Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 282068-2020

17/06/2020    S116

България-Костинброд: Услуги по почистване на улици от сняг

2020/S 116-282068

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция ОП, ОП и П и главен юрисконсулт; Теодор Атанасов — старши юрисконсулт
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://kostinbrod.bg/
Адрес на профила на купувача: https://kostinbrod.bg/archives/28338
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://kostinbrod.bg/archives/28338
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1 зимен сезон: от 11.2020г. до 3.2021 г. вкл.” в 2 обособени позиции:

Референтен номер: ОП-2020-9
II.1.2)Основен CPV код
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1 зимен сезон: от 11.2020г., до 03.2021г, включително” в две обособени позиции: № 1: Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд; № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, в обхвата на Техническите спецификации и изискванията към изпълнението от документацията.Териториален обхват за 1 обособена позиция: 176,656 дка; за 2 обособена позиция: 246 дка.При необходимост ще се извършва почистване и обезопасяване и на вътрешни улици на територията на населени места от Община Костинброд, които не са включени в посоченият териториален обхват, след заявка от възложителя и в охвата на офертата на изпълнителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90600000 Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Град Костинброд

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Зимно снегопочистване и обезопасяване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд, в обхвата на техническата спецификация и изискванията от документацията. териториален обхват: 176,656 дка ., за технологичния зимен сезон от 01.11.2020 г. до 31.03.2021 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: ТП-Срок за снегопочистване и обработване срещу заледяване на цялата площ от 1 обособена позиция в минути / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/11/2020
Крайна дата: 31/03/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Месец 08.2021 г.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Населените места в Община Костинброд

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, в обхвата на техническите спецификации и изискванията от документацията. териториален обхват: 246 дка. за технологичния зимен сезон от 01.11.2020 г. до 31.03.2021 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: ТП-Срок за снегопочистване и обработване срещу заледяване на цялата площ от 2 обособена позиция в минути / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/11/2020
Крайна дата: 31/03/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква упражняване на конкретна професия.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За последните три приключили финансови години, участниците да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката(конкретната обособена позиция), изчислен на база годишните обороти от 200000,00 лева, без ДДС, който е в обхвата на прогнозната стойност за съответната обособена позиция от обществената поръчка. Съгласно чл.61, ал.3 от ЗОП, изискването за общ оборот в сферата, попадащ в обхвата на обществената поръчка се прилага по отношение на всяка отделна обособена позиция. *Забележка: Под оборат от дейност, попадаща в обхата на поръчката, с този от Услуги/Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на улици и пътища.При подаване на офертата, Участникът декларира съответствието с поставеното изискване,като попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние. Доказва се преди подписване на договора за съответната обособена позиция: с представяне на документи по чл.62 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване, участника да е реализирал минимален оборот от дейности, попадаща в обхвата на поръчката(конкретната обособена позиция), изчислен на база годишните обороти., през последните 3 /три/ приключили финансови години от 200000,00 лева, без ДДС, който е в обхвата на прогнозната стойност за съответната обособена позиция от обществена поръчка. Съгласно чл.61, ал.3 от ЗОП, изискването за общ оборот в сферата, попадащ в обхвата на обществената поръчка се прилага по отношение на всяка отделна обособена позиция. *Забележка: Под оборат от дейност, попадаща в обхата на поръчката, с този от Услуги/Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на улици и пътища. При подаване на офертата, Участникът декларира съответствието с поставеното изискване,като попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние.

Доказва се преди подписване на договора за съответната обособена позиция: с представяне на документи по чл.62 от ЗОП

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от подаване на офертата.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката. Преди подписване на договор за съответната обособена позиция, участникът, представя: Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП. При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП.

