Доставки - 281939-2019

18/06/2019    S115    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба

2019/S 115-281939

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Аврамов
Електронна поща: k.avramov@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://eea.government.bg

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/52

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/52
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на стъклария, консумативи и други материали

II.1.2)Основен CPV код
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Във връзка с необходимостта от обезпечаване работата на лабораториите в ИАОС, гарантиране достоверността на получените резултати и проведените изпитвания на компонентите на околната среда в съответствие с изискванията за качеството съгласно стандарт БДС EN ISO/UEC 17025 е необходимо обявяването на обществена поръчка с предмет „Доставка на стъклария, консумативи и други материали“.

Целта на планираната поръчка е в рамките на 24 месеца да бъдат осигурени необходимите консумативи и стъклария за извършване на изпитвания и измервания на извадки от компоненти на околната среда във връзка с утвърдените мониторингови програми, сигнали за замърсяване, констатирани превишения на стойностите на определени характеристики, допълнителни възлагания от страна на РИОСВ, БД, МОСВ, други държавни институции, както и външни клиенти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Адаптори и кранове

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 1 „Адаптори и кранове“:

1.1. Адаптор (стъклен), cone to socket, socket 29/32 cone19/26.

1.2. Адаптор (стъклен), cone to socket, socket 29/32 cone14/23.

1.3. Адаптор за Drechsler, NS 29/32; h1=180 mm; h2=50 mm; d=8 mm; L=40 mm.

1.4. Тефлонов (PTFE) прав кран с диаметър на отвора на рамото 4 мм, дължина на рамото около 20 мм.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Бехерови чаши, блюда, ерленмайерови колби, кристализатори

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 2 Бехерови чаши, блюда, ерленмайерови колби, кристализатори

2.1. Бехерови чаши ниска форма град., 10мл

2.2. Бехерови чаши ниска форма град., 25мл

2.3. Бехерови чаши ниска форма, град., 50мл

2.4. Бехерови чаши ниска форма, град., 100мл

2.5. Бехерови чаши ниска форма град., 150мл

2.6. Бехерови чаши ниска форма, град., 250мл

2.7. Бехерови чаши ниска форма, град., 400мл

2.8. Бехерови чаши ниска форма, град., 600мл

2.9. Бехерови чаши ниска форма, град., 800мл

2.10. Бехерови чаши ниска форма, град., 1000 мл

2.11. Бехерови чаши ниска форма, град., 2000 мл

2.12. Бехерови чаши висока форма град., 25мл

2.13. Бехерови чаши висока форма град., 50мл

2.14. Бехерови чаши висока форма, град., 100мл

2.15. Бехерови чаши висока форма град., 150мл

2.16. Бехерови чаши висока форма град., 250мл

2.17. Бехерови чаши висока форма град., 400мл

2.18. Бехерови чаши висока форма, град., 1000мл

2.19. Бехерови чаши РР, със синя градуировка, 25мл

2.20. Бехерови чаши РР, със синя градуировка, 50мл

2.21. Бехерови чаши РР, със синя градуировка, 100мл

2.22. Бехерови чаши РР, с дръжка, със синя градуировка, 1000мл

2.23. Бехерови чаши РР, с дръжка, със синя градуировка, 2000 мл

2.24. Бехерови чаши РР, с дръжка, със синя градуировка, 5000 мл

2.25. Блюдо стъклено с плоско дъно и улей–ф 80мм, h 45мм, обем 90мл

2.26. Блюдо стъклено с плоско дъно и улей–ф 95мм, h 55мм, обем 170мл

2.27. Ерленмайерови колби, град. с шлиф 29/32, със стъклени запушалки 100мл

2.28. Ерленмайерови колби, град. с шлиф 29/32, със стъклени запушалки 200мл

2.29. Ерленмайерови колби, град. с шлиф 29/32, със стъклена запушалка 300мл

2.30. Ерленмайерови колби, град. с шлиф 29/32, със стъклена запушалка 500мл

2.31. Ерленмайерови колби т.г., без шлиф, 250мл

2.32. Ерленмайерови колби ш.г., без шлиф, 100мл

2.33. Ерленмайерови колби ш.г., без шлиф, 250мл

2.34. Ерленмайерови колби ш.г., без шлиф, 300мл

2.35. Ерленмайерови колби, борсиликатно стъкло, GL25, градуирани с капачки на винт, 100 мл

