Υπηρεσίες - 281952-2016

13/08/2016    S156

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων και συναφείς παροχές

2016/S 156-281952

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: CSM 1 05/P001
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22986989
Φαξ: +32 22960570
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1808
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων και συναφείς παροχές.

Αριθμός αναφοράς: OIB.02/PO/2016/017/706.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90911300 Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υαλοπινάκων και συναφείς παροχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων προμηθειών, για τα κτίρια στα οποία στεγάζεται ή/και τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περιφέρεια της πρωτεύουσας των Βρυξελλών και στα περίχωρα.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

περιοχή Βρυξελλών-πρωτεούσης και περίχωρα αυτής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υαλοπινάκων και συναφείς παροχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων προμηθειών, για τα κτίρια στα οποία στεγάζεται ή/και τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περιφέρεια της πρωτεύουσας των Βρυξελλών και στα περίχωρα.

Οι συναφείς παροχές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

— τον καθαρισμό υαλοπινάκων,

— τον καθαρισμό αδιαφανών υαλοπινάκων, πλαισίων/κουφωμάτων,

— τον καθαρισμό ορισμένων μεταλλικών επικαλύψεων και διακοσμήσεων κτιρίων,

— την τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο της εκτέλεσης παροχών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης (μεθοδολογία πρόσβασης στις περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες, ασφάλεια, συντονισμός εργασιών, εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων καθαρισμού υαλοπινάκων, κ.λπ.),

— την τεχνική επισκευή και τις παρεμβάσεις επισκευής των εξοπλισμών/εγκαταστάσεων για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων,

— την προμήθεια φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαρισμού και συντήρησης των επιφανειών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 200 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1) «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ο υποψήφιος θα επισυνάψει ιδίως υπεύθυνη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να ακολουθεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του.

Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει:

— αντίγραφο οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών και λογαριασμών εκμετάλλευσης) των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρεται το ετήσιο αποτέλεσμα προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των τελευταίων 3 ετών. Εάν οι ισολογισμοί ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα τελευταία 3 έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα επαρκή εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα της μητρικής εταιρείας), δηλώσεις ορκωτού ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα,

— δήλωση του ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης και έχει υλοποιηθεί κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη ύψους 1 200 000 EUR.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί εάν πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις:

ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει:

1. κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά τα τελευταία 3 έτη στον τομέα του καθαρισμού υαλοπινάκων,

2. σχετικά με το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό στελέχωσης:

— δήλωση σχετικά με το συνολικό αριθμό (μέσο ετήσιο) προσωπικού που εργάζεται στην εταιρεία στον τομέα του καθαρισμού υαλοπινάκων κατά τα 3 τελευταία έτη,

— δήλωση που να αναφέρει ότι ο υποψήφιος διαθέτει τουλάχιστον ένα διευθυντή, έναν επόπτη και ένα συντονιστή ασφαλείας, οι οποίοι θα απασχολούνται στην εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση ανάθεσής της.

Η δήλωση θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά (π.χ. βιογραφικό και αντίγραφο διπλωμάτων και πιστοποιητικών/βεβαιώσεων),

3. απόδειξη ότι ο υποψήφιος διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001 ή αντίστοιχο) σε ισχύ ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης,

4. ISO 14001: απόδειξη ότι ο υποψήφιος διαθέτει σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, EMAS ή αντίστοιχο) σε ισχύ ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος πρέπει να αιτιολογήσει:

1. υπηρεσίες καθαρισμού που έχει παράσχει σε τουλάχιστον 2 έργα με υαλοπίνακες επιφάνειας 4 000 m2 και ένα τρίτο έργο τουλάχιστον 10 ορόφων, με τα στοιχεία των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν,

2. ότι διαθέτει ομάδα τουλάχιστον 12 ατόμων (εκ των οποίων 5 καθαριστές υαλοπινάκων κατηγορίας 4D — σύμφωνα με την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται από την επιτροπή ίσης εκπροσώπησης 121):

— ότι το προσωπικό ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις (αποδεικτικά προς προσκόμιση: βιογραφικό και αντίγραφο των διπλωμάτων):

• ο διευθυντής πρέπει να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τεχνική κατάρτιση επιπέδου A3 ή ισοδύναμη, η οποία να συμπληρώνεται από επαγγελματική πείρα στον τομέα του καθαρισμού υαλοπινάκων, τουλάχιστον 10 ετών,

• ο επόπτης πρέπει να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τεχνική κατάρτιση επιπέδου A3 ή ισοδύναμη, η οποία να συμπληρώνεται από επαγγελματική πείρα στον τομέα του καθαρισμού υαλοπινάκων, τουλάχιστον 3 ετών,

• ο συντονιστής ασφαλείας θα διαθέτει πείρα τουλάχιστον 5 ετών και κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας επιπέδου 1.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/12/2016
Τοπική ώρα: 17:30
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/12/2016
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο, δεόντως εξουσιοδοτημένος, μπορεί να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών (με την υποχρεωτική παρουσίαση διαβατηρίου ή ταυτότητας). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς τη μονάδα OIB.02.002 «Δημόσιες συμβάσεις» το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης για το άνοιγμα των προσφορών (βλέπε στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο I.1).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

36 μήνες μετά την ανάθεση.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

1) Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα (περιλαμβανομένων των ερωτήσεων και απαντήσεων) θα διατίθενται από την ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1808

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν μέσω του δικτυακού τόπου. Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερώνονται μέσω του συστήματος ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων επιγραμμικά για ενδεχόμενες διαθέσιμες ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών. Όσοι δεν εγγραφούν στον δικτυακό τόπο, καλούνται να τον επισκέπτονται τακτικά. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν λάβουν γνώση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, η Επιτροπή δεν θα φέρει ευθύνη.

Ο διαδικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να επαληθεύουν τις ενημερώσεις και τις τροποποιήσεις κατά την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους της σύμβασης, τις ανανεώσεις της σύμβασης, τους όρους συμμετοχής, τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων, τον συνολικό προβλεπόμενο όγκο της σύμβασης κτλ. αναγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων που διατίθεται στον προαναφερθέντα δικτυακό τόπο. Δεν θα διατεθεί έντυπη έκδοση. Έχοντας λάβει πιστοποίηση «EMAS» το 2005, το Γραφείο «Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη» — Βρυξέλλες (OIB) λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον. Το EMAS είναι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, το εθελοντικό μέσο της ΕΕ που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.

2) Υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη: βλέπε σημείο 4.4 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών

3) Οι εκτελεστικοί οργανισμοί μπορούν να συμπεριληφθούν ως αναθέτουσα αρχή στη σύμβαση (εντός ορίου 10 % της συνολικής αξίας της σύμβασης και για όλους τους εκτελεστικούς οργανισμούς συνολικά), εφόσον κατά το χρόνο της δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, οι εν λόγω οργανισμοί δεν είχαν ακόμα συσταθεί επισήμως ούτε βρίσκονταν υπό σύσταση και συνεπώς, καμία επίσημη ονομασία δεν μπορούσε να διευκρινιστεί στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

4) Για περίοδο 3 ετών μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να ανατρέξει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή.

5) Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στο OIB (Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες), καλείστε να συμβουλευτείτε τον «Οδηγό προς τους υποψηφίους» καθώς και το φυλλάδιο με τίτλο «Επιχειρηματικές Συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής των προσφυγών.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/08/2016