Участникът декларира, съответствието си с критерия за подбор, като попълва поле 9) на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на разполагаемите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както и на правното основание, по силата на което участникът разполага с тях. Забележка: Съоръженията и техническото оборудване могат да бъдат собствени, наети или на друго основание за ползване. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на техниката с която ще изпълнява поръчката, с посочване на документи, които доказват основанието за ползване на посочената техника.В случаите на чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: 1. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, както и на правното основание, по силата на което участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Минимално изискване: Участниците да са изпълнили една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците да са изпълнили една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от подаване на офертата.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката. Преди подписване на договор за съответната обособена позиция, участникът, представя: Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. 2. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП. За първа обособена позиция: 3 бр. снегорини; 2 бр. пясъкоразпръсквачи с възможност да разпръсква химически смеси; Техническите средства могат да бъдат комбинирани /за снегопочистване и обезопасяване срещу заледяване на пътните настилки/; 1 бр. товарачна машина; 1бр. самосвал;

За втора обособена позиция: 4 бр. снегорини; 2 бр. пясъкоразпръсквачи с възможност да разпръсква химически смеси; Технихническите средства могат да бъдат комбинирани/за снегопочистване и обезопасяване срещу заледяване на пътните настилки/; 2 бр.товарачни машини; При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП. Участникът декларира, съответствието си с критерия за подбор, като попълва поле 9) на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на разполагаемите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както и на правното основание, по силата на което участникът разполага с тях. Забележка: Съоръженията и техническото оборудване могат да бъдат собствени, наети или на друго основание за ползване. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на техниката с която ще изпълнява поръчката, с посочване на документи, които доказват основанието за ползване на посочената техника.В случаите на чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: 1. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, както и на правното основание, по силата на което участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Дейностите се обезпечават с национално финансиране, определяно ежегодно в ЗДБ и собствени средства. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да участва като подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер 1 % (едно на сто) от стойността на съответната обособена позиция от поръчката, без вкл. ДДС.Ако се избере парична сума, тя може да бъде внесена по банков път по сметката на община Костинброд: Банка:Уни Кредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG11UNCR96603369039111. Аванс не се предвижда. Дейностите се изпълняват, в съответствие с техническите спецификации и предлажението на изпълнителя. Възложителят не е длъжен да разходи в цялост предвидения ресурс. Заплаща се само за реално изпълнени и приети дейности, без забележка, по реда определен в документацията и проекта на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/08/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 27/02/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/08/2020
Местно време: 10:00
Място:

Гр.Костинброд, ул.Охрид №1, общинска администрация Костинброд, заседетелна зала №26 на 2 етаж,

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него магат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени лица и представители на средствата за масово осведомяване.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участницит

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Юни 2021 г.

VI.3)Допълнителна информация:

1. Не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата и ще бъдат отстранени свързаните лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП. Участникът следва да декларира в част III, раздел „Г” от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или Възложителя на държава членка”, че не е свързано лице с друг участник в процедурата. 2. В настоящата открита процедура не могат да участват участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим /съгл. Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, егистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици/. Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП /в част III, раздел „Г” от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или Възложителя на държава членка”/ дали дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай, че дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, се посочва конкретното изключение.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция за приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg; Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. Триадица № 2, телефон: 02/8119 443

При подаване на заявление за участие или оферта, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз на интернет страницата на „Профила на купувача“ на Възложителя – https://kostinbrod.bg/archives/28338.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (по образец), съобразно указанията на АОП: Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Подготовка на образец на ЕЕДОП: Чрез използване на осигурения от АОП български вариант на услугата „Единен електронен документ за обществени поръчки“, който е достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg.; Електронната връзка към системата за е-ЕЕДОП на ЕК, където участниците могат да заредят и попълнят образец на е-ЕЕДОП e: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter; Методическо указание на Агенция по обществените поръчки може да намерите на следния интернет адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срока за подаване на жалби е 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал.1, т.3 от Закона за обществени поръчки, който е 14 дневен срок от публикуването в РОП на обявлението.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция ОП, ОП и П в Общинска администрация — Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: https://kostinbrod.bg/archives/28338
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/06/2020