Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Radovi - 281950-2016

13/08/2016    S156

Belgija-Bruxelles: Radovi kabliranja za telekomunikacijske mreže i izgradnje posebnih prostorija

2016/S 156-281950

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: CSM 1 05/P001
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Radovi kabliranja za telekomunikacijske mreže i izgradnje posebnih prostorija

Referentni broj: OIB.02/PO/2016/042/718.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45314000 Ugradnja telekomunikacijske opreme
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Radovi kabliranja i radovi izgradnje posebnih prostorija za telekomunikacijske potrebe.

— Konstrukcijsko kabliranje (podaci/telefonija): projekti i TEX-ovi (radovi kabliranja malog razmjera za podatkovnu/telefonsku mrežu, općenito do najviše 50 bodova).

— Opremanje osjetljivih područja (grijanje, ventilacija i klimatizacija/električna energija): projekti i TAS-ovi (opremanje osjetljivih područja — informatičke prostorije, telefonske centrale itd., općenito vrijednosti manje od 20 000 EUR).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 100 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45314200 Ugradnja telefonskih vodova
45314300 Ugradnja kabelske infrastrukture
45331200 Radovi instaliranja ventilacije i klimatizacije
45314310 Polaganje kabela
45314320 Polaganje kabela za računalnu mrežu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis nabave:

Radovi kabliranja i radovi izgradnje posebnih prostorija za telekomunikacijske potrebe.

— Konstrukcijsko kabliranje (podaci/telefonija): projekti i TEX-ovi (radovi kabliranja malog razmjera za podatkovnu/telefonsku mrežu, općenito do najviše 50 bodova).

— Opremanje osjetljivih područja (grijanje, ventilacija i klimatizacija/električna energija): projekti i TAS-ovi (opremanje osjetljivih područja — informatičke prostorije, telefonske centrale itd., općenito vrijednosti manje od 20 000 EUR).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 100 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

ponuditelj je dužan priložiti obrazac „Pravni subjekti” kojemu će priložiti i službeni dokument kojim dokazuje poslovni nastan predmetnog subjekta i zemlju u kojoj ponuditelj ima sjedište ili prebivalište. Također mora pružiti sve dokumente i podatke koji se traže u točki III.1. „Uvjeti sudjelovanja” ove obavijesti i koji su navedeni u Prilogu 3. „Popis dokumenata koje je potrebno ispuniti i dostaviti” uputama za nadmetanje.

Ponuditelj prilaže valjano potpisanu svečanu izjavu s naznačenim datumom kojom izjavljuje da se ne nalazi ni u jednoj situaciji koja bi ga isključila iz sudjelovanja u ugovoru koji dodjeljuje Europska unija. Svečana izjava u cijelosti mora imati oblik obrasca koji je objavljen u Prilogu I.3. „Popis dokumenata koje je potrebno ispuniti i dostaviti” uputama za nadmetanje.

Napomena: uspješni je ponuditelj pod prijetnjom isključenja dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti dokumentaciju s dokazima u nastavku koji potkrepljuju svečanu izjavu.

Napomena: budu li izabrane za sklapanje ugovora, zajednice moraju dostaviti svečanu izjavu i popratne dokumente i podatke za svakog pojedinačnog člana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj mora dostaviti:

— presliku financijskih izvješća (bilanci i poslovnih računa) za posljednje 3 financijske godine kojima se prikazuje godišnja dobit prije oporezivanja. Ako ponuditelj iz valjanog razloga ne može dostaviti spomenute dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj bruto dobiti za posljednje 3 godine. Prikazuju li financijska izvješća ili izjava prosječni gubitak tijekom posljednje 3 godine, ponuditelj mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što je odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično društvo), izvješća revizora, ovlaštenih računovođa ili jednakovrijedan dokument,

— izvješće o ukupnom godišnjem prometu tijekom posljednje 3 financijske godine,

— izjavu o specifičnom godišnjem prometu u području obuhvaćenom ovim pozivom na nadmetanje ostvarenom tijekom posljednje 3 financijske godine.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

kako bi bio izabran, ponuditelj mora dostaviti dokaz o prosječnom posebnom godišnjem prometu za posljednje 3 financijske godine:

— 1 200 000 EUR za dio „kabliranje” (projekti i TEX-ovi),

— 300 000 EUR za dio „osjetljiva područja” (projekti i TAS-ovi).