2.36. Кристализатор с улей, стъклен с равно дъно ф 50мм, h 30мм, обем 40 мл

2.37. Кристализатор с улей, стъклен с равно дъно ф 80мм, h 45мм, обем 150 мл

2.38. Кристализатор с улей, стъклен с равно дъно ф 95мм, h 55мм, обем 300 мл

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Колби

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 3 Колби

3.1. Крушовидни колби с шлиф 19/26, 25мл

3.2. Крушовидни колби с шлиф 19/26, 50мл

3.3. Крушовидни колби с шлиф 19/26, 100мл

3.4. Крушовидни колби с шлиф 19/26, 250мл

3.5. Колба облодънна за дестилация с шлиф NS 29/32, 100мл

3.6. Колба обла с плоско дъно с шлиф NS 29/32, 250мл

3.7. Колба облодънна за дестилация с шлиф NS 29/32, 500мл

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Бюрети

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 4 Бюрети

4.1. Бюрета стъклена с извит стъклен кран, клас АS, 25 мл

4.2. Бюрета стъклена с извит стъклен кран, клас АS, 50 мл

4.3. Бюрета стъклена автоматична с междинен тефлонов кран, 25 мл, клас АS и шише светло стъкло от 2 литра

4.4. Бюрета стъклена автоматична с междинен тефлонов кран, 50 мл, клас АS и шише светло стъкло от 2 литра

4.5. Бюрета (тъмно стъкло) автоматична с тефлонов кран, с междинен кран, 50 мл, клас АS и шише тъмно стъкло от 2 литра

4.6. Бюрета дигитална-50ml, с включени три броя адаптори за различни видове бутилки

4.7. Микробюрета с резервоар, страничен тефлонов кран и стойка, 5мл, клас АS

4.8. Микро бюрета с извит стъклен кран, синя градуировка и стойка, деление 0,02, обем 10мл, клас АS

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 26 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Епруветки

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 5 Епруветки

5.1. Епруветки градуирани 10 мл с шлиф 12/21, със запушалки 10бр/оп

5.2. Епруветки центрофужни, РР с капачка на винт с конусовидно уплътнение, основа и синя градуировка 15мл, 10бр./оп.

5.3. Епруветки центрофужни, РР с капачка на винт с конусовидно уплътнение, основа и синя градуировка 50мл, 10бр./оп.

5.4. Епруветки с капаче центрофужни, полипропиленови, обем 1.5 мл, свободни от РНаза, ДНаза, издържащи минимум 20 мин 20 000 rcf, IVD, 500 бр/оп.

5.5. Епруветки с капаче центрофужни,полипропиленови, обем 2 мл, свободни от РНаза, ДНаза, ДНК и пироген, издържащи минимум 20 мин при 20 000 rcf,IVD, 500 бр/оп.

5.6. Центрофужни епруветки от полипропилен с капачка на винт, стерилни, градуирани, с конусовидно дъно, без основа, обем 15 мл, за диагностични цели (IVD маркирани), 500 броя/оп.

5.7. Центрофужни епруветки от полипропилен с капачка на винт, стерилни, градуирани, с конусовидно дъно, без основа, обем 50 мл, IVD, опаковка 500 броя/оп.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Запушалки и капачки

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 6 Запушалки и капачки

6.1. Запушалки стъклени NS 10/19,брой

6.2. Запушалки стъклени NS 12/21, брой

6.3. Запушалки стъклени NS 14/23, брой

6.4. Запушалки стъклени NS 19/26, брой

6.5. Запушалки стъклени NS 24/29, брой

6.6. Запушалки стъклени NS 29/32, брой

6.7. Капачки РВТ (червени за висока температура) с тефлоново уплътнение за отвор GL45 + пръстени

6.8. Капачки PE/PP DIN 55, 100бр./оп.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи и материали

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 7 Консумативи и материали

7.1. Магнитни бъркалки (stirers) PTFE 25х8 мм, 10бр./оп.

