Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 281950-2016

13/08/2016    S156

Belgia-Bruksela: Roboty związane z okablowaniem na potrzeby sieci telekomunikacyjnych i przygotowaniem wyspecjalizowanych sal

2016/S 156-281950

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: CSM 1 05/P001
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty związane z okablowaniem na potrzeby sieci telekomunikacyjnych i przygotowaniem wyspecjalizowanych sal

Numer referencyjny: OIB.02/PO/2016/042/718.
II.1.2)Główny kod CPV
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Roboty związane z okablowaniem i przygotowaniem wyspecjalizowanych sal na potrzeby sieci telekomunikacyjnych.

— Ustrukturyzowane okablowanie (dane/telefonia): projekty i roboty związane z okablowaniem sieci danych/telefonicznej o małym zakresie, zasadniczo do 50 punktów (roboty TEX).

— Adaptacja lokali o szczególnym znaczeniu (HVAC/elektryka): projekty i roboty adaptacyjne w lokalach o szczególnym znaczeniu — salach informatycznych, centralach telefonicznych itp., zazwyczaj o wartości poniżej 20 000 EUR (roboty TAS).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 100 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45314200 Instalowanie linii telefonicznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45314310 Układanie kabli
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis zamówienia:

Roboty związane z okablowaniem i przygotowaniem wyspecjalizowanych sal na potrzeby sieci telekomunikacyjnych.

— Ustrukturyzowane okablowanie (dane/telefonia): projekty i roboty związane z okablowaniem sieci danych/telefonicznej o małym zakresie, zasadniczo do 50 punktów (roboty TEX).

— Adaptacja pomieszczeń o szczególnym znaczeniu (HVAC/elektryka): projekty i roboty adaptacyjne w lokalach o szczególnym znaczeniu — salach informatycznych, centralach telefonicznych itp., zazwyczaj o wartości poniżej 20 000 EUR (roboty TAS).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 100 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferent dołączy kartę „Podmioty prawne” wraz z urzędowym dokumentem potwierdzającym utworzenie danego podmiotu i państw członkowskie, w którym oferent ma swoją siedzibę lub adres zamieszkania. Oferent powinien również dołączyć do swojej oferty wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.1 „Warunki udziału” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku 3 dokumentacji przetargowej „Lista kontrolna dokumentów do uzupełnienia i dostarczenia”.

Oferent powinien załączyć opatrzone datą i podpisane oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z modelem opublikowanym w załączniku I.3 do dokumentacji przetargowej „Lista kontrolna dokumentów do uzupełnienia i dostarczenia”.

Uwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone oświadczenie.

Uwaga: w przypadku udzielenia zamówienia oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i wymagane informacje dotyczące grupy muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi dostarczyć:

— kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 3 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, taki jak odpowiednia gwarancja podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenie biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty,

— oświadczenie o całkowitym rocznym obrocie z 3 ostatnich lat obrotowych,

— oświadczenie o szczegółowym rocznym obrocie związanym z dziedziną objętą niniejszym zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferent, aby zostać wybranym, musi wykazać uzyskanie średnich szczegółowych rocznych obrotów w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych w wysokości co najmniej:

— 1 200 000 EUR dla części dotyczącej okablowania (projekty i roboty TEX),

— 300 000 EUR dla części dotyczącej adaptacji pomieszczeń o szczególnym znaczeniu (projekty i roboty TAS).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

oferent musi dostarczyć:

— zaktualizowany schemat organizacyjny przedsiębiorstwa z wyszczególnieniem zasobów ludzkich (liczba osób w obrębie poszczególnych działów oraz ich funkcje w przedsiębiorstwie). Oferent wskaże również organy techniczne w przedsiębiorstwie, którymi dysponuje na potrzeby wykonania zlecenia,

— profile następujących pracowników:

profil inżyniera z co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowisku szefa projektów;

profil technika z dyplomem licencjata w odpowiednich dziedzinach technicznych, a zwłaszcza w dziedzinie elektryki i HVAC, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowisku szefa zespołu i mistrza;

projektant CAD z co najmniej 2-letnim doświadczeniem,

— wykaz najważniejszych projektów/robót wykonanych w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia w ciągu 3 ostatnich lat (z podaniem kwot, czasu trwania i danych odbiorcy usług). Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dostarczonych informacji i zapytania odbiorców robót podanych w referencjach o poziom ich zadowolenia z usług świadczonych przez oferenta.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferent, aby został wybrany, musi koniecznie dołączyć do swojej oferty potwierdzenia dyplomów/szkolenia dla każdego profilu wymienionego powyżej, a w przypadku elektryki i HVAC – potwierdzenia zezwolenia na wykonywanie zawodu. Ponadto powinien dostarczyć życiorysy różnych pracowników, których zamierza oddelegować do niniejszego zamówienia.

Jeżeli chodzi o listę referencji, oferent powinien wskazać w swojej ofercie co najmniej 3 projekty o wartości przekraczającej 250 000 EUR.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2016
Czas lokalny: 17:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w otwarciu ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel oferenta (po obowiązkowym okazaniu paszportu lub dowodu tożsamości). Oferenci wyrażający wolę uczestnictwa powinni o tym poinformować pisemnie dział OIB.02.002 — Zamówienia Publiczne (zob. dane kontaktowe podane w pkt I.1) najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

36 miesięcy od udzielenia zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828

Zainteresowane strony zaprasza się do zarejestrowania się w witrynie internetowej. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert opublikowanymi w tej witrynie.

Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.

Dodatkowe informacje o warunkach umownych, odnowieniu umowy, warunkach udziału, minimalnym poziomie wymaganych kwalifikacji, całkowitej szacowanej wielkości zamówienia itp. znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej w wyżej wspomnianej witrynie internetowej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana. OIB, któremu w 2005 przyznano certyfikat EMAS, zachowuje się w sposób przyjazny środowisku. EMAS to system ekozarządzania i audytu będący dobrowolnym instrumentem UE wykorzystywanym przez organizacje w celu poprawy ich działalności środowiskowej.

2) Wizyta w terenie:

zostaną zorganizowane 2 obowiązkowe wizyty w terminach podanych w zaproszeniu do składania ofert.

3) Zabezpieczenie należytego wykonania robót:

od pierwszego wykonawcy w systemie kaskadowym będzie wymagana gwarancja bankowa na kwotę 500 000 EUR przed podpisaniem umowy.

4) W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat udziału w przetargach i przebiegu procedury udzielania zamówień publicznych przez OIB zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem oferentów” oraz broszurą „Zrób dobry interes z Komisją Europejską”, które są dostępne w następującej witrynie internetowej:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2016