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

podaci i formalnosti potrebni za ocjenu ispunjenja zahtjeva:

ponuditelj mora pružiti:

— ažurirani organigram poduzeća, s pojedinostima o resursima u pogledu osoblja (broj osoba u raznim odjelima i njihove dužnosti unutar poduzeća). Ponuditelj treba navesti i tehnička tijela koja su mu dostupna za provedbu radova, bez obzira jesu li dio poduzeća ili nisu,

— članove osoblja sa sljedećim profilima:

inženjer s barem 5 godina iskustva u svojstvu upravitelja projektom;

tehničar s diplomom iz predmetnih tehničkih područja, posebno u području električne energije te grijanja, ventilacije i klimatizacije, s barem 5 godina iskustva u svojstvu voditelja tima i nadzornika;

CAD tehnički crtač s najmanje 2 godine iskustva,

— popis glavnih projekata/radova u području obuhvaćenom ovim ugovorom koji su provedeni tijekom posljednje 3 godine (s pojedinostima o vrijednosti, trajanju i podacima za kontakt korisnika usluga). Javni naručitelj zadržava pravo provjere pruženih informacija i zahtijevanja informacija od korisnika navedenih radova o tome koliko su bili zadovoljni uslugama koje im je pružio ponuditelj.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

kako bi bio odabran, ponuditelj sa svojom ponudom mora dostaviti dokaz o kvalifikacijama/osposobljavanju za svaki prethodno traženi profil te, za područje električne energije i grijanja, ventilacije i klimatizacije, dokaz o pristupu struci. Također mora pružiti životopise za sve članove osoblja koje namjerava predložiti za ovaj ugovor.

U pogledu popisa referenci, ponuditelj u svojoj ponudi mora navesti najmanje 3 projekta čija je vrijednost veća od 250 000 EUR.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/09/2016
Lokalno vrijeme: 17:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/10/2016
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može nazočiti 1 valjano ovlašteni predstavnik po ponuditelju (uz predočenje putovnice ili osobne iskaznice). Ponuditelji koji žele prisustvovati dužni su o tome pisanim putem obavijestiti Odjel OIB.02.002 Javna nabava (vidjeti detalje o adresi navedene u točki I.1.) najkasnije 2 radna dana prije otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

36 mjeseci nakon dodjele ugovora.

VI.3)Dodatni podaci:

1) Upute i dodatni dokumenti (uključujući pitanja i odgovore) dostupni su na sljedećoj internetskoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828

Zainteresirane se strane pozivaju na registraciju putem internetske stranice. O bilo kojim promjenama ovog poziva na nadmetanje, bit će obaviješteni putem mrežnog sustava javne nabave. Stranke koje nisu registrirane na stranici trebaju je redovito posjećivati. Komisija nije odgovorna u slučaju da ponuditelji ne znaju za bilo koju dodatnu informaciju o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na toj mrežnoj stranici.

Mrežna se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

Dodatne informacije o uvjetima ugovora, obnavljanjima ugovora, uvjetima sudjelovanja, najmanjim traženim razinama sposobnosti, ukupnom procijenjenom opsegu ugovora itd. mogu se pronaći u uputama dostupnim na prethodno navedenoj mrežnoj stranici. Neće se objavljivati papirnata inačica. Ovlašten instrumentom „EMAS” od 2005., OIB usvaja ekološki prihvatljiva načela. EMAS je sustav upravljanja okolišem i program revizije, dobrovoljni instrument EU-a koji organizacije primjenjuju kako bi unaprijedile svoju učinkovitost na području okoliša.

2) Posjet lokaciji:

bit će organizirana 2 obvezna posjeta lokaciji unutar rokova navedenih u pismu poziva na nadmetanje.

3) Jamstvo za ispunjavanje obveza za radove:

bankovno jamstvo u iznosu od 500 000 EUR zahtijeva se od prvorangiranog izvoditelja na popisu prije potpisivanja ugovora.

4) Za daljnje informacije o sudjelovanju u pozivu na nadmetanje i o redoslijedu postupaka javne nabave Ureda za infrastrukturu i logistiku pogledajte „Vodič za ponuditelje” i brošuru „Poslovanje s Europskom komisijom”, dostupne putem sljedeće poveznice:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/08/2016