7.2. рН-индикатор ролков универсален рН от 1 до 14, ролкa

7.3. Ексикатор с вътрешен диаметър 250мм, с отвор, кранче и порцеланова плоча 240мм

7.4. Кювети кварцови -10мм с капачета, 2 бр./компл.

7.5. Кювети кварцови - 20мм, с капачета, 2 бр./компл

7.6. Кювети кварцови -50мм, с капачета, 2 бр./компл.

7.7. Кювети, стъклени -10мм, с капачета, 2 бр./компл.

7.8. Лопатка за пробонабиране, РЕ-НD, обем 500мл, дължина 350мм, 6бр/оп.

7.9. Лопатка за пробонабиране, метална, дължина на загребващата част 150 -160мм, ширина на загребващата част 80 -90мм,дължина на дръжката 80-100мм

7.10. Ладийки РS за теглене-44 -46мм х 44-46мм х 6-7мм, 500 бр/ опаковка

7.11. Ладийки РS за теглене-75-85мм х 75-85мм х 20-25 мм, 500 бр/ опаковка

7.12. Пинсети метални, дълги 250мм

7.13. Пинсети пластмасови с тънко връхче, 250мм

7.14. Пръскалки пластмасови, 250мл

7.15. Пръскалки пластмасови, 500мл

7.16. Стъклени бъркалки, плътни 300мм х 6мм

7.17. Статив метален с дължина на 90 -100 см, в комплект с държачи 2 броя с ? 100 и 1 брой с ? 70 и муфи за закрепване

7.18. Тегловни лъжички от РР, обем 5мл, дължина 80мм, 12бр./оп.

7.19. Щипци

7.20. Щипци за хладник комплект с муфи

7.21. Щипци стоманени за тигли за муфелна пещ, дължина 30см

7.22. Шпатула метална Дригалски около 165 мм

7.23. Шпатула стъклена Дригалски около 150 мм

7.24. Шпатула двойна (пластмасова лъжичка/лопатка)-210мм

7.25. Шпатула метална двойна от едната страна с лъжичка, от другата плоска, нръждаема стомана, устойчива на химикали и темпрература, 185мм, D на лъжичката 5 мм, 5 бр./оп.

7.26. Шпатула PTFE покритие, с лъжичка-лопатка 210мм

7.27. Холдери поликарбонатни за филтри, ? 25mm, 12 бр./оп.

7.28. Целулозни патрони за Сокслет екстракция с размери 25х80 мм, 25бр./опаковка

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 36 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хроматографски колонки

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 8 Хроматографски колонки

8.1. Колонка хроматографска за пречистване- стъклена, без фрит, резервоар, 10мм х 300мм.

8.2. Колонка хроматографска за пречистване- стъклена, с фрит, резервоар, 20мм х 400мм.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мерителна стъклария

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 9 Мерителна стъклария

9.1. Мерителни колби, шлиф 10/19, клас А, с РЕ запушалка, 5мл

9.2. Мерителни колби, шлиф 10/19, клас А, с РЕ запушалка, 10мл

9.3. Мерителни колби, шлиф 10/19, клас А, със стъклена запушалка, 25мл

9.4. Мерителни колби, шлиф 12/21, клас А, със стъклена запушалка, 50мл

9.5. Мерителни колби, шлиф 12/21, клас А, със стъклена запушалка, 100 мл

9.6. Мерителни колби, шлиф 14/23, клас А, със стъклена запушалка, 250 мл

9.7. Мерителни колби, шлиф 19/26, клас А, със стъклена запушалка, 500 мл

9.8. Мерителни колби, шлиф 24/29, клас А, със стъклена запушалка, 1000 мл

9.9. Мерителни колби, шлиф 29/32, клас А, със стъклена запушалка, 2000мл

9.10. Мерителни колби, шлиф, тъмно стъкло, клас А, с PE запушалки, 50мл

9.11. Мерителни колби, шлиф, тъмно стъкло, клас А, с PE запушалки, 500мл

9.12. Мерителни колби, шлиф, тъмно стъкло клас А, с PE запушалки, 1000мл

9.13. Мерителни колби от РР или РМР, клас А, със запушалки, 50 мл.

