawierający m.in. następujące funkcjonalności bazy danych oraz narzędzia analityczne:

a) przypisywanie ról użytkownikom portalu organizatora/administratora oraz na tej podstawie umożliwienie właściwej rejestracji, logowania, resetu hasła użytkowników;

b) import plików GTFS oraz NeTEx;

c) generowanie i eksport plików NeTEx na podstawie danych transportowych zgromadzonych w bazie;

d) wyznaczanie i prezentacja statystyk dotyczących danych w bazie;

e) wyszukiwanie w bazie danych: linii, rozkładów jazdy, przystanków spełniających zadane kryteria i wyznaczanie dla nich czasu oczekiwania, wartości wskaźników synchronizacji sieci transportowej oraz modelowanie zoptymalizowanego rozkładu jazdy;

f) umożliwienie samodzielnej edycji danych transportowych oraz także przesyłania danych transportowych do bazy danych o przystankach, liniach, rozkładach jazdy itd. za pomocą interfejsu aplikacji (API);

g) reguły automatycznego, periodycznego importu dostępnych danych ze źródeł zewnętrznych do bazy danych portalu organizatora;

h) reguły przetwarzania dostępnych dynamicznych danych transportowych;

i) wyświetlanie organizatorom publicznego transportu zbiorowego za pomocą dedykowanej aplikacji: informacji o bieżących pozycjach pojazdów, informacji wyświetlanych na tablicach informacyjnych znajdujących się na przystankach;

2) pakiet aplikacyjno-narzędziowy pn.: portal pasażera, zawierający m.in. następujące komponenty:

a) moduł integrujący oprogramowanie OpenTripPlanner z interfejsem użytkownika, bazą danych o przystankach, liniach komunikacyjnych, rozkładach jazdy itd.;

b) aplikacje smartfonowe oraz interfejs www realizujące funkcje informacyjne planera podróży;

c) narzędzia integracji aplikacji smartfonowej portalu pasażera z istniejącą kartą turysty;

3) pakiet aplikacyjno-sprzętowy umożliwiający lokalizację pasażera w pobliżu przystanku z wykorzystaniem technologii Bluetooth, w tym przede wszystkim:

a) prototypy modułu i obudowy do modułu;

b) oprogramowanie wbudowane (embedded software) dla modułu umożliwiającego zlokalizowanie pasażera w pobliżu przystanku;

c) moduł aplikacji mobilnej, umożliwiający zlokalizowanie pasażera w pobliżu przystanku, współpracujący z aplikacją mobilną portalu pasażera.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania testowe / Waga: 80
Cena - Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, wyrażającego się w realizacji modułu integracji z portalem sprzedażowym Stena Line oraz Blekingetrafiken, umożliwiającego dostęp do biletów Stena Line oraz Blekingetrafiken w aplikacji pasażera.

2. Funkcjonalności modułu powinny zapewnić pasażerowi pozyskanie informacji o zakupionych przez siebie biletach – bezpośrednio w aplikacji pasażera.

3. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dostępu do danych z systemów zewnętrznych, tj. Stena Line i Blekingetrafiken.

4. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie uruchomione nie później niż 25 września 2020 r., a przedmiot tego zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie realizacji zamówienia podstawowego: do 24 listopada 2020 r. wraz ze zobowiązaniem Wykonawcy do wystawienia i dostarczenia Zamawiającemu poprawnej faktury VAT w tym terminie;

5. Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia w ramach prawa opcji wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie o wysokości wskazanej w ofercie.

6. Do zamówienia w ramach prawa opcji stosuje się dokładnie te same warunki umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, jak dla zamówienia podstawowego.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane z Projektu Interconnect (nr umowy: STHB.03.01.00-SE-0076/16-00).

II.2.14)Informacje dodatkowe

9Baza danych, jej struktura i funkcjonalności opierają się o doświadczenia z wdrożenia Chouette, na temat którego informacje dostępne są pod adresem: http://www.chouette.mobi/.

Pozostałem zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zwarte są w SIWZ i Załącznikach, gdyż ze względu na ograniczoną liczbę znaków jakie można ująć, nie mam możliwości przedstawić wszystkich informacji w ogłoszenia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą jednolitego dokumentu zamówienia.

1) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

5) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.).

