Usługi - 282115-2020

17/06/2020    S116

Polska-Rzeszów: Usługi telekomunikacyjne

2020/S 116-282115

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17 B
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 1) Joanna Jakubowska-Jurasz – tel. +48 178537408 – sprawy merytoryczne, 2) Łukasz Gacek – tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Tel.: +48 178537400
Faks: +48 178536421

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wody.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi łączności telefonicznej stacjonarnej dla potrzeb RZGW w Rzeszowie oraz ZZ w Jaśle, w Przemyślu, ZZ i NW w Stalowej Woli oraz Internetu stacjonarnego dla potrzeb RZGW w Rzeszowie

Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.25.2020
II.1.2)Główny kod CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia były „Usługi łączności telefonicznej stacjonarnej dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Zarządu Zlewni w Jaśle, Zarządu Zlewni w Przemyślu, Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oraz Nadzoru Wodnego Stalowa Wola oraz Internetu stacjonarnego dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 126 796.16 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów, Jasło, Przemyśl i Stalowa Wola, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia były „Usługi łączności telefonicznej stacjonarnej dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Zarządu Zlewni w Jaśle, Zarządu Zlewni w Przemyślu, Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oraz Nadzoru Wodnego Stalowa Wola oraz Internetu stacjonarnego dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”.

2. Przedmiot zamówienia obejmowało wykonywanie dwóch zadań jak poniżej:

a) zadanie 1 – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu stacjonarnego na potrzeby siedziby RZGW w Rzeszowie;

b) zadanie 2 – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby RZGW w Rzeszowie oraz Zarządów Zlewni w Przemyślu, Jaśle i Stalowej Woli oraz Nadzoru Wodnego w Stalowej Woli.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

— wzór umowy dla zadania 1 – załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji,

— wzór umowy dla zadania 2 – załącznik nr 3 do zaproszenia do negocjacji,

— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do zaproszenia do negocjacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki opierając się o okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, wszczętym 17.12.2019 (numer TED 2019/S 243-597718), jedyna złożona oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione 20.3.2020, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu stacjonarnego na potrzeby siedziby RZGW w Rzeszowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 988.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 988.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Nazwa:

Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby RZGW w Rzeszowie oraz Zarządów Zlewni w Przemyślu, Jaśle i Stalowej Woli oraz Nadzoru Wodnego w Stalowej Woli

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 65 304.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 000.96 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

• nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo

• opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2020