9.14. Мерителни колби от РР или РМР, клас А, със запушалки, 100мл

9.15. Пипети "Фол" кл.АS, външен диаметър на гърло 5-7 мм- 1мл

9.16. Пипети "Фол" кл.АS, външен диаметър на гърло 5-7 мм-2 мл

9.17. Пипети "Фол" кл.АS, външен диаметър на гърло 5-7 мм-5мл

9.18. Пипети "Фол" кл.АS, външен диаметър на гърло 5-7 мм-10мл

9.19. Пипети "Фол" кл.АS, външен диаметър на гърло 5-7 мм-15мл

9.20. Пипети "Фол" кл.АS, външен диаметър на гърло 5-7 мм-20 мл

9.21. Пипети "Фол" кл.АS, външен диаметър на гърло 5-7 мм-25 мл

9.22. Пипети "Фол" кл.АS, външен диаметър на гърло 5-7 мм-50 мл

9.23. Пипети "Фол" кл.АS, външен диаметър на гърло 5-7 мм, 100мл

9.24. Пипети "Резила", кл.А - 1 мл

9.25. Пипети "Резила", кл.А - 2 мл

9.26. Пипети "Резила", кл.А - 5 мл

9.27. Пипети "Резила", кл.А - 10 мл

9.28. Цилиндър със стъклена основа, градуиран, клас А, 10мл

9.29. Цилиндър със стъклена основа, градуиран, клас А, 25мл

9.30. Цилиндър със стъклена основа, градуиран, клас А, 50мл

9.31. Цилиндър със стъклена основа, градуиран, клас А, 100мл

9.32. Цилиндър със стъклена основа, градуиран, клас А, 250мл

9.33. Цилиндър със стъклена основа, градуиран, клас А, 500мл

9.34. Цилиндър със стъклена основа, градуиран, клас А, 1000мл

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Делителни фунии

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 10 Делителни фунии

10.1. Делителна фуния -конична, градуирана, с шлиф 19/26, с PTFE кран и РЕ/РР запушалка, 100мл

10.2. Делителна фуния- конична, градуирана, с шлиф 29/32, с РЕ/РР запушалка и PTFE кран, 250 мл

10.3. Делителна фуния -конична, градуирана, с шлиф 29/32, с РЕ/РР запушалка и PTFE кран, 500мл

10.4. Делителна фуния -конична, градуирана, с шлиф 29/32, с РЕ/РР запушалка и PTFE кран, 1000мл

10.5. Делителна фуния -конична, градуирана, с шлиф 29/32, с РЕ/РР запушалка и PTFE кран, 2000мл

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сита

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 11 Сита

11.1. Сита метални с диаметър 20 см, височина 50 мм, диаметър на отворите 0,063мм

11.2. Сита -метални с диаметър 20 см, височина 50 мм, диаметър на отворите 0,125мм

11.3. Сита - метални с диаметър 20 см, височина 50 мм, диаметър на отворите 0,25 мм

11.4. Сита -метални с диаметър 20 см, височина 50 мм, диаметър на отворите 1мм

11.5. Сита -метални с диаметър 20 см, височина 50 мм, диаметър на отворите 1,4 мм

11.6. Сита - метални с диаметър 20 см, височина 50 мм, диаметър на отворите 2 мм.

11.7. Сита - метални с диаметър 20 см, височина 50 мм,с диаметър на отворите 4мм

11.8. Сита - метални с 20 см, височина 50 мм, диаметър на отворите 8 мм

11.9. Сита - метални с 20 см, височина 50 мм, диаметър на отворите 0,5 мм

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за апарат Real-time PCR -Еxicycler 96 Bioneer

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 12 Консумативи за апарат Real-time PCR -Еxicycler 96 Bioneer

12.1. Фолио с висока оптична пропускливост, за 96 ямкови плаки, самозалепващо, съвместимо с Real-time PCR апарат Еxicycler 96 Bioneer, размери 76,2х133,4мм, 100 бр/оп.

