Servicii - 281957-2016

13/08/2016    S156

Belgia-Bruxelles: Planificarea și achiziționarea de spații publicitare pentru Parlamentul European

2016/S 156-281957

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Directorate-General for Communication, Finance Unit
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1822
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Directorate-General for Communication, Finance Unit
Adresă: Montoyer 75
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Planificarea și achiziționarea de spații publicitare pentru Parlamentul European.

Număr de referinţă: COMM/DG/AWD/2016/196.
II.1.2)Cod CPV principal
79340000 Servicii de publicitate şi de comercializare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este planificarea și achiziționarea de spații publicitare pe platforme de comunicare socială, în presa scrisă, în mass-media audiovizuală și pe panouri publicitare exterioare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 36 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Campanii digitale

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79340000 Servicii de publicitate şi de comercializare
79341000 Servicii de publicitate
79341100 Servicii de consultanţă în publicitate
79341200 Servicii de gestionare publicitară
79341400 Servicii de campanii de publicitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Parlamentul European este activ pe mai multe platforme de comunicare socială, inclusiv:

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Storify, Spotify, Reddit, Pinterest.

Parlamentul European ar putea avea nevoie să prezinte reclame pe:

— 1 sau mai multe dintre platformele sus-menționate;

— mass-media online, portaluri de știri, site-uri specializate etc.;

— platforme de comunicare socială naționale (de exemplu, Draugiem în Letonia);

— mass-media digitală, platforme și site-uri care nu sunt cunoscute la momentul elaborării acestor specificații tehnice.

Parlamentul European solicită ca aceste nevoi să fie îndeplinite în unele sau în toate limbile oficiale ale UE și pentru unele sau toate statele membre ale UE.

Contractul are ca obiect eventual următoarele 7 tipuri de activități:

1. planificarea de spații publicitare;

2. achiziționarea de spații publicitare;

3. producția/ajustarea de reclame;

4. gestionarea de spații publicitare și autoservire;

5. monitorizarea;

6. evaluarea;

7. planificarea strategică/avansată.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata totală maximă a contractului va fi de 5 ani: inițial 1 an cu 3 reînnoiri tacite a câte 1 an fiecare și, în situații excepționale, o reînnoire pentru o perioadă suplimentară de 1 an. Executarea contractului nu va începe înainte de semnarea contractului-cadru. Orice reînnoire a contractului va fi realizată în conformitate cu termenii stabiliți în contract.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Campanii integrate

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79341000 Servicii de publicitate
79341100 Servicii de consultanţă în publicitate
79341200 Servicii de gestionare publicitară
79341400 Servicii de campanii de publicitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În cadrul campaniilor de comunicare și al altor proiecte de comunicare, Parlamentul European utilizează diverse canale de publicitate pentru promovarea activităților sale:

presă scrisă (reclame publicate în cotidiene, hebdomadare, mensuale, reviste, presă de specialitate, cataloage profesionale etc.);

mass-media audiovizuală (de exemplu, televiziune, radio etc.);

reclame în mijloace de comunicare socială digitale/reclame digitale;

cinema (de exemplu, videoclipuri promoționale scurte, diapozitive promoționale etc.);

exterior [panouri publicitare/ecrane, gări, aeroporturi, transport public local, alte mijloace de comunicare exterioare, propriile clădiri ale Parlamentului European din Bruxelles, Strasbourg și Luxemburg, precum și birourile de informare ale Parlamentului European din statele membre (trebuie furnizate detalii tehnice specifice, la cerere)].

În funcție de nevoile sale, Parlamentul European prezintă reclame în unele sau în toate statele membre ale UE și în unele sau în toate limbile oficiale ale UE. Contractul ar trebui să aibă ca obiect eventual următoarele 7 tipuri de activități diferite:

1. planificarea de spații publicitare;

2. achiziționarea de spații publicitare;

3. producția și ajustarea de reclame;

4. gestionarea de spații publicitare;

5. monitorizarea;

6. evaluarea;

7. planificarea strategică/avansată.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata totală maximă a contractului va fi de 5 ani: inițial 1 an cu 3 reînnoiri tacite a câte 1 an fiecare și, în situații excepționale, o reînnoire pentru o perioadă suplimentară de 1 an. Executarea contractului nu va începe înainte de semnarea contractului-cadru. Orice reînnoire a contractului va fi realizată în conformitate cu termenii stabiliți în contract.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/10/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Franceză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/10/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

Parlamentul European, Directorate-General for Communication, rue Montoyer 75, 1047 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanților care doresc să participe la deschiderea ofertelor li se solicită să trimită o notificare în acest sens către departamentul responsabil cu gestionarea acestei proceduri de achiziții publice, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data deschiderii ofertelor, prin e-mail la adresa DGCOMM-Contracts-FWC@europarl.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Țară: Franţa
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/08/2016