Služby - 281952-2016

13/08/2016    S156

Belgicko-Brusel: Služby umývania okien a súvisiace služby

2016/S 156-281952

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/P001
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1808
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby umývania okien a súvisiace služby.

Referenčné číslo: OIB.02/PO/2016/017/706.
II.1.2)Hlavný kód CPV
90911300 Umývanie okien
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytovanie služieb umývania okien a súvisiacich služieb vrátane všetkých potrebných tovarov v budovách, v ktorých sídli a/alebo ktoré spravuje Európska komisia v regióne hlavného mesta Brusel a jeho okolí.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50000000 Opravárske a údržbárske služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

V regióne hlavného mesta Brusel a jeho okolí.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie služieb umývania okien a súvisiacich služieb vrátane všetkých potrebných tovarov v budovách, v ktorých sídli a/alebo ktoré spravuje Európska komisia v regióne hlavného mesta Brusel a jeho okolí.

Súvisiace služby, okrem iného, zahŕňajú:

— umývanie zasklených povrchov,

— umývanie nepriehľadných sklených výplní a rámov,

— umývanie niektorých kovových obkladov a vonkajších menších častí budov,

— odborná pomoc v súvislosti s poskytovaním služieb zahrnutých v zmluve (metodika týkajúca sa prístupu do ťažko prístupných oblastí, bezpečnosť, koordinácia práce, modernizácia zariadení na umývanie okien atď.),

— technická údržba a oprava vybavenia/zariadenia na umývanie okien,

— zabezpečovanie ekologických čistiacich prostriedkov a prostriedkov na čistenie povrchov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe I k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.

Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy.

Poznámka: v prípade pridelenia obstarávania musia zoskupenia predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami týkajúcimi sa každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí predložiť:

— kópiu finančných výkazov (súvaha a prevádzkové účty) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz o ročných ziskoch pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,

— výkaz o špecifickom ročnom obrate v súvislosti s touto zákazkou, realizovanom počas posledných 3 finančných rokov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Aby mohol byť uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o svojom konkrétnom priemernom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške 1 200 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Informácie a formálne náležitosti potrebné na zhodnotenie splnenia požiadaviek:

Uchádzač musí predložiť:

1. zoznam hlavných služieb poskytovaných počas uplynulých 3 rokov v oblasti umývania okien;

2. v súvislosti s počtom zamestnancov a vedúcich pracovníkov:

— vyhlásenie o celkovom počte zamestnancov (ročný priemer) zamestnaných spoločnosťou v priebehu posledných 3 rokov v oblasti umývania okien,

— vyhlásenie uvádzajúce, že uchádzač má aspoň 1 vedúceho pracovníka, 1 inšpektora a 1 koordinátora pre oblasť bezpečnosti zodpovedných za vykonanie zmluvy v prípade, že bude pridelená.

Toto vyhlásenie musí byť doložené potrebných dôkazom (napr. životopisy a kópie diplomov a osvedčení);

3. dôkaz, že uchádzač má platný systém riadenia kvality (ISO 9001 alebo rovnocenný systém) alebo systém, ktorý prechádza procesom obnovy aplikácií;

4. ISO 14001: dôkaz, že uchádzač má platný systém riadenia kvality (ISO 14001, EMAS alebo rovnocenný systém) alebo systém, ktorý prechádza procesom obnovy aplikácií.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Aby mohol byť uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz:

1. o poskytnutých službách umývania aspoň v súvislosti s 2 projektmi zahŕňajúcimi zasklené povrchy s plochou 4 000 m2 a 1 projektom zahŕňajúcim aspoň 10 podlaží spolu s kontaktnými údajmi zainteresovaných príjemcov;

2. o tom, že disponuje aspoň 12 osobami [aspoň 5 umývači okien (kategória 4D – podľa klasifikácie používanej spoločným výborom 121)]:

— že jeho pracovníci spĺňajú nasledujúce minimálne požiadavky (dôkaz, ktorý je potrebné predložiť: životopisy alebo kópie diplomov):

• vedúci pracovník musí mať absolvovanú aspoň odbornú prípravu na úrovni A3 alebo rovnocennú prípravu spolu s aspoň 10-ročnými odbornými skúsenosťami v oblasti umývania okien,

• inšpektor musí mať absolvovanú aspoň odbornú prípravu na úrovni A3 alebo rovnocennú prípravu spolu s aspoň 3-ročnými odbornými skúsenosťami v oblasti umývania okien,

• koordinátor v oblasti bezpečnosti musí mať aspoň 5-ročné skúsenosti a bezpečnostnú odbornú prípravu na úrovni 1.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/12/2016
Miestny čas: 17:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/12/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo preukaz totožnosti). Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, musia písomne informovať oddelenie OIB.02.002 pre verejné obstarávania (pozri údaje o adrese uvedené v bode I.1) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

36 mesiacov po pridelení.

VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1808

Strany prejavujúce záujem vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom on-line systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.

Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v špecifikáciách dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Certifikáciou „EMAS“ získanou v roku 2005 OIB uplatňuje ekologický prístup. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ používaný organizáciami na zlepšenie svojho environmentálneho výkonu.

2) Povinná prehliadka miesta: pozri bod 4.4 výzvy na súťaž

3) Do zákazky môžu byť v pozícii obstarávateľov zahrnuté výkonné agentúry (v rámci limitu 10 % celkovej hodnoty zákazky a pre všetky výkonné agentúry spolu), ak v čase zverejnenia tejto výzvy na súťaž tieto agentúry ešte neboli oficiálne vytvorené alebo sa nevytvárali, a tak nemohli byť v súťažných podkladoch oficiálne určené.

4) Počas 3 rokov nasledujúcich po uzatvorení pôvodnej zmluvy môže obstarávateľ použiť rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nových služieb zahŕňajúcich opakované poskytovanie služieb podobné tým, ktorými obstarávateľ poveril stranu, ktorej udelil toto obstarávanie.

5) Na získanie ďalších informácií o účasti na výzvach na súťaž a o poradí postupov pre verejné obstarávanie v OIB si pozrite „Sprievodcu pre uchádzačov“ a brožúru „Obchodovanie s Európskou komisiou“, dostupné cez tento odkaz:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/08/2016