12.2. Плаки за 96 - ямков Quantitative Real-time PCR апарат Еxicycler 96 Bioneer, с периферия и странична висяща част (semi-skirted), свободни от РНаза и ДНаза, 25 бр/оп.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за апарат Real-Time PCR - Applied Biosystems StepOne Real-Time

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 13 Консумативи за апарат Real-Time PCR - Applied Biosystems StepOne Real-Time

13.1. Фолио оптичнопропускливо самозалепващо за 48 - ямкови плаки за Real-Time PCR, свободно от РНаза, ДНаза и ДНК, съвместимо с парат Applied Biosystems StepOne Real-Time, 25 бр./оп.

13.2. Плаки за Real Time PCR 48-ямкови високочувствителни оптичнопропускливи, обем на ямката 0,1 мл, с периферия и странична висяща част (semi-skirted), съвместими с апарат Applied Biosystems Step One Real-Time, свободни от РНаза, ДНаза и ДНК, 20 бр/оп.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стерилни пликчета за вземане на проби

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 14 Стерилни пликчета за вземане на проби

14.1. Пликчета за вземане на проби, стерилни, материал LDPE, двойно залепващи с метална нишка, с място за надпис, обем 1650 мл., опаковка 500 бр./oп.

14.2. Пликчета за вземане на проби, стерилни, материал LDPE, двойно залепващи с метална нишка, с място за надпис, обем 540 мл., 500 бр./оп.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изделия от порцелан

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 15 Изделия от порцелан

15.1. Блюда порцеланови, ф 100мм h 20мм обем 100мл

15.2. Блюда облодънни, порцеланови ф 125мм h 50мм обем 250мл

15.3. Тигел порцеланов d 40 h 49

15.4. Тигел порцеланов d 50 h 40

15.5. Тигел порцеланов d 70 h 48

15.6. Хаван порцеланов с пестик, ф115мм, височина 68мм, обем 300мл

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дозатори

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 16 Дозатори

16.1. Дозатор вариабилен /диспенсер/ 0.5-2.5 мл, в комплект с различни по размери адаптори за бутилки

16.2. Дозатор вариабилен /диспенсер/ киселинно устойчив (за солна и азотна киселина) 1-10 мл, в комплект с различни по размери адаптори за бутилки

16.3. Дозатор вариабилен /диспенсер/, киселинно устойчив (за солна и азотна киселина) и устойчив на органични разтворители, 10 - 100 мл, в комплект с различни по размери адаптори за бутилки

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за филтруване

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 17 Консумативи за филтруване

17.1. Филтри мембранни MCE (микс от целулозни естери), ? 25мм, размер на порите 0,45μm, 100бр./ оп.

17.2. Филтър спринцовъчен от РP, с ?25-35мм, размер на порите 0,45μm, мембрана от PTFE, хидрофилни,100 бр./оп.

17.3. "Спринцовка, съвместима със спринцовъчни филтри за еднократна употреба, материал PP/PE, двукомпонентна, неизтриваща се черна градуировка, Luer-lock tip, 20 мл, 100броя/оп

"

17.4. Филтри мембранни MCE (микс от целулозни естери), стерилни, с черна мрежа, с размер на порите - 0,45μm, ? 47mm, 100бр./оп

17.5. Филтри мембранни MCE (микс от целулозни естери) с размер на порите - 0,45μm, ? 47mm, 100бр./оп.

17.6. Филтри мембранни PTFE с размер на порите 0,45?m, ? 47mm, хидрофилни,100 бр.опак.

17.7. Филтър стъклено влакнест ? 25мм, размер на порите 0.45?м,(за ААS) 100бр./ оп.

17.8. Филтър стъклено влакнест, ? 47мм, маса на единица площ 50g/m? - 100 g/m?, 100бр./ оп. (в съответствие с БДС EN 872)

17.9. Филтър стъклено влакнест, ? 55 мм, маса на единица площ 50g/m? - 100 g/m?, 100бр./ оп. (в съответствие с БДС EN 872)

17.10. Филтър стъклено влакнест ? 50 мм, размер на порите 1?м, 100бр./ оп.