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ust.1 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć: wypełniony jednolity europejski dokumentu zamówienia – według Załącznika nr 5 do SIWZ (plik w rozszerzeniu .xml)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej:

— projekt zakończony poprawnym wdrożeniem i dotyczący oprogramowania do zarządzania publicznym transportem zbiorowym w zakresie: albo tworzenia i zmian rozkładów jazdy albo planowania podróży przez pasażera,

Oraz

— projekt zakończony poprawnym wdrożeniem (na poziomie gotowości technologicznej TRL nie mniejszej niż 7, tj. co najmniej zakończony demonstracją prototypu systemu w środowisku operacyjnym) i dotyczący zaprojektowania i wytworzenia kompletu: urządzenia BLE beacon i współpracującej z nim aplikacji mobilnej (platforma iOS) – o dowolnej tematyce i zastosowaniu, stworzonej dla średniego lub dużego przedsiębiorcy (zgodnie z definicją określoną w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców),

Oba powyższe warunki mogą być przez Wykonawcę spełnione albo w ramach jednego projektu łącznie albo w ramach odrębnych projektów.

b) Skieruje do pełnienia niżej wymienionych funkcji przy realizacji zamówienia, następujące osoby spełniające wymagania:

— architekt oprogramowania legitymujący się co najmniej 10 letnim doświadczeniem w bieżącej weryfikacji i akceptacji technicznych decyzji zespołu programistycznego związanych z rozwojem produktu, w dobieraniu technologii, projektowaniu rozwiązań, weryfikacji jakość kodu i usługi i pełnieniu nadzoru nad pracami pozostałych członków zespołu programistów oraz w przygotowywaniu dokumentacji i raportów z prac,

— programista back-end legitymujący się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w tworzeniu kodu w języku Java 8, w tworzeniu skryptów Bash, w tworzeniu i korzystaniu z bazy danych PostgreSQL 11+ i korzystaniu z narzędzia Maven 3, posiadający doświadczenie w konfiguracji serwerów i serwisów w chmurze obliczeniowej Azure,

— programista aplikacji webowych legitymujący się co najmniej 1 rokiem doświadczenia zawodowego w tworzeniu kodu w językach JavaScript i Typescript, korzystających z biblioteki React oraz środowiska Node.js,

— programista aplikacji mobilnych legitymujący się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w tworzeniu natywnych aplikacji mobilnych na platformę Android w językach Java i Kotlin,

— programista aplikacji mobilnych legitymujący się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w tworzeniu natywnych aplikacji mobilnych na platformę iOS w języku Swift,

— projektant UI (user interface) legitymujący się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w tworzeniu interfejsu użytkownika, w tym w budowaniu języka komunikacji, przygotowywaniu struktur stron, menu, rozkładu treści, opracowaniu szat graficznych, optymalizacji narzędzi komunikacji z użytkownikiem, itp.,

— projektant UX (user experience) legitymujący się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w badaniu opinii i oczekiwań użytkowników, identyfikacji i właściwej parametryzacji rozwiązań wpływających na pozytywny odbiór produktów przez użytkownika (m.in. przejrzystość układu elementów, zawartość serwisów, szybkość, funkcjonalność), przygotowywaniu dokumentacji i raportów z prac,

— programista oprogramowania wbudowanego, legitymujący się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu i implementacji oprogramowania wbudowanego w języku C dla urządzeń typu Internet of Things (IoT),

— projektant układów w komunikacji bezprzewodowej, legitymujący się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w projektowaniu i analizie systemu oraz jego składników na różnych poziomach architektury: całości sieci, podsystemów, układów elektronicznych, elementów oraz struktury PCB i półprzewodników, budowania prototypów i potwierdzania wykonalności technicznej.

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć:

wypełniony jednolity europejski dokumentu zamówienia – według Załącznika nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu .xml)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1) wykaz usług – według wzoru Załącznika nr 9 do SIWZ – wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru na Złącznika nr 10 do SIWZ.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – przykład zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ust .1 ustawy Pzp. W związku z powyższym w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa także jednolity europejski dokument zamówienia – dotyczące tych podmiotów.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 6 powyżej.

7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia – dotyczące tych podwykonawców.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wyk...

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza składania ofert platformazakupowa.pl dostępnego Profilu Nabywcy Zamawiającego na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/355154

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości: 3 000 PLN (trzy tysiące złotych).

2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej:

1) pkt 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i pkt 2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2020