17.11. Филтри регенeрирана целулоза, размер 0,2μm, d-47mm, 50бр./ оп.

17.12. Филтърна хартия на листа 80g/m2, 10 -12 kg пакет

17.13. Филтърна хартия синя лента за количествен анализ ?90мм, 100бр./оп.

17.14. Филтърна хартия синя лента за количествен анализ ?125мм, 100бр.оп.

17.15. Филтърна хартия синя лента за количествен анализ ?150мм, 100бр./оп.

17.16. Филтърна хартия синя лента за количествен анализ ?185мм, 100бр./оп.

17.17. Безфосфорна филтрна хартия с ?125mm, 75 g/m2, бавна филтрация, 100бр./оп.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за йонхроматографска система Metrohm

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 18 Консумативи за йонхроматографска система Metrohm

18.1. Eпруветки за проба РР, обем 11мл, дължина 108мм, външен диаметър 16мм -2000бр./оп в комплект с капачки с перфорация (2000бр/оп.)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за дестилационна апаратура на Hach с нагревателен блок модел LT200 и пипета Hach

Обособена позиция №: 19
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 19 Консумативи за дестилационна апаратура на Hach с нагревателен блок модел LT200 и пипета Hach

19.1. Комплект тръбички, капачки и мембрани, предназначени за дестилация и определяне на общи цианиди, 100бр. /оп. съвместими с дестилационна апаратура на Hach с нагревателен блок модел LT200

19.2. Накрайници за пипети Hach с обем 1-10 ml, 100бр/ оп.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изделия от стъкло

Обособена позиция №: 20
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 20 Изделия от стъкло

20.1. Тегловни стъкла d.50, h 30

20.2. Тегловни стъкла d.40, h 80

20.3. Термометър лабораторен, деление 0.1?С, обхват от -20?С до +50?С

20.4. Термометър лабораторен, деление 0.5?С, обхват от -10?С до +100?С

20.5. Тигел, синтерован, стъклен с порьозност 4 и обем 30мл

20.6. Шише за определяне на БПК – бутилка Карлсруе с 60мм стъклена капачка на шлиф 250-300мл, 10 бр./оп.

20.7. Петри -стъклено 60х15

20.8. Петри -стъклено 80х15

20.9. Петри - стъклено 100х15

20.10. Петри -стъклено 100х20

20.11. Петри -стъклено 150х25

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 31 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за газовахроматография

Обособена позиция №: 21
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 21 Консумативи за газовахроматография

21.1. Връхчета(капиляри) и бутала (Capillaries and piston) за пипета Microman Gilson M25, 200бр./кутия

21.2. Връхчета(капиляри) и бутала (Capillaries and piston) за пипета Microman Gilson M50, 200бр./кутия

21.3. Връхчета(капиляри) и бутала (Capillaries and piston) за пипета Microman Gilson M250, 200бр./кутия

21.4. Пастьор пипета-стъклена, дълга форма, 225-230мм, 250 бр./кутия

21.5. Пастьор пипета-стъклена, къса форма, 145-150мм, 250 бр./кутия

21.6. Гутатори за пастьор пипети 100бр/опаковка

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пластмасови бутилки и банки

Обособена позиция №: 22
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 22 Пластмасови бутилки и банки

22.1. Пластмасови кръгли банки, с широко гърло и диаметър на гърлото 30 -40мм, с капачки на винт, 100мл

22.2. Пластмасови кръгли банки, с широко гърло и диаметър на гърлото 70-90мм, с капачки на винт, 1000мл

22.3. Пластмасови квадратни банки, с широко гърло и диаметър на гърлото 40-60мм, 250мл

22.4. Пластмасови бутилки с капачки на винт с диаметър на гърлото около18- 20мм, 250мл

22.5. Пластмасови бутилки с капачки на винт с диаметър на гърлото около 20мм, 500мл

22.6. Пластмасови бутилки с капачки на винт с диаметър на гърлото около 20мм, 1000 мл

22.7. Бутилки от РР, с широко гърло, автоклавируеми, 500 мл

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стъклени бутилки и банки

Обособена позиция №: 23
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 23 Стъклени бутилки и банки

23.1. Стъклени банки тъмни, с широко гърло, с капачка на винт, 100мл

23.2. Стъклени банки тъмни, с широко гърло, с капачка на винт, 500мл

23.3. Стъклени тъмни бутилки с тясно гърло, с thread GL 22, капачки на винт, 100мл

23.4. Стъклени тъмни бутилки с тясно гърло, thread GL 25, капачки на винт, 500мл

23.5. Стъклени тъмни бутилки с тясно гърло, с thread GL 28, капачки на винт, 1000мл

23.6. Стъклени светли бутилки градуирани с thread GL 45, капачки на винт и тефлоново уплътнение, капачките да могат да се стерилизират при 200 ?С, 100мл

23.7. Стъклена светла бутилка градуирана с thread GL 45, капачка на винт и тефлоново уплътнение, 500мл

23.8. Стъклена светла бутилка градуирана с thread GL 45, капачка на винт и тефлоново уплътнение, 1000 мл

23.9. Стъклена светла бутилка градуирана с thread GL 45, капачка на винт и тефлоново уплътнение, 2000 мл

23.10. Стъклени тъмни бутилки градуирани с thread GL 45, капачки на винт и тефлоново уплътнение, 100мл

23.11. Стъклени тъмни бутилки градуирани с thread GL 45, капачки на винт и тефлоново уплътнение, 250мл

23.12. Стъклени тъмни бутилки градуирани с thread GL 45, капачки на винт и тефлоново уплътнение, 1000мл

23.13. Стъклена тъмна бутилка градуирана с thread GL 45, капачка на винт и тефлоново уплътнение, 2000 мл

23.14. Бутилки тъмни от борсиликатно стъкло, 500 мл с капачки на винт и PTFE покритие

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 54 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Накрайници за автоматични пипети Eppendorf

Обособена позиция №: 24
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 24 Накрайници за автоматични пипети Eppendorf

24.1. Накрайници с обем 1-10 ml, с дължина 243мм, 200бр/ оп.

24.2. Накрайници с обем 1-10 ml, с дължина 165мм, 200бр/ оп.

24.3. Накрайници maxitip за пипети Eppendorf-Varitip S, с обем от 1-10 ml, 200бр/ оп.

24.4. Накрайници с обем 0,5-20μl, с дължина 46мм, 1000бр/оп.

24.5. Накрайници с обем 2-200μl, 1000бр/оп.

24.6. Накрайници с обем 50- 1000μl, 1000 бр/ оп.

24.7. Накрайници /широки /, с обем от 100- 5000 μl, 500бр./оп.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Накрайници за автоматични пипети BRAND

Обособена позиция №: 25
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 25 Накрайници за автоматични пипети BRAND

25.1. Накрайници за пипети BRAND Transferpette, с обем 0,5-5ml, 200 бр / оп.

25.2. Накрайници за пипети BRAND Transferpette, с обем 100-1000μl, 1000бр./ оп.

25.3. Накрайници за автоматични пипети BRAND Transferpette S, обем 0, 5-10 ?L, стерилни, с филтър, свободни от ендотоксини, свободни от ДНК, РНаза и АТФ, маркирани при 2 и 10 ?L, опаковка от 10 кутии Х 96 бр. накрайника в кутия

25.4. Накрайници за автоматични пипети BRAND Transferpette S, обем 5-100 ?L, стерилни, с филтър, свободни от ендотоксини, свободни от ДНК, РНаза и АТФ, маркирани при 50 и 100 ?L, опаковка от 10 кутии Х 96 бр. накрайника в кутия

25.5. Накрайници за автоматични пипети BRAND Transferpette S, обем 100-1000 ?L, стерилни, с филтър, свободни от ендотоксини, свободни от ДНК, РНаза и АТФ, маркирани при 250, 500 и 1000 ?L, опаковка от 10 кутии Х 96 бр. накрайника в кутия

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Накрайници за автоматични пипети VWR

Обособена позиция №: 26
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 26 Накрайници за автоматични пипети VWR

26.1. Накрайници стерилни,градуирани, с филтър, свободни от РНаза, Дназа, ДНК и пироген, с обем 0.5-10 μL,XL размер,мах..обем 20 μL, опаковка от 10 кутии Х 96 бр. накрайника в кутия

26.2. Накрайници стерилни,градуирани, с филтър, свободни от РНаза, Дназа, ДНК и пироген, с обем 1-200 μL, опаковка от 10 кутии Х 96 бр. накрайника в кутия

26.3. Накрайници стерилни,градуирани, с филтър, свободни от РНаза, Дназа, ДНК и пироген, с обем 100-1000 μL, опаковка от 10 кутии Х 96 бр. накрайника в кутия

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Накрайници за автоматични пипети VOLAC Ultra

Обособена позиция №: 27
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 27 Накрайници за автоматични пипети VOLAC Ultra

27.1 Накрайници за пипети модел R 680/E, 100 - 1000 μl, min. 100 Бр. в опаковка

27.2 Накрайници за пипети модел R 680/F, 500 - 5000 μl, min. 100 Бр. в опаковка

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Спринцовки от РР/РЕ

Обособена позиция №: 28
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 28 Спринцовки от РР/РЕ

28.1. Спринцовки РР/РЕ, двукомпонентна, 50 мл Luer Lock tip, 100броя/опаковка

28.2. Спринцовка разграфена стерилна от PP или PE, бутало от РР, двукомпонентна 10 мл, Luer-lock tip, 100 броя/опаковка

28.3. Спринцовка разграфена стерилна от PP или PE, бутало от РР, двукомпонентна 20 мл, Luer-lock tip, 100 броя/опаковка

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Средства за филтруване

Обособена позиция №: 29
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33790000 Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ 29 Средства за филтруване

29.1. Шише стъклено смукателно(тип ерленмайер), 500 мл

29.2. Шише стъклено смукателно(тип ерленмайер), 1000 мл

29.3. Филтрувална система (2л шише, държач за филтър, щипка, фуния ?47мм и обем 250мл, стъклен фрит

29.4. Фунии стъклени d=40мм; дължина на опашката /удължението/-40мм; вътрешен диаметър нa опашката 5мм; наклон 60o

29.5. Фунии стъклени d =50мм; дължина на опашката /удължението/-50мм; наклон 60o

29.6. Фунии стъклени d70мм; дължина на опашката /удължението/-70мм; вътрешен диаметър на опашката 5мм; наклон 60o

29.7. Фунии стъклени d100мм; дължина на опашката /удължението/-100мм; вътрешен диаметър на опашката 11мм; наклон 60o

29.8. Фунии стъклени d150мм; дължина на опашката /удължението/-150мм; вътрешен диаметър на опашката 16мм; наклон 60o

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисквания за дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата поне 1 (една) доставка, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на доставки от областта на предмета на поръчката.

Под „доставка с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка на консумативи, стъклария и материали за лабораторни цели и апаратура.

Доказване на критерия за подбор „Изисквания за дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“:

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно в част IV, раздел В, точка 1б.

Изисквания за системи за управление на качеството.

Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП участникът следва да прилага системи за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент за доставка на консумативи, стъклария и материали за лабораторни цели и апаратура.

Доказване на критерия за подбор „Изисквания за системи за управление на качеството“:

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно в част IV, раздел Г.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Документи за удостоверяване на критерий „дейности с предмет и обем, сходни или идентични с предмета на поръчката“.

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (по образец на възложителя), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Документи за удостоверяване на критерий „Системи за управление на качеството“.

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент в срока на неговата валидност.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение е 5 (пет) на 100 от стойността на договора. Условията за гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор към документацията за участие.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/07/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/07/2019
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.

Основания за отстраняване по националното законодателство:

1. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.

2. На основание чл.4, т.23, вр. с чл.14 и чл.17, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.

3. Участник, за който е налице основанието по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущетво.

4. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.

5. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка;

6. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към ЗОП;

7. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;

8. Участници, които са свързани лица;

9. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/06/2019